Skip to content
Trang chủ » Top 55 หลักการใช้ If Update

Top 55 หลักการใช้ If Update

if clause สรุป เข้าใจง่าย  (2022)

If Clause สรุป เข้าใจง่าย (2022)

หลักการใช้ “If” ในภาษาไทย

การใช้คำว่า “if” หรือ “ถ้า” เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในภาษาอังกฤษที่ช่วยให้เราสามารถแสดงเงื่อนไขและผลที่เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขนั้นเป็นจริงหรือเป็นเท็จได้ การใช้ “if” ในภาษาไทยนั้นมีหลายแบบที่ต้องใช้คำให้ถูกต้องตามประโยชน์และเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้หลักการใช้ “if” และตัวอย่างประโยคในแต่ละแบบอย่างละเอียดเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความชำนาญในการใช้งานในชีวิตประจำวัน ให้พร้อมที่จะนำไปใช้ในการสื่อสารและเขียนเรื่องราวต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและครบถ้วน

1. แนวคิดและการใช้งานของ “If” ในภาษาไทย

คำว่า “if” หรือ “ถ้า” เป็นคำที่ใช้ในการสร้างประโยคเงื่อนไขในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีหน้าที่เชื่อมความเป็นจริงหรือความเป็นเท็จของเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดย “if” จะถูกใช้ในประโยคที่มีสองส่วนหลัก ๆ คือส่วนที่เป็นเงื่อนไข (clause) และส่วนที่เป็นผลลัพธ์ (result) ซึ่งแสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหากเงื่อนไขนั้นเป็นจริง

ตัวอย่างประโยค: “If it rains, I will stay at home.” (ถ้าฝนตกฉันจะอยู่บ้าน)

ในภาษาไทย “if” มักจะถูกแปลเป็นคำว่า “ถ้า” และควรอยู่ในส่วนของเงื่อนไข ส่วนที่เป็นผลลัพธ์จะอยู่ในส่วนอื่น ๆ ของประโยค ซึ่งจะขึ้นกับแต่ละกรณี

การใช้ “if” ให้ถูกต้องและเหมาะสมในภาษาไทยนั้นควรใส่ใจในความหมายและเนื้อหาของประโยคเพื่อให้คำแปลและการสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับเงื่อนไขที่กำหนด

2. การใช้ “if” เงื่อนไขแบบง่าย (Simple Present)

“If” เงื่อนไขแบบง่ายใช้สำหรับเงื่อนไขที่มีความเป็นจริงในปัจจุบัน หรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

โครงสร้าง: If + Simple Present, Simple Future

ตัวอย่างประโยค:

 • If he works hard, he will pass the exam. (ถ้าเขาเรียนหนัก จะสอบผ่าน)
 • If she has free time, she visits her grandmother. (ถ้าเธอมีเวลาว่าง จะไปเยี่ยมย่าของเธอ)

3. การใช้ “if” เงื่อนไขแบบปัจจุบันสมบูรณ์ (Present Perfect)

“If” เงื่อนไขแบบปัจจุบันสมบูรณ์ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและมีผลกระทบต่อปัจจุบัน

โครงสร้าง: If + Present Perfect, Modal Verb (e.g. can, could, may, might)

ตัวอย่างประโยค:

 • If she has finished her homework, she can go out to play. (ถ้าเธอได้ทำการบ้านเสร็จ ก็สามารถไปเล่นได้)
 • If they have visited that place, they might know the way. (ถ้าพวกเขาเคยไปสถานที่นั้น อาจจะรู้วิธี)

4. การใช้ “if” เงื่อนไขแบบปฏิเสธปัจจุบัน (Present Perfect Progressive)

“If” เงื่อนไขแบบปฏิเสธปัจจุบันใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและยังคงดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

โครงสร้าง: If + Present Perfect Progressive, Modal Verb (e.g. can, could, may, might)

ตัวอย่างประโยค:

 • If he has not been studying, he may not pass the exam. (ถ้าเขาไม่ได้เรียนหนังสือ อาจจะสอบไม่ผ่าน)
 • If they haven’t been working hard, they might not have achieved their goal. (ถ้าพวกเขาไม่ได้ทำงานหนัก อาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้)

5. การใช้ “if” เงื่อนไขแบบอนาคต (Simple Future)

“If” เงื่อนไขแบบอนาคตใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงเงื่อนไขที่อาจเป็นจริงในอนาคต

โครงสร้าง: If + Simple Future, Simple Future

ตัวอย่างประโยค:

 • If it rains tomorrow, we will stay at home. (ถ้าพรุ่งนี้ฝนตก เราจะอยู่บ้าน)
 • If she comes to the party, I will be happy. (ถ้าเธอมางานปาร์ตี้ ฉันจะเป็นห่วง)

6. การใช้ “if” เงื่อนไขแบบปฏิเสธอนาคต (Future Progressive)

“If” เงื่อนไขแบบปฏิเสธอนาคตใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงเงื่อนไขที่อาจเป็นจริงในอนาคต และยังคงดำเนินการอยู่ในอนาคตเช่นกัน

โครงสร้าง: If + Future Progressive, Modal Verb (e.g. can, could, may, might)

ตัวอย่างประโยค:

 • If he will not be studying, he may not achieve his dream. (ถ้าเขาไม่จะกำลังเรียน อาจจะไม่สามารถบรรลุความฝันได้)
 • If they won’t be working hard, they might not get the promotion. (ถ้าพวกเขาจะไม่จะทำงานหนัก อาจจะไม่ได้รับการส่งเสริม)

7. การใช้ “if” เงื่อนไขแบบเหตุผล (Second Conditional)

“If” เงื่อนไขแบบเหตุผลใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงเงื่อนไขที่ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากเงื่อนไขนั้นเป็นจริง

โครงสร้าง: If + Simple Past, Modal Verb (e.g. would, could, might) + Verb

ตัวอย่างประโยค:

 • If I had more money, I would buy a new car. (ถ้าฉันมีเงินมากขึ้น ฉันจะซื้อรถใหม่)
 • If she studied harder, she could pass the exam. (ถ้าเธอเรียนหนักขึ้น เธออาจจะสอบผ่าน)

8. การใช้ “if” เงื่อนไขแบบปฏิเสธเหตุผล (Second Conditional Progressive)

“If” เงื่อนไขแบบปฏิเสธเหตุผลใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงเงื่อนไขที่ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน และยังคงดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเช่นกัน

โครงสร้าง: If + Past Progressive, Modal Verb (e.g. would, could, might) + Verb

ตัวอย่างประโยค:

 • If he were not working so hard, he would not be getting tired. (ถ้าเขาไม่กำลังทำงานหนัก อาจจะไม่รู้สึกเหนื่อย)
 • If they weren’t trying their best, they could not be winning the competition. (ถ้าพวกเขาไม่พยุงงานที่สุด อาจจะไม่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน)

9. การใช้ “if” เงื่อนไขแบบเพื่อการเปรียบเทียบ (Third Conditional)

“If” เงื่อนไขแบบเพื่อการเปรียบเทียบใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงเงื่อนไขที่ไม่เป็นจริงในอดีต และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากเงื่อนไขนั้นเป็นจริงในอดีต

โครงสร้าง: If + Past Perfect, Modal Verb (e.g. would have, could have, might have) + Past Participle Verb

ตัวอย่างประโยค:

 • If I had known about the party, I would have attended it. (ถ้าฉันรู้ข่าวเรื่องงานปาร์ตี้ ฉันก็จะไปเข้าร่วม)
 • If they had studied harder, they might have passed the exam. (ถ้าพวกเขาเรียนหนักขึ้น อาจจะสอบผ่าน)

10. การใช้ “if” เงื่อนไขแบบปฏิเสธเพื่อการเปรียบเทียบ (Third Conditional Progressive)

“If” เงื่อนไขแบบปฏิเสธเพื่อการเปรียบเทียบใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงเงื่อนไขที่ไม่เป็นจริงในอดีต และยังคงดำเนินการอยู่ในอดีตเช่นกัน

โครงสร้าง: If + Past Perfect Progressive, Modal Verb (e.g. would have, could have, might have) + Past Participle Verb

ตัวอย่างประโยค:

 • If he had not been working so hard, he would not have been achieving his success. (ถ้าเขาไม่จะพยุงงานที่สุด อาจจะไม่ได้รับความสำเร็จในอดีต)
 • If they hadn’t been trying their best, they might not have been receiving the award. (ถ้าพวกเขาไม่เคยพยุงงานที่สุด อาจจะไม่ได้รับรางวัลในอดีต)

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. If clause มีกี่แบบในภาษาอังกฤษ?

ในภาษาอังกฤษมี If clause ทั้งหมด 4 แบบ คือ:

 1. If clause เงื่อนไขแบบง่าย (Simple Present)
 2. If clause เงื่อนไขแบบปัจจุบันสมบูรณ์ (Present Perfect)
 3. If clause เงื่อนไขแบบปฏิเสธปัจจุบัน (Present Perfect Progressive)
 4. If clause เงื่อนไขแบบอนาคต (Simple Future)

2. If clause คืออะไร?

If clause หมายถึง ประโยคเงื่อนไขในภาษาอังกฤษที่เริ่มต้นด้วยคำว่า “if” เพื่อแสดงเงื่อนไขที่อาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง โดยควรตามด้วยข้อความหรือประโยคที่เกี่ยวข้องกับผลที่เกิดขึ้นหากเงื่อนไขเป็นจริง

3. If clause ตัวอย่างประโยคมีอย่างไรบ้าง?

ตัวอย่างประโยคของ If clause ในแต่ละแบบมีดังนี้:

 • If she studies hard, she will pass the exam. (If clause เงื่อนไขแบบง่าย)
 • If he has finished his homework, he can go out to play. (If clause เงื่อนไขแบบปัจจุบันสมบูรณ์)
 • If they haven’t been working hard, they might not have achieved their goal. (If clause เงื่อนไขแบบปฏิเสธปัจจุบัน)
 • If it rains tomorrow, we will stay at home. (If clause เงื่อนไขแบบอนาคต)

4. If clause มีโครงสร้างอย่างไร?

If clause มีโครงสร้างเป็นอย่างง่ายและสามารถจำแนกออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ “เงื่อนไข” และ “ผลลัพธ์” โดยมักจะใช้ Modal Verb เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากเงื่อนไขนั้นเป็นจริง

โครงสร้าง: If + เงื่อนไข, ผลลัพธ์

5. If clause สรุปเป็นอย่างไร?

If clause ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงเงื่อนไขที่อาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง และเกิดความสำคัญในการสื่อสารและเขียนเรื่องราวให้ถูกต้อง ในภาษาไทย “if” มักแปลว่า “ถ้า” และใช้ในประโยคที่มีสองส่วนหลัก ๆ คือ “ส่วนเงื่อนไข” และ “ส่วนผลลัพธ์” ซึ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจและความชำนาญในการใช้งานในชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ: บทความนี้ได้รับแรงบันดาลใจและเนื้อหาจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น https://www.trueplookpanya.com/dhamma/content/70773/-blo-laneng-lan-, https://www.globish.co.th/blog/professional/ifclause, https://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-if-clause/, https://www.hotcourses.in.th/study-abroad-info/applying-to-university/easy-introduction-to-4-type-of-if-clauses/, https://meowdemy.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-if-clause/, https://www.oxbridge.in.th/grammar-tips/if-clauses, https://kpglearn.com/blog/conditional-sentence/, https://th.elsaspeak.com/if-clause/, https://www.scholarship.in.th/how-to-use-4-types-if-clause/

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: หลักการใช้ if If clause type 1, if clause ตัวอย่างประโยค, If clause type 3, If clause โครงสร้าง, If clause สรุป, if clause มีกี่แบบ, If clause type 2, if clause คืออะไร

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หลักการใช้ if

if clause สรุป เข้าใจง่าย  (2022)
if clause สรุป เข้าใจง่าย (2022)

หมวดหมู่: Top 84 หลักการใช้ If

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cookkim.com

If Clause Type 1

หมวด If clause type 1: คู่มือเบื้องต้นและข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

หัวข้อหลัก: If clause type 1

คำอธิบาย: บทความนี้มุ่งเน้นในการให้ความรู้เกี่ยวกับ If clause type 1 ในภาษาไทย การอธิบายครบถ้วนเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมกับส่วน FAQ (คำถามที่พบบ่อย) เพื่อตอบคำถามที่อาจเกิดขึ้นในหัวข้อนี้ โดยศึกษาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมและเพิ่มโอกาสในการเพิ่มอันดับการค้นหาใน Google ความยาวขั้นต่ำของบทความคือ 1000 คำ และไม่มีแท็ก h2 ในบทความ


If clause type 1 เป็นเรื่องที่น่าสนใจในภาษาอังกฤษที่นักเรียนและผู้ที่สนใจเรียนภาษาต่างประเทศควรรู้จัก เนื่องจากเป็นหนึ่งในรูปแบบของเงื่อนไขหรือเงื่อนไขที่เป็นไปได้ โดยมีการใช้งานในเชิงบวกหรือลบในประโยคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บทความนี้จะแนะนำเกี่ยวกับ If clause type 1 ให้ครอบคลุม พร้อมกับตัวอย่างและการใช้งานในชีวิตประจำวัน หากคุณต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ อ่านต่อไปเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน If clause type 1 ในภาษาอังกฤษ

1. If clause type 1 คืออะไร?

If clause type 1 คือส่วนหนึ่งของประโยคเงื่อนไขที่แสดงถึงสภาวะที่เป็นไปได้ในอนาคต หากเงื่อนไขที่อยู่ใน If clause (เงื่อนไขที่เริ่มต้นด้วยคำว่า “if”) เป็นจริง ก็จะมีผลกระทบในส่วนของเหตุผลหรือผลที่เป็นไปได้ในส่วนของเงื่อนไขหลัง (Main clause) ความน่าจะเป็นของเงื่อนไขที่อยู่ใน If clause type 1 นี้คือเป็นเงื่อนไขที่เป็นไปได้ที่สุดหรือมีความเป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่าเหตุการณ์ในส่วนของเงื่อนไขหลังอาจเกิดขึ้นได้จริง ๆ

โครงสร้างของ If clause type 1

 • If + ประโยคกริยา (Simple Present), + ประโยคกริยา (Simple Future)

ตัวอย่าง:

 1. If it rains, I will take an umbrella. (หากมีฝนตก ฉันจะพาร่มไป)

 2. If she studies hard, she will pass the exam. (หากเธอเรียนหนัก แน่นอนที่เธอจะสอบผ่าน)

 3. If I have time, I will call you. (ถ้าฉันมีเวลา ฉันจะโทรหาคุณ)

การใช้ If clause type 1 มักใช้ในเชิงบวกเพื่อแสดงเหตุการณ์ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมักใช้กับประโยคของเหตุผล หรือการแสดงความเชื่อมั่นในสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

2. ความแตกต่างระหว่าง If clause type 1 และประโยคเงื่อนไขชนิดอื่น

ในภาษาอังกฤษ มีประโยคเงื่อนไขอื่น ๆ นอกจาก If clause type 1 อีกมากมาย เช่น If clause type 2, If clause type 3, และ Zero conditional เป็นต้น โดยประโยคแต่ละประเภทมีลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างกัน

If clause type 2:

 • If + ประโยคกริยา (Simple Past), + ประโยคกริยา (Would + Verb)

ตัวอย่าง:

 1. If I had more money, I would buy a new car. (ถ้าฉันมีเงินมากขึ้น ฉันจะซื้อรถใหม่)

 2. If she studied harder, she would pass the exam. (ถ้าเธอเรียนหนักขึ้น อาจจะสอบผ่าน)

If clause type 2 ใช้เมื่อเงื่อนไขที่อยู่ใน If clause เป็นเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เป็นจริงในปัจจุบัน โดยการใช้ “Would + Verb” ในส่วนของประโยคหลัง เพื่อแสดงความเป็นไปได้หรือคาดการณ์ในอนาคต

If clause type 3:

 • If + ประโยคกริยา (Past Perfect), + ประโยคกริยา (Would have + Past Participle)

ตัวอย่าง:

 1. If I had studied harder, I would have passed the exam. (ถ้าฉันเรียนหนักขึ้น อาจจะสอบผ่าน)

 2. If she had come to the party, she would have met him. (ถ้าเธอมาที่ปาร์ตี้ อาจจะได้พบเขา)

If clause type 3 ใช้เมื่อเงื่อนไขที่อยู่ใน If clause เป็นเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เป็นจริงในอดีต โดยการใช้ “Would have + Past Participle” ในส่วนของประโยคหลัง เพื่อแสดงความเป็นไปได้หรือคาดการณ์ในอดีตที่ไม่เปลี่ยนแปลง

Zero conditional:

 • If + ประโยคกริยา (Simple Present), + ประโยคกริยา (Simple Present)

ตัวอย่าง:

 1. If you heat ice, it melts. (ถ้าคุณอุ่นน้ำแข็ง มันจะละลาย)

 2. If it rains, the ground gets wet. (ถ้ามีฝนตก พื้นดินจะเปียก)

Zero conditional ใช้เมื่อเงื่อนไขที่อยู่ใน If clause เป็นเงื่อนไขที่เป็นจริงและเกิดขึ้นเสมอในปัจจุบัน โดยการใช้ Simple Present ทั้งในส่วนของ If clause และประโยคหลัง เพื่อแสดงความเป็นไปได้หรือสภาวะที่เป็นความจริงตลอดเวลา

3. การใช้ If clause type 1 ในชีวิตประจำวัน

If clause type 1 เป็นรูปแบบของเงื่อนไขที่มักใช้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรา มาดูกันว่าเราใช้ If clause type 1 ในกรณีใดบ้าง

การใช้งานเชิงบวก:

 1. If you study hard, you will get good grades. (หากคุณเรียนหนัก คุณจะได้เกรดดี)

 2. If he comes early, we can go to the movies. (ถ้าเขามาเร็ว พวกเราสามารถไปดูหนังได้)

 3. If it’s sunny tomorrow, we’ll have a picnic. (ถ้าพรุ่งนี้มีแดด พวกเราจะไปปิกนิก)

ในกรณีที่เงื่อนไขที่อยู่ใน If clause เป็นเงื่อนไขที่เป็นจริงหรือคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดขึ้น ก็จะมีผลกระทบในส่วนของเหตุผลหรือผลที่เป็นไปได้ในส่วนของเงื่อนไขหลัง

การใช้งานเชิงลบ:

 1. If you don’t hurry, you will miss the train. (ถ้าคุณไม่รีบ คุณจะพลาดรถไฟ)

 2. If he doesn’t study, he will fail the exam. (ถ้าเขาไม่เรียน คุณจะสอบไม่ผ่าน)

 3. If it doesn’t rain, we can go to the beach. (ถ้าไม่มีฝนตก พวกเราสามารถไปทะเลได้)

ในกรณีที่เงื่อนไขที่อยู่ใน If clause เป็นเงื่อนไขที่เป็นจริงหรือคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดขึ้น ก็จะมีผลกระทบในส่วนของเหตุผลหรือผลที่เป็นไปได้ในส่วนของเงื่อนไขหลัง แต่อย่างไรก็ตาม เราใช้ประโยคชนิดนี้เพื่อเตือนเสียก่อนว่าถ้าเราไม่กระทำบางสิ่งที่จำเป็น เราอาจจะต้องเผชิญกับผลที่ไม่พึงประสงค์

4. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. If clause type 1 และ If clause type 2 ต่างกันอย่างไร?

If clause type 1 ใช้เมื่อเงื่อนไขที่อยู่ใน If clause เป็นเงื่อนไขที่เป็นไปได้ที่สุดหรือมีความเป็นจริงในปัจจุบัน ในขณะที่ If clause type 2 ใช้เมื่อเงื่อนไขที่อยู่ใน If clause เป็นเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่เป็นจริงในปัจจุบัน การใช้ “Would + Verb” ในประโยคหลังของ If clause type 2 แสดงถึงความเป็นไปได้ในอนาคต

2. Zero conditional แตกต่างจาก If clause type 1 อย่างไร?

Zero conditional ใช้เมื่อเงื่อนไขที่อยู่ใน If clause เป็นเงื่อนไขที่เป็นจริงและเกิดขึ้นเสมอในปัจจุบัน โดยการใช้ Simple Present ทั้งในส่วนของ If clause และประโยคหลัง เพื่อแสดงความเป็นไปได้หรือสภาวะที่เป็นความจริงตลอดเวลา ในขณะที่ If clause type 1 ใช้เมื่อเงื่อนไขที่อยู่ใน If clause เป็นเงื่อนไขที่เป็นไปได้ในอนาคต การใช้ Simple Present ในส่วนของ If clause และ Simple Future ในส่วนของประโยคหลังเพื่อแสดงความเป็นไปได้หรือคาดการณ์ในอนาคต

3. สามารถใช้ If clause type 1 ในประโยคปฏิเสธได้หรือไม่?

ใช้ได้ แต่จำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างประโยคให้ถูกต้อง โดยเพิ่ม “will not” หรือ “won’t” หน้าประโยคหลัง เช่น

 • If it rains, I won’t take an umbrella. (ถ้ามีฝนตก ฉันจะไม่พกพาร่มไป)

 • If he studies hard, he won’t fail the exam. (ถ้าเขาเรียนหนัก อาจจะสอบผ่าน)

การปฏิเสธใน If clause type 1 จะแสดงถึงการไม่เกิดเหตุการณ์หลังจากที่เงื่อนไขเป็นจริง

4. สามารถใช้ If clause type 1 ในประโยคคำถามได้หรือไม่?

ใช้ได้ แต่จำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างประโยคให้ถูกต้อง โดยใช้ “Will” หน้า If clause เพื่อสร้างประโยคคำถาม ตัวอย่างเช่น

 • If it rains, will you take an umbrella? (ถ้ามีฝนตก คุณจะพกพาร่มไปหรือไม่?)

 • If she studies hard, will she pass the exam? (ถ้าเธอเรียนหนัก อาจจะสอบผ่านหรือไม่?)

การใช้ If clause type 1 ในประโยคคำถามจะแสดงถึงการสอบถามความเป็นไปได้ในอนาคตในกรณีที่เงื่อนไขใน If clause เป็นจริง

สรุป

If clause type 1 เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญในภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นหนึ่งในรูปแบบของเงื่อนไขที่เป็นไปได้ บทความนี้ได้กล่าวถึงความหมายและโครงสร้างของ If clause type 1 อย่างละเอียด และมีตัวอย่างการใช้งานในชีวิตประจำวัน รวมถึงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง If clause type 1 และประโยคเงื่อนไขชนิดอื่น ๆ เช่น If clause type 2, If clause type 3, และ Zero conditional

การเรียนรู้เรื่อง If clause type 1 จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและคล่องตัวกว่าในการสื่อสารกับผู้อื่น อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษในระดับขั้นสูงได้ด้วย หวังว่าความรู้ในหัวข้อนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยเสริมสร้างความคุ้นเคยกับเนื้อหาในภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น

If Clause ตัวอย่างประโยค

If Clause ตัวอย่างประโยค: คู่มือเบื้องต้นและแบบฝึกหัด

Introduction

หากคุณเคยเรียนภาษาอังกฤษ คุณอาจเคยได้ยินถึง “If Clause” หรือ “Conditional Sentence” กันมาบ้างแล้ว ในภาษาไทยเรียกว่า “ตัวอย่างประโยคเงื่อนไข” ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการใช้ภาษาที่น่าสนุกและเป็นที่นิยมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในบทความนี้ เราจะสำรวจถึงความหมายและแนวทางใช้งานตัวอย่างประโยคเงื่อนไข (If Clause) ในภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลเบื้องต้นและการฝึกหัดในการสร้างประโยคเงื่อนไขต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

1. ตัวอย่างประโยคเงื่อนไข (If Clause) คืออะไร?

ตัวอย่างประโยคเงื่อนไขหรือ If Clause เป็นกลุ่มประโยคในภาษาอังกฤษที่มีลักษณะควบคู่กัน ประกอบด้วยสองส่วนหลัก ๆ คือเงื่อนไข (if) และผลที่ตามมา (result) ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของประโยคขยายหรือประโยคหลัง (main clause) อย่างไรก็ตาม ประโยคเงื่อนไขเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะสามารถใช้ในการแสดงเงื่อนไขที่เป็นไปได้และผลที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขที่ถูกต้อง โดยมักใช้คำว่า “if” เป็นตัวชี้ว่าเป็นประโยคเงื่อนไข

2. ประเภทของตัวอย่างประโยคเงื่อนไข

ในภาษาอังกฤษ มีตัวอย่างประโยคเงื่อนไขหลายประเภทที่ใช้ในกรณีและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้:

2.1 ประโยคเงื่อนไขประเภทที่ 1 (Type 1)

ประโยคเงื่อนไขประเภทที่ 1 เป็นประโยคที่กล่าวถึงเงื่อนไขที่มีโอกาสเป็นไปได้ในปัจจุบันหรืออนาคต ซึ่งถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะเป็นไปตามที่กล่าวไว้ ประโยคเงื่อนไขประเภทนี้มักใช้ “if + simple present tense, will + base verb” ในส่วนของเงื่อนไขและผลลัพธ์

ตัวอย่าง:

 • If it rains, I will stay at home. (ถ้าฝนตกฉันจะอยู่บ้าน)
 • If she studies hard, she will pass the exam. (ถ้าเธอเรียนหนักเธอจะผ่านการสอบ)

2.2 ประโยคเงื่อนไขประเภทที่ 2 (Type 2)

ประโยคเงื่อนไขประเภทที่ 2 เป็นประโยคที่กล่าวถึงเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นเรื่องที่ไม่เป็นจริงในปัจจุบันหรืออนาคต ซึ่งถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะเป็นไปตามที่กล่าวไว้ ประโยคเงื่อนไขประเภทนี้มักใช้ “if + simple past tense, would + base verb” ในส่วนของเงื่อนไขและผลลัพธ์

ตัวอย่าง:

 • If I had more money, I would travel around the world. (ถ้าฉันมีเงินมากกว่านี้ฉันจะเที่ยวทั่วโลก)
 • If he studied harder, he would pass the test. (ถ้าเขาเรียนหนักเขาก็จะผ่านการสอบ)

2.3 ประโยคเงื่อนไขประเภทที่ 3 (Type 3)

ประโยคเงื่อนไขประเภทที่ 3 เป็นประโยคที่กล่าวถึงเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นเรื่องที่ไม่เป็นจริงในอดีต ซึ่งถ้าเงื่อนไขเป็นจริง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะเป็นไปตามที่กล่าวไว้ ประโยคเงื่อนไขประเภทนี้มักใช้ “if + past perfect tense, would have + past participle” ในส่วนของเงื่อนไขและผลลัพธ์

ตัวอย่าง:

 • If he had studied harder, he would have passed the exam. (ถ้าเขาเรียนหนักเขาก็จะผ่านการสอบ)
 • If they had arrived on time, they would have caught the train. (ถ้าพวกเขามาถึงเวลาที่กำหนดพวกเขาก็จะตามรถไฟได้)

2.4 ประโยคเงื่อนไขประเภท 0 (Zero Conditional)

ประโยคเงื่อนไขประเภท 0 เป็นประโยคที่กล่าวถึงเงื่อนไขที่เป็นไปเสมอ หมายความว่าเงื่อนไขและผลลัพธ์จะเป็นจริงเสมอไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันหรือในอดีต ประโยคเงื่อนไขประเภทนี้มักใช้ “if + simple present tense, present simple tense” ในส่วนของเงื่อนไขและผลลัพธ์

ตัวอย่าง:

 • If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. (ถ้าคุณทำน้ำร้อนจนถึงอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส น้ำจะเดือด)
 • If the sun sets, it gets dark. (ถ้าพระอาทิตย์ตกค่ำ ก็จะมืด)

3. การใช้ If Clause ในชีวิตประจำวัน

การใช้ตัวอย่างประโยคเงื่อนไข (If Clause) ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่กับการเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราอย่างมากมาย โดยเราสามารถใช้ประโยคเงื่อนไขเพื่อแสดงถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือผลที่เป็นไปได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขไว้ในประโยคหน้า

ตัวอย่าง:

 • If you eat too much, you will gain weight. (ถ้าคุณกินมากเกินไป คุณจะเกิดน้ำหนัก)
 • If I finish my work early, I will go to the movies. (ถ้าฉันทำงานเสร็จก่อนเวลา ฉันจะไปดูหนัง)

การใช้งานตัวอย่างประโยคเงื่อนไขในชีวิตประจำวันช่วยให้เราสามารถสร้างและสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ในรูปแบบที่น่าสนุกและน่านึกถึง เป็นวิธีที่น่าสนใจในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นด้วยกัน

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

1. ตัวอย่างประโยคเงื่อนไขมีกี่ประเภท?

ตัวอย่างประโยคเงื่อนไขมีทั้งหมด 4 ประเภทหลัก คือ ประเภทที่ 1, ประเภทที่ 2, ประเภทที่ 3, และประเภทที่ 0 แต่ละประเภทจะมีลักษณะและข้อความที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึงเงื่อนไขและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้

2. จำเป็นต้องใช้คำว่า “if” เสมอเมื่อเขียนตัวอย่างประโยคเงื่อนไขในภาษาอังกฤษหรือไม่?

ในประโยคเงื่อนไขในภาษาอังกฤษ คำว่า “if” เป็นคำที่ใช้บ่อยในการชี้ว่าเป็นประโยคเงื่อนไข แต่ไม่จำเป็นต้องใช้เสมอ หากคุณต้องการสร้างประโยคเงื่อนไขในกรณีอื่น ๆ สามารถใช้คำอื่น ๆ เช่น “unless” หรือ “provided that” เพื่อแทนคำว่า “if” ได้

3. ทำไมต้องเรียนรู้ตัวอย่างประโยคเงื่อนไขในภาษาอังกฤษ?

การเรียนรู้ตัวอย่างประโยคเงื่อนไขในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาทักษะในการเขียนและการสื่อสารในภาษาอังกฤษ การใช้ประโยคเงื่อนไขช่วยให้คุณสามารถแสดงความคิดเห็นและมีการวางเงื่อนไขในประโยคของคุณได้อย่างชัดเจนและน่านึกถึง ทั้งนี้ยังช่วยให้คุณเข้าใจและอ่านเข้าใจข้อความที่มีประโยคเงื่อนไขในนัยของอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น

4. ตัวอย่างประโยคเงื่อนไขที่ใช้ “would have” ในผลลัพธ์ คืออะไร?

ตัวอย่างประโยคเงื่อนไขที่ใช้ “would have” ในผลลัพธ์เป็นตัวอย่างประโยคเงื่อนไขประเภทที่ 3 ซึ่งใช้สำหรับเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นเรื่องที่ไม่เป็นจริงในอดีต ตัวอย่างของประโยคคือ “If I had studied harder, I would have passed the exam.” (ถ้าฉันเรียนหนักเกินไป ฉันก็จะผ่านการสอบ) ในประโยคนี้ เงื่อนไขคือ “If I had studied harder” และผลลัพธ์คือ “I would have passed the exam.”

5. ตัวอย่างประโยคเงื่อนไขประเภทที่ 0 ใช้รูปประโยคใด?

ตัวอย่างประโยคเงื่อนไขประเภทที่ 0 ใช้รูปประโยค “if + simple present tense, present simple tense” เช่น “If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils.” (ถ้าคุณทำน้ำร้อนจนถึงอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส น้ำจะเดือด) ในประโยคนี้ เงื่อนไขคือ “If you heat water to 100 degrees Celsius” และผลลัพธ์คือ “it boils.”

สรุป

ตัวอย่างประโยคเงื่อนไขหรือ If Clause เป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 4 ประเภทหลักที่ใช้ในการแสดงเงื่อนไขและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ คือ ประเภทที่ 1, ประเภทที่ 2, ประเภทที่ 3, และประเภทที่ 0 การใช้ If Clause ช่วยให้เราสร้างประโยคที่มีความหมายและลักษณะที่แตกต่างกันได้ และเป็นวิธีที่น่าสนุกในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นด้วยกัน การฝึกฝนการใช้ตัวอย่างประโยคเงื่อนไขช่วยเสริมสร้างทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและนำไปสู่ความชำนาญในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีความมั่นใจ

พบใช่ 36 หลักการใช้ if.

การใช้ If-Cause ในสถานการณ์การต่างๆ
การใช้ If-Cause ในสถานการณ์การต่างๆ
รวมการใช้ If Clause 4 แบบ ฉบับมองปุ๊บเข้าใจปั๊ป!
รวมการใช้ If Clause 4 แบบ ฉบับมองปุ๊บเข้าใจปั๊ป!
หลักการใช้ If Clause Conditional Type 2 ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2 L ไวยากรณ์และแกรมม่าภาษาอังกฤษพื้นฐาน - Youtube
หลักการใช้ If Clause Conditional Type 2 ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2 L ไวยากรณ์และแกรมม่าภาษาอังกฤษพื้นฐาน – Youtube
หลักการใช้ Conditional Sentence Type 0 L ประโยคเงื่อนไขแบบ 0 L ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น - Youtube
หลักการใช้ Conditional Sentence Type 0 L ประโยคเงื่อนไขแบบ 0 L ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น – Youtube
การใช้ If ใน Microsoft Excel และการใช้ If ซ้อน If - Youtube
การใช้ If ใน Microsoft Excel และการใช้ If ซ้อน If – Youtube
3.If Clause
3.If Clause
สรุปการใช้ If Clause พร้อมตัวอย่างประโยค | Meowdemy
สรุปการใช้ If Clause พร้อมตัวอย่างประโยค | Meowdemy
หลักการใช้ Have To และ Need To | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
หลักการใช้ Have To และ Need To | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
3.If Clause
3.If Clause
Altv ช่อง 4 - ภาษาอังกฤษ : I Wish & If Only
Altv ช่อง 4 – ภาษาอังกฤษ : I Wish & If Only
หลักการใช้ If กับ Whether - Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
หลักการใช้ If กับ Whether – Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
If-Clauses เป็นเรื่องง่ายๆได้ในคลิปเดียว | Easy Eng - Youtube
If-Clauses เป็นเรื่องง่ายๆได้ในคลิปเดียว | Easy Eng – Youtube
English: If-Clause
English: If-Clause
หลักการใช้ Even If พร้อมตัวอย่างประโยค | Meowdemy
หลักการใช้ Even If พร้อมตัวอย่างประโยค | Meowdemy
ภาษาอังกฤษ ม. 6 : หลักการใช้ If-Clause (ประโยคเงื่อนไข) | Trueplookpanya
ภาษาอังกฤษ ม. 6 : หลักการใช้ If-Clause (ประโยคเงื่อนไข) | Trueplookpanya
สรุปวิธีใช้ Future Simple แบบไว ๆ เข้าใจใน 2 นาที
สรุปวิธีใช้ Future Simple แบบไว ๆ เข้าใจใน 2 นาที
Verb To Be คืออะไร? หลักการใช้ Is Am Are Was Were - English Down-Under
Verb To Be คืออะไร? หลักการใช้ Is Am Are Was Were – English Down-Under
หลักการใช้ But พร้อมตัวอย่างประโยค | Meowdemy
หลักการใช้ But พร้อมตัวอย่างประโยค | Meowdemy
Third Conditional Sentences ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3 ในภาษาอังกฤษ
Third Conditional Sentences ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3 ในภาษาอังกฤษ
Live สอนสด! เรื่อง If - Clause ไว้ใช้สอบ! มีกี่แบบ ใช้ยังไง? - Youtube
Live สอนสด! เรื่อง If – Clause ไว้ใช้สอบ! มีกี่แบบ ใช้ยังไง? – Youtube
รวมการใช้ If Clause 4 แบบ ฉบับมองปุ๊บเข้าใจปั๊ป!
รวมการใช้ If Clause 4 แบบ ฉบับมองปุ๊บเข้าใจปั๊ป!
Verb To Have คืออะไร? หลักการใช้ Have, Has, Had - English Down-Under
Verb To Have คืออะไร? หลักการใช้ Have, Has, Had – English Down-Under
Lcl-Kp-E001- (หนังสือ)สุดยอดคำภีร์พิชิตข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก.) อัปเดตปี 65 | Line Shopping
Lcl-Kp-E001- (หนังสือ)สุดยอดคำภีร์พิชิตข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก.) อัปเดตปี 65 | Line Shopping
Pdf_20230223_110948_0000 - Flipbook By Pianno Sirirat | Fliphtml5
Pdf_20230223_110948_0000 – Flipbook By Pianno Sirirat | Fliphtml5
Verb To Have คืออะไร? หลักการใช้ Have, Has, Had - English Down-Under
Verb To Have คืออะไร? หลักการใช้ Have, Has, Had – English Down-Under
เจาะลึกสูตร If ใน Excel - เทพเอ็กเซล : Thep Excel
เจาะลึกสูตร If ใน Excel – เทพเอ็กเซล : Thep Excel
การใช้ Past Tenses For Distancing ใน Second Clause ของประโยค ทำไมหนังสือเฉลยแบบนี้? - Pantip
การใช้ Past Tenses For Distancing ใน Second Clause ของประโยค ทำไมหนังสือเฉลยแบบนี้? – Pantip
Verb To Do หลักการใช้ Do, Does, Did, Done - English Down-Under
Verb To Do หลักการใช้ Do, Does, Did, Done – English Down-Under
Verb To Be คืออะไร? หลักการใช้ Is Am Are Was Were - English Down-Under
Verb To Be คืออะไร? หลักการใช้ Is Am Are Was Were – English Down-Under
แบบฝึกหัด If Clause ทั้ง 3 แบบ [ข้อสอบ If Clause] ลองทดสอบดูว่าจะได้กี่คะแนน - ภาษาอังกฤษออนไลน์
แบบฝึกหัด If Clause ทั้ง 3 แบบ [ข้อสอบ If Clause] ลองทดสอบดูว่าจะได้กี่คะแนน – ภาษาอังกฤษออนไลน์
หลักการใช้ Verb To Do – Do, Does, Did และ Done ภาษาอังกฤษ ม.4 – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
หลักการใช้ Verb To Do – Do, Does, Did และ Done ภาษาอังกฤษ ม.4 – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย
Grammar] เทคนิคการเปลี่ยนรูป Direct และ Indirect Speech ฉบับสมบูรณ์ (ม้วนเดียวจบ) - Ielts
Grammar] เทคนิคการเปลี่ยนรูป Direct และ Indirect Speech ฉบับสมบูรณ์ (ม้วนเดียวจบ) – Ielts
Toeic Part 5 (Grammar) : หลักการใช้ Unless และ If - Fmcp English Online
Toeic Part 5 (Grammar) : หลักการใช้ Unless และ If – Fmcp English Online
Excel Vba พื้นฐาน ตอนที่ 1 : เขียน Code ครั้งแรก - เทพเอ็กเซล : Thep Excel
Excel Vba พื้นฐาน ตอนที่ 1 : เขียน Code ครั้งแรก – เทพเอ็กเซล : Thep Excel
If Clause คืออะไร สรุปแกรมม่า ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เข้าใจง่าย
If Clause คืออะไร สรุปแกรมม่า ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เข้าใจง่าย
คอร์สออนไลน์_2-12 - เรื่องกิน เรื่องเที่ยว ช้อปปิ้ง ไลฟ์สไตล์
คอร์สออนไลน์_2-12 – เรื่องกิน เรื่องเที่ยว ช้อปปิ้ง ไลฟ์สไตล์
Present Simple Tense คืออะไร มีหลักการใช้งาน และวิธีการสร้างประโยคอย่างไร
Present Simple Tense คืออะไร มีหลักการใช้งาน และวิธีการสร้างประโยคอย่างไร
สูตร If ใน Excel วิธีการใช้ สูตร If ใน Excel แบบสองเงื่อนไขง่ายๆ ลองทำตามดู - Youtube
สูตร If ใน Excel วิธีการใช้ สูตร If ใน Excel แบบสองเงื่อนไขง่ายๆ ลองทำตามดู – Youtube
Verb To Be คืออะไร? หลักการใช้ Is Am Are Was Were - English Down-Under
Verb To Be คืออะไร? หลักการใช้ Is Am Are Was Were – English Down-Under
Measure Word คืออะไรพร้อมหลักการใช้ - Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
Measure Word คืออะไรพร้อมหลักการใช้ – Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
Relative Pronoun คืออะไร มี่กี่แบบ มีหลักการใช้งาน วิธีการสร้างประโยคอย่างไร
Relative Pronoun คืออะไร มี่กี่แบบ มีหลักการใช้งาน วิธีการสร้างประโยคอย่างไร

ลิงค์บทความ: หลักการใช้ if.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ หลักการใช้ if.

ดูเพิ่มเติม: blog https://cookkim.com/category/investing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *