Skip to content
Trang chủ » หรือไม่ ภาษาอังกฤษ: ทำไมถึงสำคัญในยุคปัจจุบัน

หรือไม่ ภาษาอังกฤษ: ทำไมถึงสำคัญในยุคปัจจุบัน

เคย ไม่เคย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เคย ไม่เคย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

หรือไม่ ภาษาอังกฤษ: แนะนำและประยุกต์ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษ

หมายความของ หรือไม่ ในประโยคภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ คำว่า “หรือไม่” (whether) เป็นคำที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างประโยคที่มีความหมายเงื่อนไข หรือสอบถามเพื่อหาข้อมูลหรือความเป็นจริง ซึ่งคำว่า “หรือไม่” นี้สามารถนำมาใช้ทั้งในประโยคบวกและประโยคเปลี่ยนข้อความให้เป็นข้อความที่เปิดเปิง

ในบางครั้ง คำว่า “หรือไม่” นี้สามารถถูกแยกออกเป็นสองคำแยก คือ “whether” และ “or not” โดยมีความหมายที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ความถูกต้องในการใช้คำนี้จะขึ้นอยู่กับบริบทและความชัดเจนของประโยคที่ต้องการสร้าง

การใช้ whether และ or not เพื่อสร้างประโยค

คำว่า “whether” และ “or not” ใช้สร้างประโยคเพื่อสอบถามหรือสร้างประโยคที่มีเงื่อนไข ดังนี้

 1. ใช้ “whether” แบบไม่มี “or not”: เมื่อต้องการสอบถามหรือสร้างประโยคที่มีเงื่อนไขและประโยคที่เปิดเปิง ยกตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างประโยค: I wonder whether she will come to the party. (ฉันกำลังสงสัยว่าเธอจะมางานปาร์ตี้หรือไม่)

แปลว่า: ฉันกำลังสงสัยว่าเธอจะมางานปาร์ตี้หรือไม่

 1. ใช้ “whether” และ “or not” ร่วมกัน: เมื่อต้องการสร้างประโยคที่มีเงื่อนไข แต่ความชัดเจนไม่เพียงพอเมื่อใช้ “whether” เพียงอย่างเดียว ยกตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างประโยค: I am not sure whether or not it will rain tomorrow. (ฉันไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะฝนหรือไม่)

แปลว่า: ฉันไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะฝนหรือไม่

ความแตกต่างระหว่าง whether กับ if

ในภาษาอังกฤษ คำว่า “whether” และ “if” เป็นคำที่ใช้เพื่อสร้างประโยคที่มีความหมายเงื่อนไข แต่มีความแตกต่างกันในบางด้าน ดังนี้

 1. ความแตกต่างในลักษณะ: “Whether” ใช้ในประโยคที่มีทางเลือกหลายทาง ในขณะที่ “if” ใช้ในประโยคที่มีเงื่อนไขเพียงเดียว

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ “whether”: I don’t know whether he likes coffee or tea. (ฉันไม่รู้ว่าเขาชอบกาแฟหรือชา)

แปลว่า: ฉันไม่รู้ว่าเขาชอบกาแฟหรือชา

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ “if”: I will go to the park if the weather is nice. (ฉันจะไปที่สวนหางานถ้าสภาพอากาศดี)

แปลว่า: ฉันจะไปที่สวนหางานถ้าสภาพอากาศดี

 1. ความแตกต่างในการใช้คำ: “Whether” ใช้เมื่อต้องการสอบถามหรือเปิดเปิงความเป็นจริง ในขณะที่ “if” ใช้เมื่อต้องการสร้างเงื่อนไขหรือประโยคเงื่อนไข

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ “whether”: I wonder whether he is coming to the party tonight. (ฉันกำลังสงสัยว่าเขาจะมางานปาร์ตี้คืนนี้หรือไม่)

แปลว่า: ฉันกำลังสงสัยว่าเขาจะมางานปาร์ตี้คืนนี้หรือไม่

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ “if”: If it rains, we will stay at home. (ถ้าฝนตกเราจะอยู่บ้าน)

แปลว่า: ถ้าฝนตกเราจะอยู่บ้าน

การเปรียบเทียบ whether และ either

คำว่า “whether” และ “either” เป็นคำที่มีความหมายที่แตกต่างกัน ตามนี้คือความแตกต่างระหว่างคำนี้

 1. ความแตกต่างในความหมาย: “Whether” ใช้ในประโยคที่สอบถามหรือเปิดเปิงความเป็นจริง ในขณะที่ “either” ใช้ในประโยคเพื่อแสดงทางเลือกของสองอย่าง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ “whether”: I don’t know whether she will come to the party or not. (ฉันไม่รู้ว่าเธอจะมางานปาร์ตี้หรือไม่)

แปลว่า: ฉันไม่รู้ว่าเธอจะมางานปาร์ตี้หรือไม่

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ “either”: You can either watch a movie at home or go to the cinema. (คุณสามารถดูหนังที่บ้านหรือไปโรงหนังได้)

แปลว่า: คุณสามารถดูหนังที่บ้านหรือไปโรงหนังได้

วิธีการใช้ whether เพื่อสร้างคำถาม

คำว่า “whether” เป็นคำที่ใช้สร้างคำถามในประโยค โดยมักใช้เพื่อสอบถามหากข้อมูลหรือความเป็นจริง ดังนี้คือวิธีการใช้ “whether” เพื่อสร้างคำถาม

 1. ใช้ “whether” ต้นประโยค: สามารถใช้ “whether” ต้นประโยคเพื่อสร้างคำถามเมื่อต้องการทราบว่าเหตุการณ์หรือสถานะใดๆ เป็นจริงหรือไม่ โดยในประโยคคำถามส่วนที่ตามมาจะใช้กริยาในรูปที่ใช้ตามปกติ

ตัวอย่างประโยค: Whether she passed the exam is still unknown. (ว่าเธอสอบผ่านหรือไม่ยังคงเป็นความไม่ทราบ)

แปลว่า: ว่าเธอสอบผ่านหรือไม่ยังคงเป็นความไม่ทราบ

การใช้ whether ในประโยคเงื่อนไข

คำว่า “whether” สามารถใช้ในประโยคเงื่อนไขเพื่อแสดงเงื่อนไขที่เปิดเปิงหรืออาจเป็นไปได้ ดังนี้คือวิธีการใช้ “whether” ในประโยคเงื่อนไข

 1. ใช้ whether กับ “or not”: เพื่อแสดงทางเลือกหลายทางในเงื่อนไข โดยประโยคควรมีรูปแบบเปิดเปิง

ตัวอย่างประโยค: We will go for a picnic tomorrow, whether it rains or not. (เราจะไปปิกนิกพรุ่งนี้ ไม่ว่าจะฝนหรือไม่ก็ตาม)

แปลว่า: เราจะไปปิกนิกพรุ่งนี้ ไม่ว่าจะฝนหรือไม่ก็ตาม

 1. ใช้ whether ตามด้วย “or”: เพื่อสร้างประโยคเงื่อนไขที่แบ่งแยกเงื่อนไขสองส่วน

ตัวอย่างประโยค: You can have dessert whether you finish your meal or not. (คุณสามารถรับของหวานได้ ไม่ว่าคุณจะกินอาหารครบหรือไม่ก็ตาม)

แปลว่า: คุณสามารถรับของหวานได้ ไม่ว่าคุณจะกินอาหารครบหรือไม่ก็ตาม

การใช้ whether เพื่อแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อ

นอกจากนี้ คำว่า “whether” ยังสามารถใช้ในการแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อเพิ่มเติม โดยประโยคที่ใช้ “whether” ในลักษณะนี้มักมีลักษณะเปิดเปิงและไม่ได้เป็นคำถาม ดังนี้คือวิธีการใช้ “whether” เพื่อแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อ

 1. ใช้ whether แยกตัวอย่าง: เพื่อแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อในเรื่องที่ยังไม่มีการยืนยันหรือตัดสินใจ โดยประโยคมักมีลักษณะคล้ายกับประโยคเงื่อนไข

ตัวอย่างประโยค: I am not sure whether he will pass the exam. (ฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะสอบผ่านหรือไม่)

แปลว่า: ฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะสอบผ่านหรือไม่

 1. ใช้ whether และ “or not”: เพื่อแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อในเรื่องที่ยังไม่แน่ใจ โดยสร้างประโยคที่ให้เปิดเปิง

ตัวอย่างประโยค: I am uncertain whether or not she will come to the party. (ฉันไม่แน่ใจว่าเธอจะมางานปาร์ตี้หรือไม่)

แปลว่า: ฉันไม่แน่ใจว่าเธอจะมางานปาร์ตี้หรือไม่

ตัวอย่างประโยคและประโยคสำแดงที่ใช้ whether ในภาษาอังกฤษ

 1. ตัวอย่างประโยค: He asked me whether I would like to join the club. (เขาถามฉันว่าฉันอยากเข้าร่วมสโมสรหรือไม่)
 2. ประโยคสำแดง: Whether she will come or not, I am excited about the party. (เธอจะมาหรือไม่ ฉันก็ตื่นเต้นในงานปาร์ตี้)

การฝึกฝนในการใช้ whether เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ เราสามารถฝึกฝนการใช้คำว่า “whether” ได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้คือการฝึกฝนในการใช้ “whether” เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

 1. การฝึกฝนในการสร้างประโยคที่ใช้ whether: เลือกหัวข้อหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจและพยายามสร้างประโยคที่มีคำว่า “whether” ให้ถูกต้องเพื่อสอบถามหรือสร้างเงื่อนไข
 2. การฝึกฝนในการตอบคำถามที่มี whether: ฝึกตอบคำถามที่มีการใช้ “whether” ในการสอบถามเพื่อฝึกความถูกต้องและความชัดเจนในการตอบคำถาม
 3. การฝึกฝนในการแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อด้วย whether: ฝึกเขียนประโยคที่ใช้ “whether” เพื่อแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อในเรื่องที่ยังไม่แน่ใจ

การฝึกฝนในการใช้คำว่า “whether” จะช่วยเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งกว่า และช่วยให้การสื่อสารและการเขียนเป็นอย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ควรฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและติดตามบทเรียนให้เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

1. “Whether” และ “if” ต่างกันอย่างไรในการใช้ในประโยคภาษาอังกฤษ?

คำว่า “whether” และ “if” เป็นคำที่ใช้สร้างประโยคที่มีความหมายเงื่อนไข โดย “whether” ใช้ในประโยคที่มีทางเลือกหลายทางและใช้เมื่อต้องการสอบถามหากข้อมูลหรือความเป็นจริง ในขณะที่ “if” ใช้ในประโยคที่มีเงื่อนไขเพียงเดียวและใช้เมื่อต้องการสร้างเงื่อนไขหรือประโยคเงื่อนไข

2. ความแตกต่างระหว่าง “whether” และ “either” ในภาษาอังกฤษ?

คำว่า “whether” และ “either” มีความหมายที่แตกต่างกัน โดย “whether” ใช้เพื่อสอบถามหากข้อมูลหรือความเป็นจริง ในขณะที่ “either” ใช้เพื่อแสดงทางเลือกของสองอย่าง ในการใช้คำเหล่านี้ควรตระหนักถึงความแตกต่างในความหมายและบริบทที่ใช้

3. คำว่า “whether” และ “or not” ใช้ร่วมกันได้หรือไม่?

ใช่ คำว่า “whether” และ “or not” สามารถใช้ร่วมกันในประโยคเพื่อสร้างเงื่อนไขหรือสอบถามเมื่อบางครั้งความชัดเจนในการใช้ “whether” อาจต้องการความเสรีภาพจาก “or not” เพื่อเสริมความหมายและเปิดเปิงประโยค

4. การฝึกฝนในการใช้ whether เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษมีวิธีใดบ้าง?

การฝึกฝนในการใช้คำว่า “whether” สามารถทำได้โดยฝึกสร้างประโยคที่ใช้ “whether” เพื่อสอบถามหรือสร้างเงื่อนไข ฝึกตอบคำถามที่มีการใช้ “whether” ในการสอบถาม และฝึกเขียนประโยคที่ใช้ “whether” เพื่อแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อในเรื่องที่ยังไม่แน่ใจ

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการใช้คำว่า “whether” ในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ควรฝึกฝนในการใช้คำเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเก่งกว่าเดิม

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: หรือไม่ ภาษาอังกฤษ whether or แปลว่า, whether อ่านว่า, whether การใช้, หรือว่า ภาษาอังกฤษ, whether or not การใช้, Whether or not, whether แปลว่า, whether or การใช้

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หรือไม่ ภาษาอังกฤษ

เคย ไม่เคย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
เคย ไม่เคย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

หมวดหมู่: Top 23 หรือไม่ ภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cookkim.com

Whether Or แปลว่า

Title: คำว่า “whether” ในภาษาไทย: ความหมายและวิธีใช้งานอย่างละเอียด

Introduction

ในภาษาไทยคำว่า “whether” เป็นคำที่คนอาจเจอเห็นในบทความ หนังสือหรือแม้กระทั่งการสนทนาในชีวิตประจำวัน แต่การเข้าใจความหมายและวิธีใช้งานของคำนี้อาจทำให้คนกังวลหรือไม่แน่ใจ ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรับรู้เกี่ยวกับคำว่า “whether” ในภาษาไทยอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นความหมาย ประเภทการใช้ และตัวอย่างประโยคต่างๆ ที่ช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องราวได้อย่างชัดเจน หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “whether” โปรดอ่านต่อ!

ความหมายของ “whether” ในภาษาไทย

คำว่า “whether” เป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่แปลว่า “ว่า” หรือ “ไม่ว่า” ซึ่งมักใช้ในบทสนทนาหรือประโยคในลักษณะของคำถามเพื่อแสดงความไม่แน่ใจหรือต้องการตัดสินใจระหว่างสองสิ่ง ตัวอย่างการใช้คำว่า “whether” ในประโยคภาษาอังกฤษคือ “I’m not sure whether I should go to the party or stay at home.”

การใช้ “whether” ในภาษาไทย

ในภาษาไทย คำว่า “whether” มักถูกแปลเป็น “ว่า” หรือ “ไม่ว่า” ซึ่งสามารถนำมาใช้ในบทสนทนาหรือประโยคต่างๆ ในลักษณะของคำถาม โดยมักใช้ร่วมกับ “or” เพื่อแสดงความไม่แน่ใจหรือต้องการตัดสินใจ ตัวอย่างการใช้ “whether” ในภาษาไทยคือ “ฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรไปงานปาร์ตี้หรืออยู่บ้าน” ซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ “I’m not sure whether I should go to the party or stay at home.”

ประโยชน์ของการใช้ “whether” ในภาษาไทย

การใช้คำว่า “whether” ในภาษาไทยช่วยให้เราสามารถแสดงความไม่แน่ใจหรือต้องการตัดสินใจในกรณีที่มีสองทางเลือก ซึ่งช่วยให้การสื่อสารเป็นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยให้การอธิบายและเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่มีสองเงื่อนไขหรือมากกว่าเป็นไปได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. “Whether” แปลว่าอะไรในภาษาไทย?
  คำว่า “whether” ในภาษาไทยแปลว่า “ว่า” หรือ “ไม่ว่า” และมักใช้ในลักษณะของคำถามหรือบทสนทนาเพื่อแสดงความไม่แน่ใจหรือต้องการตัดสินใจระหว่างสองเงื่อนไขหรือทางเลือก

 2. “Whether” ในภาษาไทยใช้ในกรณีไหนบ้าง?
  “Whether” ในภาษาไทยมักใช้ในกรณีที่ต้องการแสดงความไม่แน่ใจหรือต้องการตัดสินใจระหว่างสองทางเลือก เช่น “ฉันไม่แน่ใจว่าควรทำงานภายในหรือภายนอก”

 3. “Whether” กับ “if” ต่างกันอย่างไร?
  “Whether” และ “if” เป็นคำที่ใช้ในการเริ่มประโยคของคำถามในภาษาอังกฤษ แต่ “whether” มักใช้เมื่อต้องการแสดงความไม่แน่ใจหรือต้องการตัดสินใจระหว่างสองทางเลือก ในขณะที่ “if” มักใช้เมื่อต้องการแสดงเงื่อนไขหรือการกระทำที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น “I’m not sure whether I should go to the party or stay at home.” (ไม่แน่ใจว่าควรไปงานปาร์ตี้หรืออยู่บ้าน) และ “If it rains, the event will be canceled.” (ถ้าฝนตก งานจะถูกยกเลิก)

สรุป

คำว่า “whether” เป็นคำที่มักใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไม่แน่ใจหรือต้องการตัดสินใจระหว่างสองทางเลือก ในภาษาไทยมักถูกแปลว่า “ว่า” หรือ “ไม่ว่า” การใช้ “whether” ช่วยให้การสื่อสารเป็นอย่างชัดเจนและช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในบทสนทนาหรือข้อมูลที่มีสองเงื่อนไขหรือมากกว่า หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการใช้งานคำว่า “whether” ในภาษาไทยในชีวิตประจำวันของท่าน!

Whether อ่านว่า

Title: อ่านว่า (Whether) – Exploring its Usage, Grammar, and Significance

Introduction

อ่านว่า (pronounced as “ar-n-wa”) is a common Thai word that can be translated to English as “whether.” This versatile term plays a significant role in the Thai language and appears in various contexts. Understanding the proper usage of อ่านว่า is crucial for effective communication in Thai. In this article, we will delve deep into the intricacies of อ่านว่า, exploring its grammar, usage, and importance in different sentence structures.

The Grammar of อ่านว่า

In Thai, อ่านว่า serves as a conjunction that introduces indirect questions, noun clauses, or embedded questions. It is used to connect two clauses, where the first clause typically presents a question, doubt, or uncertainty, and the second clause provides an alternative or clarifying information. In English, the equivalent of อ่านว่า can often be translated as “whether” or “if.”

Usage of อ่านว่า

 1. Indirect Questions: อ่านว่า is frequently used to form indirect questions, where the main question is expressed indirectly or politely. For example:

  • คุณรู้ว่าเขาจะมาหรือไม่ (Do you know whether he/she will come?)
  • เมื่อไหร่เธอจะไปอเมริกาไม่รู้ว่า (I don’t know when she will go to America.)
 2. Noun Clauses: อ่านว่า can introduce noun clauses, which act as the subject or object of a sentence. For instance:

  • อ่านว่าใครได้รับรางวัล (Read who received the award.)
  • เมื่อไหร่เขาจะตัดสินใจไม่รู้ว่า (I don’t know when he/she will make a decision.)
 3. Embedded Questions: อ่านว่า can also be used in embedded questions, where the question is embedded within a statement. For example:

  • เขาถามว่าเราจะไปด้วยหรือไม่ (He/she asked whether we will go together.)
  • พูดว่าเขาจะทำอะไรไม่รู้ (I don’t know what he/she will do.)

The Significance of อ่านว่า in Thai Communication

อ่านว่า plays a crucial role in Thai communication, as it helps to:

 1. Politeness: In Thai culture, using อ่านว่า when forming indirect questions or expressing uncertainty is considered polite and respectful.

 2. Clarity: อ่านว่า allows speakers to clarify their intentions, especially when seeking information or making decisions.

 3. Formality: When speaking formally or in writing, employing อ่านว่า enhances the linguistic quality of the sentence.

 4. Avoid Misunderstandings: By using อ่านว่า, speakers can avoid confusion and misunderstandings in conversation, ensuring that their intended meaning is clear.

Common Mistakes when Using อ่านว่า

While อ่านว่า is a useful conjunction, learners of the Thai language often encounter some common mistakes when using it:

 1. Incorrect Word Order: In Thai, word order is essential, and improper placement of อ่านว่า can lead to confusion. Ensure that it connects the correct clauses.

 2. Using ถามว่า Instead: In some cases, Thai learners mistakenly use ถามว่า (“ask whether”) instead of อ่านว่า (“whether”). The former is used only when mentioning the act of asking a question.

 3. Confusing อ่านว่า with ว่า: ว่า (“wa”) is also a conjunction used to introduce indirect questions. However, it does not carry the same level of politeness as อ่านว่า.

FAQs

1. Is อ่านว่า the only way to express “whether” in Thai?

No, there are other ways to express “whether” in Thai, such as ว่า (wa) and ถามว่า (thaam wa). However, อ่านว่า is more commonly used when forming indirect questions and noun clauses.

2. Can อ่านว่า be used in informal conversations?

While อ่านว่า is generally considered polite and is commonly used in formal conversations and writing, it can also be used in informal contexts to add clarity to the speaker’s intentions.

3. Are there regional variations in using อ่านว่า?

No, the usage of อ่านว่า is consistent across different regions of Thailand. It is a standard conjunction used in the Thai language.

Conclusion

อ่านว่า (Whether) is a versatile and significant word in the Thai language. Understanding its grammar, proper usage, and importance can greatly enhance communication skills for learners of Thai. Whether used in indirect questions, noun clauses, or embedded questions, อ่านว่า plays a crucial role in conveying politeness and clarity. By avoiding common mistakes and practicing its correct usage, learners can master this important conjunction and improve their proficiency in the Thai language.

พบใช่ 38 หรือไม่ ภาษาอังกฤษ.

Ss94 - Whether ... Or Not หรือไม่ - โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ - Youtube
Ss94 – Whether … Or Not หรือไม่ – โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ – Youtube
Do Not แปลว่า อย่า | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Do Not แปลว่า อย่า | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Andrew Biggs On Twitter:
Andrew Biggs On Twitter: “พูดอีกที พูดอีกที พูดอีกที ได้หรือเปล่า?🎶 เวลาที่มีคนพูดกับเรา แต่ได้ยินไม่ชัดหรือต้องการให้เขาพูดใหม่ จะพูดเป็น ภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรบ้าง 😁 #Abc #Andrewbiggs #ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว #คำศัพท์ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ Https …
English Down-Under] ใช้ Are You? หรือ Do You? ดีน้าา ใครสงสัยบ้างคะ? บางทีก็ใช้สลับกันใช่มั้ย
English Down-Under] ใช้ Are You? หรือ Do You? ดีน้าา ใครสงสัยบ้างคะ? บางทีก็ใช้สลับกันใช่มั้ย
English Down-Under] ใช้ Are You? หรือ Do You? ดีน้าา ใครสงสัยบ้างคะ? บางทีก็ใช้สลับกันใช่มั้ย
English Down-Under] ใช้ Are You? หรือ Do You? ดีน้าา ใครสงสัยบ้างคะ? บางทีก็ใช้สลับกันใช่มั้ย
English Down-Under] ใช้ Are You? หรือ Do You? ดีน้าา ใครสงสัยบ้างคะ? บางทีก็ใช้สลับกันใช่มั้ย
English Down-Under] ใช้ Are You? หรือ Do You? ดีน้าา ใครสงสัยบ้างคะ? บางทีก็ใช้สลับกันใช่มั้ย
English Down-Under] ใช้ Are You? หรือ Do You? ดีน้าา ใครสงสัยบ้างคะ? บางทีก็ใช้สลับกันใช่มั้ย
English Down-Under] ใช้ Are You? หรือ Do You? ดีน้าา ใครสงสัยบ้างคะ? บางทีก็ใช้สลับกันใช่มั้ย
ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์
ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์
Be Not In Order แปลว่า ไม่เป็นระเบียบ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Be Not In Order แปลว่า ไม่เป็นระเบียบ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
10 คำศัพท์ ต้องเติม S หรือไม่? เช่น Information, News, Jewelry, Furniture (ทบทวนภาษาอังกฤษพื้นฐาน) - Youtube
10 คำศัพท์ ต้องเติม S หรือไม่? เช่น Information, News, Jewelry, Furniture (ทบทวนภาษาอังกฤษพื้นฐาน) – Youtube
หนังสือ ลูกจะเป็นสุดยอดคนเก่ง ภาษาอังกฤษ หรือไม่อยู่ที่พ่อแม่ : My Favorite ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เล่นทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ | Lazada.Co.Th
หนังสือ ลูกจะเป็นสุดยอดคนเก่ง ภาษาอังกฤษ หรือไม่อยู่ที่พ่อแม่ : My Favorite ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เล่นทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ | Lazada.Co.Th
คนจีนใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่? | ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน Ep.23 - Youtube
คนจีนใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่? | ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน Ep.23 – Youtube
รู้หรือไม่ ประเทศอะไรต้องมี The นำหน้า | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
รู้หรือไม่ ประเทศอะไรต้องมี The นำหน้า | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
True Or False? ถูกหรือผิด ภาษาอังกฤษที่คุณรู้ | ร้านหนังสือนายอินทร์
True Or False? ถูกหรือผิด ภาษาอังกฤษที่คุณรู้ | ร้านหนังสือนายอินทร์
Getting To Know Each Other I มาทำความรู้จักกันเถอะ | Nile
Getting To Know Each Other I มาทำความรู้จักกันเถอะ | Nile
ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน ต้องรู้! เมื่อฟังฝรั่งพูดไม่ทัน หรือไม่เข้าใจ - Youtube
ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน ต้องรู้! เมื่อฟังฝรั่งพูดไม่ทัน หรือไม่เข้าใจ – Youtube
Unhealthy แปลว่า สุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรง, อ่อนแอ, ติดโรคง่าย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Unhealthy แปลว่า สุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรง, อ่อนแอ, ติดโรคง่าย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ลูกจะเป็นสุดยอดคนเก่งภาษาอังกฤษหรือไม่ อยู่ที่พ่อแม่ | ร้านหนังสือนายอินทร์
ลูกจะเป็นสุดยอดคนเก่งภาษาอังกฤษหรือไม่ อยู่ที่พ่อแม่ | ร้านหนังสือนายอินทร์
เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
20 วิธีพูดคำว่า 'ชอบ' เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
20 วิธีพูดคำว่า ‘ชอบ’ เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
แอพดีมีไว้] 🙏สวัสดีครับ วันนี้เราจะมารีวิวแอพฝึกภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า Cake กัน 🗣เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การงาน หรือการศึกษา ต้องมีไว้ 😘 🖐ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาษาอังกฤษ ในปัจจุบั
แอพดีมีไว้] 🙏สวัสดีครับ วันนี้เราจะมารีวิวแอพฝึกภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า Cake กัน 🗣เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การงาน หรือการศึกษา ต้องมีไว้ 😘 🖐ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาษาอังกฤษ ในปัจจุบั
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ: ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษและวิธีการเรียนที่ดี - Hanoilaw Firm
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ: ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษและวิธีการเรียนที่ดี – Hanoilaw Firm
หนังสือ ลูกจะเป็นสุดยอดคนเก่งภาษาอังกฤษหรือไม่อยู่ที่พ่อแม่ : การใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เด็ก | Lazada.Co.Th
หนังสือ ลูกจะเป็นสุดยอดคนเก่งภาษาอังกฤษหรือไม่อยู่ที่พ่อแม่ : การใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เด็ก | Lazada.Co.Th
มาดู 10 คำด่าภาษาอังกฤษ ถึงไม่ได้ใช้ก็ควรรู้เอาไว้ | Dailyenglish คลังความรู้ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับคนไทย
มาดู 10 คำด่าภาษาอังกฤษ ถึงไม่ได้ใช้ก็ควรรู้เอาไว้ | Dailyenglish คลังความรู้ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับคนไทย
ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด กี่แบบ | Learning 4 Live
ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด กี่แบบ | Learning 4 Live
รู้หรือไม่? เหตุใดคนญี่ปุ่นถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ | Wakuwaku Blog (ภาษา ไทย)
รู้หรือไม่? เหตุใดคนญี่ปุ่นถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ | Wakuwaku Blog (ภาษา ไทย)
How To Say Goodbye
How To Say Goodbye” ต้องบอก ‘ลา’ เป็นภาษาอังกฤษ พูดยังไง? | Nile
Wrong Route แปลว่า ผิดทาง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Wrong Route แปลว่า ผิดทาง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
200 ประโยคภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน - Mylearnville
200 ประโยคภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน – Mylearnville
Ss94 - Whether ... Or Not หรือไม่ - โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ - Youtube
Ss94 – Whether … Or Not หรือไม่ – โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ – Youtube
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ: ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษและวิธีการเรียนที่ดี - Hanoilaw Firm
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ: ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษและวิธีการเรียนที่ดี – Hanoilaw Firm
ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ 
Q : ต้องการเรียกรายการเป็นภาษาอังกฤษ ระบบมีหรือไม่ ?
Q : ต้องการเรียกรายการเป็นภาษาอังกฤษ ระบบมีหรือไม่ ?
2 Months Anniversary ใช้ได้หรือไม่ ? | พจนานุกรม Longdo English-Thai, Japanese-Thai, German-Thai, French-Thai Dictionary Service
2 Months Anniversary ใช้ได้หรือไม่ ? | พจนานุกรม Longdo English-Thai, Japanese-Thai, German-Thai, French-Thai Dictionary Service
ตรวจประโยคภาษาอังกฤษให้หน่อยงับ🙏🏻🙏🏻🙏🏻พอดีไม่แม่นแกรมมา🥺🥺 - Pantip
ตรวจประโยคภาษาอังกฤษให้หน่อยงับ🙏🏻🙏🏻🙏🏻พอดีไม่แม่นแกรมมา🥺🥺 – Pantip
ประโยคภาษาอังกฤษพูดว่า “ราคาถูก หรือ ไม่แพง” | Shorteng ภาษาอังกฤษ อยู่รอบตัวเรา
ประโยคภาษาอังกฤษพูดว่า “ราคาถูก หรือ ไม่แพง” | Shorteng ภาษาอังกฤษ อยู่รอบตัวเรา
รับอะไรเพิ่มมั้ย ทานที่นี่หรือนำกลับบ้าน เชิญนั่งก่อน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
รับอะไรเพิ่มมั้ย ทานที่นี่หรือนำกลับบ้าน เชิญนั่งก่อน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
พวกเขาเป็นเด็กผู้ชายใช่หรือไม่?
พวกเขาเป็นเด็กผู้ชายใช่หรือไม่?”พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า – Youtube
การใช้ลักษณะนามในภาษาอังกฤษ
การใช้ลักษณะนามในภาษาอังกฤษ
Live With แปลว่า อาศัยอยู่ด้วยกัน, มีชีวิตอยู่ร่วมกัน, อาศัยอยู่ร่วมกัน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Live With แปลว่า อาศัยอยู่ด้วยกัน, มีชีวิตอยู่ร่วมกัน, อาศัยอยู่ร่วมกัน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ว่าด้วยคำว่า
ว่าด้วยคำว่า “มี” Has/Have V.S There Is/Are | แกรมม่าภาษาอังกฤษ (ฉบับเข้าใจง่าย) Ep.4 / ครูใหม่ – Youtube
ถ้าการล้อปมด้อย ชื่อพ่อแม่ เป็นการบูลลี่ แล้วคำว่ากู Meng ในภาษา ไทยเป็นการบูลลี่หรือไ่ม่ - Pantip
ถ้าการล้อปมด้อย ชื่อพ่อแม่ เป็นการบูลลี่ แล้วคำว่ากู Meng ในภาษา ไทยเป็นการบูลลี่หรือไ่ม่ – Pantip
ป๋อ ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ป๋อ ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
505 Hablas Espaãol แปลเป็นภาษาอังกฤษคุณพูดภาษาสเปนหรือไม่ พื้นหลังเนื้อกรันจ์ตัวอักษรมือ ภาพประกอบสต็อก - ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ - Istock
505 Hablas Espaãol แปลเป็นภาษาอังกฤษคุณพูดภาษาสเปนหรือไม่ พื้นหลังเนื้อกรันจ์ตัวอักษรมือ ภาพประกอบสต็อก – ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้ – Istock
In Disorder แปลว่า ไม่เป็นระเบียบ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
In Disorder แปลว่า ไม่เป็นระเบียบ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Never-Ending แปลว่า ไม่มีที่สิ้นสุด | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Never-Ending แปลว่า ไม่มีที่สิ้นสุด | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
เพจดัง” แซะด้วยภาพ ปม “บิ๊กตู่” ไม่เก่งอังกฤษ จึงไม่หาตลาดใหม่ “จตุพร” ฟาด ตรรกะวิบัติ ถ้างั้นเอามัคคุเทศก์มาเป็นนายกฯ
เพจดัง” แซะด้วยภาพ ปม “บิ๊กตู่” ไม่เก่งอังกฤษ จึงไม่หาตลาดใหม่ “จตุพร” ฟาด ตรรกะวิบัติ ถ้างั้นเอามัคคุเทศก์มาเป็นนายกฯ
🔟 ประโยค​ภาษาอังกฤษ​ควรรู้ ฝรั่งพูดบ่อยมาก | แกลเลอรีที่โพสต์โดย ครูนิวFasttrack | Lemon8
🔟 ประโยค​ภาษาอังกฤษ​ควรรู้ ฝรั่งพูดบ่อยมาก | แกลเลอรีที่โพสต์โดย ครูนิวFasttrack | Lemon8
หนังสือ ลูกจะเป็นสุดยอดคนเก่งภาษาอังกฤษหรือไม่อยู่ที่พ่อแม่ : การใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เด็ก | Lazada.Co.Th
หนังสือ ลูกจะเป็นสุดยอดคนเก่งภาษาอังกฤษหรือไม่อยู่ที่พ่อแม่ : การใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เด็ก | Lazada.Co.Th
Statement ของ ธ.ไทยพานิชย์เป็นภาษาไทย ใช้ยื่นวีซ่าได้หรือไม่ - Pantip
Statement ของ ธ.ไทยพานิชย์เป็นภาษาไทย ใช้ยื่นวีซ่าได้หรือไม่ – Pantip

ลิงค์บทความ: หรือไม่ ภาษาอังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ หรือไม่ ภาษาอังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: blog https://cookkim.com/category/investing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *