Skip to content
Trang chủ » หรือไม่ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยความสนุกและมีประสิทธิภาพ!

หรือไม่ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยความสนุกและมีประสิทธิภาพ!

ไม่มี ภาษาอังกฤษใช้ยังไง have no vs no have | ติว Tuesday

ไม่มี ภาษาอังกฤษใช้ยังไง Have No Vs No Have | ติว Tuesday

หรือ ไม่ ภาษาอังกฤษ: ความหมายและการใช้งานในประโยค

การเข้าใจความหมายของ “หรือ ไม่” ในภาษาอังกฤษ

“หรือ ไม่” (Whether) เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไม่แน่ใจหรือสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไข การใช้ whether ในประโยคช่วยให้เราสามารถตรวจสอบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น หรือเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน โดยมักใช้คู่กับ “or” เพื่อแสดงให้เห็นถึงตัวเลือกที่มีอยู่ ในบทความนี้เราจะพาท่านไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “whether” และการใช้งานในประโยคในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างประโยคที่ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น

การใช้ “Whether” เพื่อแสดงความไม่แน่ใจในประโยค

ในกรณีที่ต้องการแสดงความไม่แน่ใจหรือเปิดโอกาสในประโยค คำว่า “whether” จะเป็นอัตรายคำที่เหมาะที่สุด โดยมักใช้กับคำถามหรือประโยคที่มีเงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อน ตัวอย่างประโยค:

 • I’m not sure whether she will come to the party tonight. (ฉันไม่แน่ใจว่าเธอจะมางานปาร์ตี้คืนนี้หรือไม่)

 • We haven’t decided whether to go on vacation this summer. (เรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวตามหน้าร้อนนี้หรือไม่)

 • He asked whether I had finished the report. (เขาถามว่าฉันจบรายงานแล้วหรือไม่)

การใช้ “Whether” เพื่อเปรียบเทียบสองเงื่อนไขหรือตัวเลือก

“Whether” ยังมีบทบาทในการเปรียบเทียบสองเงื่อนไขหรือตัวเลือกที่เป็นไปได้ คำว่า “whether” จะนำหน้าประโยคที่แสดงถึงเงื่อนไขหรือตัวเลือกที่สอง โดยใช้ “or” ร่วมกัน ตัวอย่างประโยค:

 • I can’t decide whether to buy the blue shirt or the red one. (ฉันตัดสินใจไม่ถูกว่าจะซื้อเสื้อสีน้ำเงินหรือเสื้อสีแดง)

 • They haven’t informed us whether the meeting will be in person or online. (พวกเขายังไม่ได้แจ้งให้เรารู้ว่าการประชุมจะเป็นแบบเก็บตัวหรือออนไลน์)

 • She is still considering whether to accept the job offer or not. (เธอกำลังพิจารณาว่าจะรับข้อเสนองานหรือไม่)

ประโยคของ “Whether” ในแบบ Positive

ในประโยคแบบ Positive คำว่า “whether” มักใช้ในเชิงบวก โดยมักมากับคำสั่งหรือข้อความที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ควรทำ ตัวอย่างประโยค:

 • Please let me know whether you can attend the meeting. (โปรดแจ้งให้ฉันทราบว่าคุณสามารถเข้าร่วมการประชุมได้หรือไม่)

 • I am checking whether the report is ready for submission. (ฉันกำลังตรวจสอบว่ารายงานพร้อมส่งหรือยัง)

 • The supervisor will decide whether the project can proceed to the next phase. (ผู้ควบคุมงานจะตัดสินใจว่าโครงการสามารถดำเนินการสู่ขั้นตอนถัดไปได้หรือไม่)

ประโยคของ “Whether” ในแบบ Negative

ในประโยคแบบ Negative คำว่า “whether” มักใช้เพื่อแสดงถึงเงื่อนไขที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือทำไม่ได้ หรือเป็นข้อความที่ห้ามทำ ตัวอย่างประโยค:

 • The manager doesn’t know whether the shipment will arrive on time. (ผู้จัดการไม่ทราบว่าสินค้าจะมาถึงเวลาหรือไม่)

 • We couldn’t determine whether the experiment yielded accurate results. (เราไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าการทดลองได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำหรือไม่)

 • The policy states that employees cannot discuss their salaries with each other, whether in person or online. (นโยบายระบุว่าพนักงานไม่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับเงินเดือนกันได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบเก็บตัวหรือออนไลน์)

การเลือกใช้ “Whether” หรือ “If” ในประโยค

ในบางกรณีคำว่า “whether” และ “if” สามารถใช้แทนกันได้ โดยมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตามมีบางความแตกต่างในการใช้งาน คำว่า “whether” มักใช้เมื่อเราต้องการเปิดโอกาสให้ความเป็นไปได้ทั้งสองเงื่อนไขหรือตัวเลือก ในขณะที่ “if” มักใช้เมื่อเราต้องการสอบถามหรือให้ความหมายในเพียงเงื่อนไขเดียว ตัวอย่างประโยค:

 • Please let me know whether you can come to the party. (โปรดแจ้งให้ฉันทราบว่าคุณสามารถมางานปาร์ตี้ได้หรือไม่)

 • Please let me know if you can come to the party. (โปรดแจ้งให้ฉันทราบหากคุณสามารถมางานปาร์ตี้)

ในกรณีที่ใช้ “whether” แล้วประโยคยาวมากเกินไป อาจจะนำมาแบ่งประโยคเป็นสองส่วน โดยใช้ “whether” ที่ต้นประโยคและใช้ “or not” ที่ปลายประโยค เพื่อลดความซับซ้อน ตัวอย่างประโยค:

 • I’m not sure whether he will attend the meeting or not. (ฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าร่วมการประชุมหรือไม่)

ความแตกต่างระหว่าง “Whether” กับ “Either” และ “Or”

เพื่อเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “whether” นั้น ควรทราบถึงความแตกต่างระหว่าง “whether” กับ “either” และ “or” ในการใช้งานในประโยค คำว่า “either” และ “or” มักใช้เพื่อแสดงถึงเลือกอย่างหนึ่ง หรือเลือกอีกอย่างหนึ่ง ในขณะที่ “whether” เน้นไปที่การแสดงความไม่แน่ใจในเรื่องที่ต้องตรวจสอบ

ตัวอย่างประโยค:

 • I can’t decide whether to watch a movie or go shopping. (ฉันตัดสินใจไม่ถูกว่าจะดูหนังหรือไปช็อปปิ้ง)

 • You can choose either a sandwich or a salad for lunch. (คุณสามารถเลือกเซนวิชหรือสลัดในมื้อกลางวัน)

 • We will go to the beach or the mountains depending on the weather. (เราจะไปทะเลหรือเขาขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

การใช้ “Whether” เพื่อสร้างเงื่อนไขแบบเงื่อนไขหลายชั้น

“Whether” ยังสามารถใช้สร้างเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ โดยสามารถนำมาใช้ในประโยคหลายประโยคต่อเนื่องกัน ซึ่งเรียกว่าเงื่อนไขแบบเงื่อนไขหลายชั้น (nested condition) ตัวอย่างประโยค:

 • I need to know whether she will be available tomorrow, whether she has finished the report, and whether she can join the conference call. (ฉันต้องรู้ว่าเธอจะว่างพรุ่งนี้หรือไม่ ว่าเธอจบรายงานแล้วหรือยัง และเธอสามารถเข้าร่วมการโทรคอนเฟอร์เรนซ์ได้หรือไม่)

คำถามรูปแบบของ “Whether” และวิธีการตอบคำถามเหล่านี้

ในภาษาอังกฤษ การใช้ “whether” ในรูปคำถามเป็นที่นิยมเพื่อสอบถามความไม่แน่ใจหรือเปิดโอกาสเลือกหลายทาง การตอบคำถามรูปแบบนี้สามารถทำได้โดยใช้ “yes” หรือ “no” หรือการแสดงเหตุการณ์ตามความเป็นจริง ตัวอย่างคำถามและวิธีการตอบคำถาม:

 • Q: Whether you will join the team-building activity on Friday? (คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ทีมในวันศุกร์ใช่หรือไม่?)
  A: Yes, I will join. (ใช่ ฉันจะเข้าร่วม)
  A: No, I won’t be able to make it. (ไม่ ฉันไม่สามารถมาได้)

 • Q: Whether the project deadline can be extended? (วันที่ส่งโครงการสามารถ延ดได้หรือไม่?)
  A: Yes, it can be extended. (ได้ สามารถ延ดได้)
  A: No, it cannot be extended. (ไม่ ไม่สามารถ延ดได้)

 • Q: Whether you have completed the online training? (คุณทำการฝึกอบรมออนไลน์เสร็จสิ้นหรือยัง?)
  A: Yes, I have completed it. (ใช่ ฉันเสร็จสิ้นแล้ว)
  A: No, I haven’t finished it yet. (ไม่ ฉันยังไม่ได้เสร็จสิ้น)

การใช้ “whether” ในคำถามทำให้การสื่อสารเป็นมิตรและตรงประเด็น และช่วยให้คนอื่น ๆ เข้าใจความต้องการหรือเงื่อนไขของเราได้ดียิ่งขึ้น

สรุป

การใช้คำว่า “whether” ในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญในการสื่อสารและการสอบถามเกี่ยวกับความไม่แน่ใจหรือเงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบ คำว่า “whether” มีบทบาทในการแสดงความไม่แน่ใจในประโยค การเปรียบเทียบสองเงื่อนไขหรือตัวเลือก และการสร้างเงื่อนไขแบบเงื่อนไขหลายชั้น โดยใช้งานให้ถูกต้อง จะทำให้การสื่อสารเป็นมิตรและเข้าใจง่ายขึ้น หากท่านสามารถใช้ “whether” อย่างถูกต้องและเหมาะสมในประโยคที่สร้าง อาจจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อนี้ให้เข้าถึงและเพิ่มความน่าสนใจให้กับบทความของท่าน ขอให้ความสำเร็จในการเรียนรู้และใช้งานภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว และหากท่านต้องการสอบถามหรือแก้ไขข้อผิดพลาดในบทความนี้ โปรดไม่ลังเลที่จะแสดงความคิดเห็น ขอบคุณค่ะ/ครับ

FAQ

 1. คำว่า “whether” แปลว่าอะไรในภาษาไทย?
  คำว่า “whether” แปลว่า “ว่า” ในภาษาไทย เป็นคำที่ใช้ในการสอบถามหรือแสดงความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือตัวเลือก

 2. คำว่า “whether” อ่านว่าอย่างไร?
  คำว่า “whether” อ่านว่า “เวเธอร์” ในภาษาอังกฤษ

 3. การใช้ “whether” ในภาษาอังกฤษคืออะไร?
  การใช้ “whether” ในภาษาอังกฤษเป็นการสอบถามหรือแสดงความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น หรือเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน

 4. คำว่า “Whether or not” แปลว่าอะไรในภาษาไทย?
  คำว่า “Whether or not” แปลว่า “ใช้หรือไม่ใช้” หมายความว่าเป็นการสอบถามหรือตรวจสอบว่าเรื่องหรือเงื่อนไขนั้นเป็นจริงหรือไม่

 5. คำว่า “สามารถทำได้หรือไม่” แปลว่า “Whether or not” ในภาษาอังกฤษ ใช่หรือไม่?
  ใช่ คำว่า “สามารถทำได้หรือไม่” สามารถแปลเป็น “Whether or not” ในภาษาอังกฤษได้

 6. การใช้ “whether” คืออะไรในภาษาอังกฤษ?
  การใช้ “whether” ในภาษาอังกฤษเป็นการสอบถามหรือแสดงความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือตัวเลือก

 7. “Whether or การใช้” แปลว่าอะไรในภาษาไทย?
  “Whether or การใช้” แปลว่า “ว่าหรือการใช้” ในภาษาไทย เป็นการแสดงความไม่แน่ใจหรือสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือตัวเลือก

เนื้อหาข้างต้นได้ใช้คำว่า “whether” ในภาษาอังกฤษให้เกิดความเข้าใจและความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำไปใช้เพื่อเสริมความรู้และเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และใช้ในสื่อสารกับคนอื่น ๆ อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: หรือ ไม่ ภาษา อังกฤษ whether or แปลว่า, whether อ่านว่า, whether การใช้, หรือว่า ภาษาอังกฤษ, Whether or not, สามารถทําได้หรือไม่ ภาษาอังกฤษ, whether or การใช้, whether แปลว่า

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หรือ ไม่ ภาษา อังกฤษ

ไม่มี ภาษาอังกฤษใช้ยังไง have no vs no have | ติว Tuesday
ไม่มี ภาษาอังกฤษใช้ยังไง have no vs no have | ติว Tuesday

หมวดหมู่: Top 34 หรือ ไม่ ภาษา อังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cookkim.com

Whether Or แปลว่า

Whether or แปลว่า: A Comprehensive Guide

Objective of the Article:
The primary objective of this article is to provide a comprehensive guide and detailed information about the term “whether” and its Thai translation “แปลว่า.” We will delve into the various aspects and usage of this word, explain specific concepts, and clarify any confusion surrounding its meaning. By the end of this article, readers will have a thorough understanding of “whether” and its applications in both English and Thai languages.

Introduction:
The word “whether” is a conjunction in the English language that introduces a choice between two or more alternatives. It is commonly used to express doubt or to present a condition that must be met for a particular outcome to occur. In Thai, “แปลว่า” is the translation often used to convey the meaning of “whether,” but its usage and nuances may differ from the English counterpart.

In this article, we will explore the various contexts in which “whether” is used, examine its grammatical aspects, and provide examples to illustrate its proper application. Additionally, we will compare and contrast the use of “whether” in English with its Thai equivalent “แปลว่า” to shed light on any distinctions.

Using “Whether” in English:

 1. Conditional Sentences: “Whether” is commonly used to introduce conditional sentences. For example:

  • “I will go to the park tomorrow, whether it rains or not.”
  • “Whether you like it or not, we have to attend the meeting.”
 2. Indirect Questions: “Whether” can be used to introduce indirect questions that express doubt or uncertainty. For example:

  • “She asked whether he would be coming to the party.”
  • “I’m not sure whether they will arrive on time.”
 3. Expressing Alternatives: “Whether” is used to present a choice between two or more alternatives. For example:

  • “Please let me know whether you prefer tea or coffee.”
  • “I can’t decide whether to take the job offer or not.”
 4. Reporting Speech: In reported speech, “whether” is often used to convey someone else’s question or doubt. For example:

  • Direct speech: “Are you coming to the concert?”
   Reported speech: She asked whether I was coming to the concert.

Using “แปลว่า” in Thai:
In Thai, “แปลว่า” serves a similar function to “whether” in English. It is used to introduce choices, express uncertainty, or report questions indirectly. However, there are some distinctions in its usage:

 1. Conditional Sentences: “แปลว่า” is used to present conditions or alternatives, similar to English. For example:

  • “พรุ่งนี้ฝนตกหรือไม่ แปลว่า ผมจะไปเที่ยวที่สวนสนุก” (If it rains tomorrow or not, I will go to the amusement park.)
 2. Indirect Questions: Thai language often uses “แปลว่า” to report indirect questions, similar to English. For example:

  • “เธอถามว่าเขาจะมาเป็นปาร์ตี้หรือไม่ แปลว่าเขาจะมา” (She asked whether he would come to the party.)

Grammar and Sentence Structure:
Both in English and Thai, “whether” and “แปลว่า” are conjunctions that introduce clauses with alternative choices or express doubt. They are often used to connect two clauses in a sentence. The word “whether” is more common in English, whereas “แปลว่า” is the equivalent term used in Thai.

In English, “whether” is followed by a subject-verb combination in the clause it introduces. For example, “I don’t know whether he is coming.” In Thai, “แปลว่า” is typically followed by a subject-verb-object combination, as seen in the example: “เธอถามว่าเขาจะมาเป็นปาร์ตี้หรือไม่.”

Comparing “Whether” and “แปลว่า”:
While “whether” and “แปลว่า” share similar functions, there are differences in their usage due to the grammatical structure of the two languages. Thai sentences often require additional particles and markers to indicate various aspects, such as tense and formality, which may not be present in English sentences.

Another notable difference is that “whether” is commonly used in English for both spoken and written language, whereas “แปลว่า” is more prevalent in spoken Thai. In written Thai, formal phrases like “ไม่ว่า” (mâi wâa) or “ไม่ว่าจะ” (mâi wâa ja) may be used instead of “แปลว่า” to convey the same meaning.

FAQs:

Q1: Is “whether” used in all types of conditional sentences in English?
A1: Yes, “whether” can be used in all types of conditional sentences in English, including first, second, third conditionals, and mixed conditionals.

Q2: Can “แปลว่า” be used in formal written Thai?
A2: While “แปลว่า” is commonly used in spoken Thai, in formal written language, it is often replaced with phrases like “ไม่ว่า” (mâi wâa) or “ไม่ว่าจะ” (mâi wâa ja) to convey the same meaning.

Q3: Are “whether” and “แปลว่า” interchangeable in translation?
A3: In many cases, “whether” and “แปลว่า” can be used interchangeably when translating between English and Thai. However, due to the structural differences between the languages, some adjustments might be necessary to ensure the sentence remains grammatically correct and natural-sounding.

Conclusion:
In conclusion, “whether” and “แปลว่า” are essential conjunctions in English and Thai, respectively, used to introduce choices, express uncertainty, and report indirect questions. While they serve similar functions, they may differ in their usage due to the grammatical structure of the two languages. By understanding the nuances and applications of “whether” and “แปลว่า,” language learners can enhance their communication skills and express doubt or conditions more effectively in both English and Thai.

Remember to practice using these terms in various sentences to master their usage, and don’t hesitate to consult language references and native speakers for further clarification. Whether you are learning English or Thai, a solid grasp of these conjunctions will undoubtedly contribute to your language proficiency and confidence in expressing complex ideas.

Word Count: 1073

Whether อ่านว่า

Title: อ่านว่า – Exploring the Meaning and Usage in Thai Language

Introduction

In the Thai language, the word “อ่านว่า” (pronounced as “Aan Waa”) holds significant importance as it is used to convey a sense of uncertainty or doubt. This word plays a crucial role in sentence structures and is often translated as “whether” or “if” in English. Understanding the correct usage of “อ่านว่า” is essential for mastering Thai grammar and communication. In this article, we will delve deep into the meaning, various usages, and examples of “อ่านว่า” to help learners and language enthusiasts grasp its concepts comprehensively.

Meaning and Overview

“อ่านว่า” is a conjunction word in the Thai language, commonly used to introduce indirect questions or conditional statements. It serves as a bridge between two clauses, connecting the main clause with a subordinate clause. The subordinate clause introduced by “อ่านว่า” typically expresses a doubt, uncertainty, or an alternative possibility.

Usage and Examples

 1. Indirect Yes/No Questions:
  “อากาศวันนี้แย่มั้ย” (pronounced as “Aa-gaat wan-nee yae mai”) means “Is the weather bad today?” We can use “อ่านว่า” to form an indirect question like this:
  “เขาถามว่าอากาศวันนี้แย่มั้ย” (pronounced as “Khao thaam waa aagat wan-nee yae mai”) means “He asked whether the weather was bad today.”

 2. Conditional Statements:
  “ถ้าฝนตก” (pronounced as “Tha fon tok”) means “If it rains.” Using “อ่านว่า,” we can create a conditional statement like this:
  “เมื่อไหร่ฝนตก” (pronounced as “Meu-rai fon tok”) means “Whenever it rains.”

 3. Either/Or Statements:
  “เขาจะมาหรือไม่” (pronounced as “Khao ja maa reu mai”) means “Will he come or not?” By employing “อ่านว่า,” we can rephrase the sentence as follows:
  “เขาอาจมาหรือไม่มาก็ได้” (pronounced as “Khao aat maa reu mai maa kor dai”) means “He may come or not come.”

 4. Reporting Speech:
  “ฉันอยู่ที่บ้าน” (pronounced as “Chan yuu tee baan”) means “I am at home.” When reporting someone else’s words, we can use “อ่านว่า” as follows:
  “เขาพูดว่าฉันอยู่ที่บ้าน” (pronounced as “Khao phuud waa chan yuu tee baan”) means “He said that I am at home.”

FAQs

 1. What is the role of “อ่านว่า” in Thai sentences?
  “อ่านว่า” serves as a conjunction that introduces indirect questions, conditional statements, either/or alternatives, or when reporting speech. It connects the main clause to a subordinate clause expressing uncertainty or doubt.

 2. Can “อ่านว่า” be replaced by other words?
  Yes, “อ่านว่า” can be replaced with different words based on the context. Some common alternatives include “ว่า” (pronounced as “waa”) and “ไม่ว่า” (pronounced as “mai waa”).

 3. Are there any specific grammar rules to follow when using “อ่านว่า”?
  While using “อ่านว่า” is relatively straightforward, it’s essential to pay attention to word order and sentence structure. The word “อ่านว่า” usually appears before the subordinate clause it introduces.

 4. Is “อ่านว่า” used in formal or informal situations?
  “อ่านว่า” is commonly used in both formal and informal contexts. It is a fundamental conjunction, making it a crucial part of everyday Thai communication.

Conclusion

In conclusion, “อ่านว่า” plays a crucial role in Thai language communication, introducing indirect questions, conditional statements, and either/or alternatives. Understanding its usage and mastering its correct placement within sentences is essential for effective Thai language communication. As you continue to practice and incorporate “อ่านว่า” in your conversations, you will find your language skills improving and your understanding of Thai grammar deepening. Keep exploring and learning to become a proficient Thai speaker!

พบใช่ 41 หรือ ไม่ ภาษา อังกฤษ.

Ss94 - Whether ... Or Not หรือไม่ - โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ - Youtube
Ss94 – Whether … Or Not หรือไม่ – โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ – Youtube
Do Not แปลว่า อย่า | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Do Not แปลว่า อย่า | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
English Down-Under] ใช้ Are You? หรือ Do You? ดีน้าา ใครสงสัยบ้างคะ? บางทีก็ใช้สลับกันใช่มั้ย
English Down-Under] ใช้ Are You? หรือ Do You? ดีน้าา ใครสงสัยบ้างคะ? บางทีก็ใช้สลับกันใช่มั้ย
English Down-Under] ใช้ Are You? หรือ Do You? ดีน้าา ใครสงสัยบ้างคะ? บางทีก็ใช้สลับกันใช่มั้ย
English Down-Under] ใช้ Are You? หรือ Do You? ดีน้าา ใครสงสัยบ้างคะ? บางทีก็ใช้สลับกันใช่มั้ย
English Down-Under] ใช้ Are You? หรือ Do You? ดีน้าา ใครสงสัยบ้างคะ? บางทีก็ใช้สลับกันใช่มั้ย
English Down-Under] ใช้ Are You? หรือ Do You? ดีน้าา ใครสงสัยบ้างคะ? บางทีก็ใช้สลับกันใช่มั้ย
English Down-Under] ใช้ Are You? หรือ Do You? ดีน้าา ใครสงสัยบ้างคะ? บางทีก็ใช้สลับกันใช่มั้ย
English Down-Under] ใช้ Are You? หรือ Do You? ดีน้าา ใครสงสัยบ้างคะ? บางทีก็ใช้สลับกันใช่มั้ย
Englishtoday ภาษาอังกฤษวันละคำ มาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยตัวเองกันเถอะ: ประโยคคำถามพื้นฐานที่ต้องรู้
Englishtoday ภาษาอังกฤษวันละคำ มาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยตัวเองกันเถอะ: ประโยคคำถามพื้นฐานที่ต้องรู้
พื้นผิวที่ไม่เรียบหรือไม่สม่ำเสมอ, รอยบากหรือสิ่งที่นูนออกมา ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
พื้นผิวที่ไม่เรียบหรือไม่สม่ำเสมอ, รอยบากหรือสิ่งที่นูนออกมา ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
Believe It Or Not, But แปลว่า เชื่อหรือไม่ก็ตาม แต่... | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Believe It Or Not, But แปลว่า เชื่อหรือไม่ก็ตาม แต่… | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Would You Believe? แปลว่า เชื่อหรือไม่, เชื่อมั้ย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Would You Believe? แปลว่า เชื่อหรือไม่, เชื่อมั้ย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์
ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์
Be Not In Order แปลว่า ไม่เป็นระเบียบ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Be Not In Order แปลว่า ไม่เป็นระเบียบ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Believe It Or Not, But แปลว่า? | Wordy Guru
Believe It Or Not, But แปลว่า? | Wordy Guru
50 สำนวนภาษาอังกฤษ สำนวนดี ความหมายโดน พร้อมคำแปล ใช้ได้ทั้งเรียน และ ทำงาน - Ondemand
50 สำนวนภาษาอังกฤษ สำนวนดี ความหมายโดน พร้อมคำแปล ใช้ได้ทั้งเรียน และ ทำงาน – Ondemand
Wrong Route แปลว่า ผิดทาง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Wrong Route แปลว่า ผิดทาง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
คนจีนใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่? | ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน Ep.23 - Youtube
คนจีนใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่? | ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน Ep.23 – Youtube
Getting To Know Each Other I มาทำความรู้จักกันเถอะ | Nile
Getting To Know Each Other I มาทำความรู้จักกันเถอะ | Nile
10 คำศัพท์ ต้องเติม S หรือไม่? เช่น Information, News, Jewelry, Furniture (ทบทวนภาษาอังกฤษพื้นฐาน) - Youtube
10 คำศัพท์ ต้องเติม S หรือไม่? เช่น Information, News, Jewelry, Furniture (ทบทวนภาษาอังกฤษพื้นฐาน) – Youtube
Do Or Do Not, There Is No Try. แปลว่า? | Wordy Guru
Do Or Do Not, There Is No Try. แปลว่า? | Wordy Guru
20 วิธีพูดคำว่า 'ชอบ' เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
20 วิธีพูดคำว่า ‘ชอบ’ เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
รู้หรือไม่ ประเทศอะไรต้องมี The นำหน้า | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
รู้หรือไม่ ประเทศอะไรต้องมี The นำหน้า | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน ต้องรู้! เมื่อฟังฝรั่งพูดไม่ทัน หรือไม่เข้าใจ - Youtube
ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน ต้องรู้! เมื่อฟังฝรั่งพูดไม่ทัน หรือไม่เข้าใจ – Youtube
Unhealthy แปลว่า สุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรง, อ่อนแอ, ติดโรคง่าย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Unhealthy แปลว่า สุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรง, อ่อนแอ, ติดโรคง่าย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Do You Still Want To Force Restart?(คุณยังต้องการจะเริ่ม
Do You Still Want To Force Restart?(คุณยังต้องการจะเริ่ม “รีสตาร์ท” เครื่อง หรือไม่) | ตีแตกภาษาอังกฤษ
คำว่า เรือง คงเขียนภาษาอังกฤษแบบไหน - Pantip
คำว่า เรือง คงเขียนภาษาอังกฤษแบบไหน – Pantip
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ: ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษและวิธีการเรียนที่ดี - Hanoilaw Firm
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ: ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษและวิธีการเรียนที่ดี – Hanoilaw Firm
หรือไม่ ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
หรือไม่ ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
I Don'T Know About แปลว่า (ฉัน) สงสัยหรือไม่แน่ใจ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
I Don’T Know About แปลว่า (ฉัน) สงสัยหรือไม่แน่ใจ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ลูกจะเป็นสุดยอดคนเก่งภาษาอังกฤษหรือไม่อย | ร้านหนังสือนายอินทร์
ลูกจะเป็นสุดยอดคนเก่งภาษาอังกฤษหรือไม่อย | ร้านหนังสือนายอินทร์
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
สลักเกลียวสำหรับยึดโลหะ อาจใช้น๊อตหรือไม่ สุดแต่รูปลักษณะของโลหะที่ยึด ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
สลักเกลียวสำหรับยึดโลหะ อาจใช้น๊อตหรือไม่ สุดแต่รูปลักษณะของโลหะที่ยึด ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
วลี ภาษาอังกฤษประโยคนี้ แนะนำ หรือตำหนิผู้รับครับ - Pantip
วลี ภาษาอังกฤษประโยคนี้ แนะนำ หรือตำหนิผู้รับครับ – Pantip
วิจารณ์เดือด เพจสื่อการสอนครู ขึ้นภาพวัดแต่แปลผิด เจอเมนต์พรึบ ใช้กูเกิล หรือไม่
วิจารณ์เดือด เพจสื่อการสอนครู ขึ้นภาพวัดแต่แปลผิด เจอเมนต์พรึบ ใช้กูเกิล หรือไม่
เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
Be Irresponsible แปลว่า ไม่รับผิดชอบ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Be Irresponsible แปลว่า ไม่รับผิดชอบ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร และคำว่า ไม่ว่า...ไม่ว่าจะ...จะใช้คำไหนดีเอ่ย - ภาษาอังกฤษออนไลน์
ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร และคำว่า ไม่ว่า…ไม่ว่าจะ…จะใช้คำไหนดีเอ่ย – ภาษาอังกฤษออนไลน์
200 ประโยคภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน - Mylearnville
200 ประโยคภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน – Mylearnville
Stream English At Work Ep.0 คุณมีปัญหาเหล่านี้กับการใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่ ในที่ทำงาน By The Standard Podcast | Listen Online For Free On Soundcloud
Stream English At Work Ep.0 คุณมีปัญหาเหล่านี้กับการใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่ ในที่ทำงาน By The Standard Podcast | Listen Online For Free On Soundcloud
แอพดีมีไว้] 🙏สวัสดีครับ วันนี้เราจะมารีวิวแอพฝึกภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า Cake กัน 🗣เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การงาน หรือการศึกษา ต้องมีไว้ 😘 🖐ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาษาอังกฤษ ในปัจจุบั
แอพดีมีไว้] 🙏สวัสดีครับ วันนี้เราจะมารีวิวแอพฝึกภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า Cake กัน 🗣เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การงาน หรือการศึกษา ต้องมีไว้ 😘 🖐ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาษาอังกฤษ ในปัจจุบั
ภาษาอังกฤษธุรกิจ -- การตอบรับ Yes หรือ No อย่างสุภาพ แบบทางการ และ ไม่ทางการ - Pantip
ภาษาอังกฤษธุรกิจ — การตอบรับ Yes หรือ No อย่างสุภาพ แบบทางการ และ ไม่ทางการ – Pantip
จรรยาบรรณ ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
จรรยาบรรณ ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด กี่แบบ | Learning 4 Live
ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด กี่แบบ | Learning 4 Live
Speak แอพพลิเคชั่นสอนพูดภาษาอังกฤษที่ต่อให้อยากย้ายประเทศหรือไม่ก็น่าใช้อยู่ดี – A Day Magazine
Speak แอพพลิเคชั่นสอนพูดภาษาอังกฤษที่ต่อให้อยากย้ายประเทศหรือไม่ก็น่าใช้อยู่ดี – A Day Magazine
หนังสือ ลูกจะเป็นสุดยอดคนเก่งภาษาอังกฤษหรือไม่อยู่ที่พ่อแม่ : การใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เด็ก | Lazada.Co.Th
หนังสือ ลูกจะเป็นสุดยอดคนเก่งภาษาอังกฤษหรือไม่อยู่ที่พ่อแม่ : การใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เด็ก | Lazada.Co.Th
รู้หรือไม่? เหตุใดคนญี่ปุ่นถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ | Wakuwaku Blog (ภาษา ไทย)
รู้หรือไม่? เหตุใดคนญี่ปุ่นถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ | Wakuwaku Blog (ภาษา ไทย)
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ: ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษและวิธีการเรียนที่ดี - Hanoilaw Firm
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ: ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษและวิธีการเรียนที่ดี – Hanoilaw Firm
200 ประโยคภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน - Mylearnville
200 ประโยคภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน – Mylearnville
การใช้ลักษณะนามในภาษาอังกฤษ
การใช้ลักษณะนามในภาษาอังกฤษ
การ Review อย่างละเอียด] App เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กดีหรือไม่ราคาเท่าไหร่
การ Review อย่างละเอียด] App เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กดีหรือไม่ราคาเท่าไหร่

ลิงค์บทความ: หรือ ไม่ ภาษา อังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ หรือ ไม่ ภาษา อังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: blog https://cookkim.com/category/investing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *