Skip to content
Trang chủ » คำSuffix: การใช้งานและตัวอย่างคำศัพท์

คำSuffix: การใช้งานและตัวอย่างคำศัพท์

Prefix - Suffix ช่วยให้เก่งอังกฤษขึ้น 5 เท่า

Prefix – Suffix ช่วยให้เก่งอังกฤษขึ้น 5 เท่า

คำ Suffix ในภาษาไทย: ข้อมูลที่ต้องรู้และวิธีการใช้งาน

คำนิยามของคำ Suffix

คำ Suffix เป็นส่วนประกอบของคำภาษาไทยที่ต่อท้ายคำเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายหรือหมายถึงคุณสมบัติหรือสถานะของคำ คำ Suffix สามารถทำให้คำเปลี่ยนแปลงเป็นคำที่มีส่วนขยาย ส่วนขยายเหตุผล ความเป็นเจ้าของ หรือความเกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกตัวอย่างหนึ่งคือการเปลี่ยนคำนามเป็นคำกริยา

การใช้คำ Suffix ในภาษาไทย

ในภาษาไทย เราใช้คำ Suffix ในการเพิ่มความหมายหรือคุณสมบัติให้กับคำหลายประเภท ซึ่งแต่ละคำ Suffix มีความหมายและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไป การใช้คำ Suffix ในภาษาไทยมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมันช่วยเพิ่มคำศัพท์ในภาษาไทยอย่างหลากหลายและให้ความหมายที่ครอบคลุมมากขึ้น

ความหมายและการใช้งานของคำ Suffix

คำ Suffix มีหลายแบบและมีความหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้:

 • คำ Suffix เพิ่มความหมายเวลา: บอกถึงเวลาหรือช่วงเวลาที่เกิดขึ้น เช่น -ครื่อง, -ก่อน, -ที, -เสมอ, -มาตั้งแต่, -ใหม่, -ล่าสุด, -ครั้ง, -คราว เป็นต้น

 • คำ Suffix เพิ่มความหมายการกระทำ: แสดงถึงกระบวนการที่เกิดขึ้น เช่น -ติด, -ลง, -หาย, -ตาย, -ดี, -อยู่ เป็นต้น

 • คำ Suffix เพิ่มความหมายสถานะหรือคุณสมบัติ: ใช้เพื่อแสดงสถานะหรือคุณสมบัติของคำ เช่น -โหย่ง, -นอน, -ตื่น, -เก่ง, -เท่, -เบา เป็นต้น

 • คำ Suffix เพิ่มความหมายคำนาม: ทำให้คำกริยาหรือคำวิเศษณ์เปลี่ยนรูปเป็นคำนาม เช่น -ซี, -น้ำ, -คน, -ที่, -เวลา, -ด้าน เป็นต้น

ตัวอย่างคำ Suffix ในประโยคภาษาไทย

 1. คำนาม + Suffix คำนาม

  • คนเก่ง (คำนาม) + ที (Suffix) = คนเก่งที
 2. คำนาม + Suffix คำกริยา

  • ความสุข (คำนาม) + ที (Suffix) = ความสุขที
 3. คำกริยา + Suffix คำกริยา

  • วิ่ง (คำกริยา) + มาตั้งแต่ (Suffix) = วิ่งมาตั้งแต่
 4. คำกริยา + Suffix คำนาม

  • ทำ (คำกริยา) + ตาม (Suffix) = การทำตาม

คำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ร่วมกับคำ Suffix

 • คำนาม (Noun)
 • คำกริยา (Verb)
 • คำวิเศษณ์ (Adjective)

ความแตกต่างระหว่างคำ Suffix และคำ Prefix

คำ Suffix และคำ Prefix เป็นส่วนหนึ่งของคำในภาษาไทยที่มีความแตกต่างกัน คำ Prefix จะถูกเพิ่มไว้ที่หน้าคำในขณะที่คำ Suffix จะถูกเพิ่มไว้ที่ท้ายคำ ดังนั้น ความแตกต่างของความหมายที่เกิดจากคำ Prefix และคำ Suffix จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

คำแนะนำในการฝึกฝนใช้คำ Suffix เพื่อเพิ่มคำศัพท์ในภาษาไทย

 1. เรียนรู้และศึกษาคำศัพท์ที่ใช้กับคำ Suffix อย่างละเอียด
 2. ฝึกฝนการใช้คำ Suffix ในประโยคต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจและใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 3. อ่านหนังสือ บทความ หรือเนื้อหาที่มีคำ Suffix เพื่อเพิ่มความคุ้นเคยกับคำศัพท์ในภาษาไทย
 4. เลือกใช้คำ Suffix ในการเขียนเรื่องราวหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับคำศัพท์
 5. ฝึกฝนการฟังและพูดเพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้คำ Suffix ในสื่อและสถานการณ์ต่าง ๆ

หมายเหตุ: บทความนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำในการใช้คำ Suffix ในภาษาไทย และหวังว่าจะช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ที่สนใจศึกษาและฝึกฝนภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้น

อ้างอิงข้อมูล:

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: คํา suffix noun suffix คําศัพท์, suffix มีอะไรบ้าง, คําศัพท์ prefix suffix ทั้งหมด, ตาราง suffix, Noun suffix, adjective suffix คําศัพท์, Suffix adj., suffix คําศัพท์ ความหมาย

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คํา suffix

Prefix - Suffix ช่วยให้เก่งอังกฤษขึ้น 5 เท่า
Prefix – Suffix ช่วยให้เก่งอังกฤษขึ้น 5 เท่า

หมวดหมู่: Top 79 คํา Suffix

คำ Suffix มีอะไรบ้าง

คำ suffix มีอะไรบ้าง: ศึกษาแนวทางและความหมายของคำนามเสริมในภาษาไทย

คำนามเสริมหรือ “Suffix” เป็นส่วนท้ายของคำศัพท์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมความหมายของคำหลัก ในภาษาไทยเอง คำนามเสริมมีความหลากหลายและมีหน้าที่ในการเปลี่ยนความหมาย หรือทำให้คำเป็นคำนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ หรือคำสรรพนาม ในบทความนี้เราจะศึกษาแนวทางและความหมายของคำนามเสริมในภาษาไทย รวมถึงตัวอย่างคำนามเสริมที่นิยมใช้ในสังคมไทยอีกด้วย

เริ่มต้นใหม่กับคำนามเสริม (Suffix)

คำนามเสริม (Suffix) คือ อักษรหรือคำที่ถูกเพิ่มท้ายคำหลักเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายหรือรูปแบบของคำนั้นๆ มีหน้าที่สำคัญในการเพิ่มความหมาย หรือสร้างคำใหม่โดยใช้คำที่มีอยู่แล้ว ในภาษาไทย คำนามเสริมทำหน้าที่คล้ายกับคำนำหน้า (Prefix) แต่ความแตกต่างคือคำนามเสริมจะติดต่อกับคำหลักที่อยู่ทางด้านหลังของคำ ซึ่งในภาษาไทยมักจะพูดถึงคำนามเสริมที่ติดต่อกับคำนาม (Noun) อย่างไรก็ตาม คำนามเสริมยังสามารถใช้กับคำอื่นๆ ได้เช่นกัน อย่างเช่น คำกริยา (Verb) คำวิเศษณ์ (Adjective) หรือคำสรรพนาม (Pronoun) เพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายของคำนั้นๆ ให้มีความหมายหรือรูปแบบใหม่

แนวทางในการใช้คำนามเสริมในภาษาไทย

ในภาษาไทย การใช้คำนามเสริมนั้นมีแนวทางที่ควรทราบ โดยสามารถแบ่งแยกได้เป็นหลายประเภทดังนี้:

1. คำนามเสริมที่ใช้ต่อท้ายคำนาม (Noun Suffixes)

คำนามเสริมในประเภทนี้มักใช้เพื่อเปลี่ยนคำนามให้เป็นรูปแบบหมายเลขส่วนเกิน หรือเพิ่มลักษณะเป็นของคำนาม ตัวอย่างของคำนามเสริมที่ใช้ต่อท้ายคำนามคือ:

 • คำนามเสริม “-ทร” เช่น หญ้าทร ใบไม้ทร สายน้ำทร
 • คำนามเสริม “-ครีม” เช่น ครีมชีส ครีมสครัม ครีมนม
 • คำนามเสริม “-เมนท์” เช่น บ้านเมนท์ ห้องเมนท์ โรงเรียนเมนท์

2. คำนามเสริมที่ใช้ต่อท้ายคำกริยา (Verb Suffixes)

คำนามเสริมในประเภทนี้มักใช้เพื่อเปลี่ยนคำกริยาให้เป็นคำกริยาที่แสดงสิ่งที่กระทำของคนหรือสิ่งนั้น หรือคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับเวลา ตัวอย่างของคำนามเสริมที่ใช้ต่อท้ายคำกริยาคือ:

 • คำนามเสริม “-ตาม” เช่น วิ่งตาม ทำตาม นำตาม
 • คำนามเสริม “-แล้ว” เช่น เริ่มแล้ว ทำแล้ว หยุดแล้ว
 • คำนามเสริม “-อยู่” เช่น นอนอยู่ ยืนอยู่ นั่งอยู่

3. คำนามเสริมที่ใช้ต่อท้ายคำสรรพนาม (Pronoun Suffixes)

คำนามเสริมในประเภทนี้มักใช้เพื่อเปลี่ยนคำสรรพนามให้แสดงความเป็นเจ้าของ หรือทำหน้าที่แทนคำนามอย่างนั้น ตัวอย่างของคำนามเสริมที่ใช้ต่อท้ายคำสรรพนามคือ:

 • คำนามเสริม “-ของฉัน” เช่น หนังสือของฉัน ตู้เสื้อผ้าของฉัน มือถือของฉัน
 • คำนามเสริม “-เขา” เช่น หมีเขา ช้างเขา นกเขา
 • คำนามเสริม “-ทั้งหมด” เช่น ทั้งหมดนี้ ทั้งหมดนั้น

ความหมายและสร้างคำใหม่ด้วยคำนามเสริม

คำนามเสริมมีบทบาทสำคัญในการสร้างคำใหม่ และเพิ่มความหมายให้กับคำหลัก อย่างไรก็ตาม การนำคำนามเสริมมาต่อท้ายคำหลักนั้นต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทของคำหลัก ตัวอย่างการสร้างคำใหม่ด้วยคำนามเสริมคือ:

 • คำนามเสริม “-น้อย” ที่ถูกต่อท้ายคำนาม “กุญแจ” จะเปลี่ยนความหมายเป็น “กุญแจน้อย” ซึ่งหมายความว่า “กุญแจที่มีขนาดเล็ก”
 • คำนามเสริม “-ทรู” ที่ถูกต่อท้ายคำนาม “เสื้อผ้า” จะเปลี่ยนความหมายเป็น “เสื้อผ้าทรู” ซึ่งหมายความว่า “เสื้อผ้าที่มีรูด้านข้าง”

คำนามเสริมที่ใช้กับคำนามและคำสรรพนามมีความหลากหลายและมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างคำใหม่และเปลี่ยนแปลงความหมายของคำให้ตรงกับประเภทและสถานการณ์ที่ต้องการใช้งาน

คำนามเสริมในสังคมไทย

ในสังคมไทย เราสามารถพบเห็นคำนามเสริมที่ใช้ในการตั้งชื่อสถานที่ กิจการ ผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมักถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ หรือสื่อความหมายเพิ่มเติมให้กับคำหลัก ตัวอย่างเช่น:

 • ร้านกาแฟชื่อ “Coffee House” ที่มีคำนามเสริม “House” เพื่อแสดงถึงความเป็นร้าน
 • โรงเรียนชื่อ “Smart School” ที่มีคำนามเสริม “Smart” เพื่อเน้นความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้
 • สนามกีฬาชื่อ “Soccer Arena” ที่มีคำนามเสริม “Arena” เพื่อบ่งบอกถึงสถานที่ที่ใหญ่โตและสามารถจัดกิจกรรมใหญ่ได้

คำนามเสริมในสังคมไทยมีความหลากหลายและสร้างความน่าสนใจให้กับคำหลักในชื่อต่างๆ ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างและเพิ่มความหมายให้กับคำนั้นๆ

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

1. คำนามเสริมคืออะไร?

คำนามเสริม (Suffix) คือ อักษรหรือคำที่ถูกเพิ่มท้ายคำหลักเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายหรือรูปแบบของคำนั้นๆ ในภาษาไทย คำนามเสริมมีหน้าที่ในการเพิ่มความหมาย หรือสร้างคำใหม่โดยใช้คำที่มีอยู่แล้ว

2. คำนามเสริมมีประเภทอะไรบ้าง?

คำนามเสริมมีหลายประเภท อาทิ คำนามเสริมที่ใช้ต่อท้ายคำนาม (Noun Suffixes) คำนามเสริมที่ใช้ต่อท้ายคำกริยา (Verb Suffixes) และคำนามเสริมที่ใช้ต่อท้ายคำสรรพนาม (Pronoun Suffixes) แต่ละประเภทจะมีบทบาทและสามารถเปลี่ยนแปลงความหมายของคำให้ตรงกับประเภทและสถานการณ์ที่ต้องการใช้งาน

3. ในสังคมไทยมีการใช้คำนามเสริมอย่างไร?

ในสังคมไทย เราสามารถพบเห็นคำนามเสริมที่ใช้ในการตั้งชื่อสถานที่ กิจการ ผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ หรือสื่อความหมายเพิ่มเติมให้กับคำหลัก ตัวอย่างเช่น ร้านกาแฟชื่อ “Coffee House” โรงเรียนชื่อ “Smart School” และสนามกีฬาชื่อ “Soccer Arena” คำนามเสริมที่ใช้ในชื่อเหล่านี้มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างและเพิ่มความหมายให้กับคำนั้นๆ

สรุป

คำนามเสริม (Suffix) เป็นส่วนท้ายของคำศัพท์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมความหมายของคำหลัก ในภาษาไทยมีความหลากหลายและมีหน้าที่สำคัญในการเพิ่มความหมาย หรือสร้างคำใหม่โดยใช้คำที่มีอยู่แล้ว คำนามเสริมใช้กับคำนาม คำกริยา และคำสรรพนามเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมาย และสร้างความน่าสนใจให้กับคำหลักในชื่อสถานที่ กิจการ ผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานต่างๆ

Suffix Al มีอะไรบ้าง

Suffix al มีอะไรบ้าง: เสริมคำนามในภาษาไทย

Introduction

ในภาษาไทยเรามักจะใช้คำนามเพื่ออธิบายสิ่งต่าง ๆ และใช้คำกริยาเพื่อแสดงการกระทำของเรา อย่างไรก็ตาม เรายังสามารถเสริมคำนามเหล่านี้เพื่อเพิ่มความหมายหรือเสริมความเข้มแข็งให้กับคำนามได้ ซึ่งในภาษาอังกฤษนั้น เรียกส่วนท้ายของคำนามเหล่านี้ว่า “Suffix al” ซึ่งมีหน้าที่ทำหน้าที่เสริมคำนามและเปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนามในบางกรณี ในบทความนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับ Suffix al ในภาษาไทยอย่างละเอียด ๆ พร้อมกับตัวอย่างและการใช้งานต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

1. สำคัญของ Suffix al

Suffix al เป็นส่วนท้ายของคำนามที่มีความหมายเสริมเติมเพิ่มเติมให้กับคำนาม และในภาษาไทย เราสามารถใช้ Suffix al เพื่อเปลี่ยนคำกริยาให้กลายเป็นคำนาม โดยให้ความหมายเช่นเดียวกันกับคำกริยานั้น ๆ ซึ่งทำให้เราสามารถนำคำนามเหล่านี้ไปใช้เพื่ออธิบายสิ่งต่าง ๆ และการกระทำต่าง ๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน

2. ตัวอย่างของ Suffix al ในภาษาไทย

 • เช่นคำนาม “ดำ” สามารถเพิ่ม Suffix al ไปเป็น “ดำแดง” เพื่อเสริมความหมายให้กับคำนาม “ดำ” และหมายถึง “สีดำที่มีเส้นแดงปนอยู่” ซึ่งเป็นการใช้คำนามเพื่ออธิบายสีและลักษณะของสีดำ
 • อีกตัวอย่างหนึ่งคือคำนาม “ประทับใจ” สามารถเสริม Suffix al ไปเป็น “ประทับใจน่าประทับใจ” เพื่อเสริมความหมายให้กับคำนาม “ประทับใจ” และหมายถึง “ความรู้สึกที่น่าประทับใจและสำคัญ”

3. การใช้ Suffix al เพื่อเปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนาม

ในภาษาไทย เราสามารถใช้ Suffix al เพื่อเปลี่ยนคำกริยาให้กลายเป็นคำนาม โดยให้ความหมายคงเดิมของคำกริยานั้น ๆ ทั้งนี้ควรให้คำนามที่เกิดจาก Suffix al มีความหมายที่ชัดเจนและใช้งานได้ในประโยคต่าง ๆ

4. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Suffix al

คำถามที่ 1: Suffix al เป็นอะไร?

คำตอบ: Suffix al เป็นส่วนท้ายของคำนามในภาษาไทยที่ใช้เพื่อเสริมความหมายและเปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนามในบางกรณี

คำถามที่ 2: มีคำนามใดบ้างที่ใช้ Suffix al ในภาษาไทย?

คำตอบ: มีหลากหลายคำนามที่ใช้ Suffix al เช่น “ดำแดง,” “ประทับใจน่าประทับใจ,” “ใจกว้าง,” “อ่อนหวาน,” “อย่างน่าสนใจ” และอีกมากมาย

คำถามที่ 3: ในกรณีใดที่เราควรใช้ Suffix al ในคำนาม?

คำตอบ: เราควรใช้ Suffix al เพื่อเสริมความหมายให้กับคำนามในกรณีที่ต้องการให้คำนามมีความหมายเสริมเติม หรือใช้เพื่อเปลี่ยนคำกริยาให้กลายเป็นคำนามที่มีความหมายเดียวกับคำกริยานั้น ๆ

คำถามที่ 4: อย่างไรที่จะใช้ Suffix al ให้ถูกต้อง?

คำตอบ: เพื่อให้ใช้ Suffix al ได้ถูกต้อง ควรให้คำนามที่เกิดจาก Suffix al มีความหมายที่ชัดเจนและสามารถใช้งานได้ในประโยคต่าง ๆ นอกจากนี้ ควรใช้ Suffix al ในคำนามที่มีการใช้งานในภาษาไทยอย่างแพร่หลายและเป็นที่รู้จัก

คำถามที่ 5: มีคำนามเหล่านี้ที่ไม่สามารถใช้ Suffix al ได้หรือไม่?

คำตอบ: ในภาษาไทย มีคำนามบางคำที่ไม่สามารถใช้ Suffix al ได้ เนื่องจากอาจทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป หรือทำให้คำนามไม่มีความหมายที่ถูกต้อง

สรุป

ในภาษาไทย Suffix al เป็นส่วนท้ายของคำนามที่มีความหมายเสริมเติมและเปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนามในบางกรณี การใช้ Suffix al เป็นอย่างสร้างคำนามที่มีความหมายเสริมเติมให้กับคำนามเพื่อเพิ่มความหมายและความเข้มแข็งให้กับประโยค อย่างไรก็ตาม เราควรใช้ Suffix al ให้ถูกต้องและคำนามที่เกิดจาก Suffix al ควรมีความหมายที่ชัดเจนและใช้งานได้ในประโยคต่าง ๆ เพื่อให้คำนามเหล่านี้มีประโยชน์ในการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและในการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและครบถ้วน

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ 1: Suffix al เป็นอะไร?

คำตอบ: Suffix al เป็นส่วนท้ายของคำนามในภาษาไทยที่ใช้เพื่อเสริมความหมายและเปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนามในบางกรณี

คำถามที่ 2: มีคำนามใดบ้างที่ใช้ Suffix al ในภาษาไทย?

คำตอบ: มีหลากหลายคำนามที่ใช้ Suffix al เช่น “ดำแดง,” “ประทับใจน่าประทับใจ,” “ใจกว้าง,” “อ่อนหวาน,” “อย่างน่าสนใจ” และอีกมากมาย

คำถามที่ 3: ในกรณีใดที่เราควรใช้ Suffix al ในคำนาม?

คำตอบ: เราควรใช้ Suffix al เพื่อเสริมความหมายให้กับคำนามในกรณีที่ต้องการให้คำนามมีความหมายเสริมเติม หรือใช้เพื่อเปลี่ยนคำกริยาให้กลายเป็นคำนามที่มีความหมายเดียวกับคำกริยานั้น ๆ

คำถามที่ 4: อย่างไรที่จะใช้ Suffix al ให้ถูกต้อง?

คำตอบ: เพื่อให้ใช้ Suffix al ได้ถูกต้อง ควรให้คำนามที่เกิดจาก Suffix al มีความหมายที่ชัดเจนและสามารถใช้งานได้ในประโยคต่าง ๆ นอกจากนี้ ควรใช้ Suffix al ในคำนามที่มีการใช้งานในภาษาไทยอย่างแพร่หลายและเป็นที่รู้จัก

คำถามที่ 5: มีคำนามเหล่านี้ที่ไม่สามารถใช้ Suffix al ได้หรือไม่?

คำตอบ: ในภาษาไทย มีคำนามบางคำที่ไม่สามารถใช้ Suffix al ได้ เนื่องจากอาจทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป หรือทำให้คำนามไม่มีความหมายที่ถูกต้อง

สรุป

ในภาษาไทย Suffix al เป็นส่วนท้ายของคำนามที่มีความหมายเสริมเติมและเปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนามในบางกรณี การใช้ Suffix al เป็นอย่างสร้างคำนามที่มีความหมายเสริมเติมให้กับคำนามเพื่อเพิ่มความหมายและความเข้มแข็งให้กับประโยค อย่างไรก็ตาม เราควรใช้ Suffix al ให้ถูกต้องและคำนามที่เกิดจาก Suffix al ควรมีความหมายที่ชัดเจนและใช้งานได้ในประโยคต่าง ๆ สิ้นสุดของบทความนี้เป็น FAQ หรือคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Suffix al ที่อาจช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวและการใช้งานของ Suffix al ในภาษาไทยอย่างละเอียดและครบถ้วน หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และใช้งานภาษาไทยอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cookkim.com

Noun Suffix คําศัพท์

นามสกุลคำศัพท์ในภาษาไทย: คำอธิบายและแนวทางใช้

คำอธิบายเกี่ยวกับนามสกุลคำศัพท์ในภาษาไทย

นามสกุลคำศัพท์ในภาษาไทยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าศึกษา เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความหลากหลายให้กับคำศัพท์ที่ใช้ในประโยค ด้วยนามสกุลคำศัพท์ เราสามารถเปลี่ยนคำนามให้เป็นรูปแบบที่แตกต่างกันได้ ทำให้เกิดความหมายและการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับนามสกุลคำศัพท์ในภาษาไทย โดยมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความรู้ให้ครอบคลุมและเข้าใจเบื้องต้นและลึกซึ้งในเรื่องนี้

1. นิยามของนามสกุลคำศัพท์ในภาษาไทย

นามสกุลคำศัพท์คืออะไร? เมื่อพูดถึงนามสกุลคำศัพท์ในภาษาไทย หมายถึง คำที่เรานำหน้าคำนามหรือคำกริยาเพื่อเปลี่ยนความหมายและรูปแบบของคำนั้นๆ โดยที่นามสกุลคำศัพท์ทำหน้าที่ให้คำเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มความหมายหรือการใช้งานในประโยคต่างๆ นามสกุลคำศัพท์ในภาษาไทยสามารถต่อท้ายคำนามหรือคำกริยาได้ และมักเขียนในรูปของตัวอักษร ซึ่งคำนามหรือคำกริยาที่ถูกต่อท้ายด้วยนามสกุลคำศัพท์จะเรียกว่า “คำต้น” ในขณะที่คำที่เสริมด้วยนามสกุลคำศัพท์จะเรียกว่า “คำหน้า” นั่นเอง

2. การใช้นามสกุลคำศัพท์ในภาษาไทย

นามสกุลคำศัพท์ในภาษาไทยมีหลายรูปแบบและสามารถนำไปใช้ในหลากหลายที่ นอกจากเพิ่มความหมายและเปลี่ยนคำนามหรือคำกริยาเป็นรูปแบบอื่น ๆ นามสกุลคำศัพท์ยังมีบทบาททางไวยากรณ์ในการกำหนดลักษณะของคำได้อีกด้วย เช่น

2.1 การเพิ่มความหมายให้กับคำนาม

นามสกุลคำศัพท์ในภาษาไทยช่วยเพิ่มความหมายให้กับคำนามโดยการใช้คำส่วนท้ายต่าง ๆ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงความหมายของคำนามเป็นรูปแบบใหม่ ตัวอย่างเช่น

 • คำนาม “เด็ก” ที่มาเสริมด้วยนามสกุลคำศัพท์ “ฝึก” จะกลายเป็น “เด็กฝึก” ซึ่งหมายความว่าเด็กที่มาเพื่อฝึกทักษะหรือการทำงาน
 • คำนาม “ต้นไม้” ที่เสริมด้วยนามสกุลคำศัพท์ “งาม” จะกลายเป็น “ต้นไม

Suffix มีอะไรบ้าง

Suffix มีอะไรบ้าง: A Comprehensive Guide

Introduction

In the Thai language, suffixes play a crucial role in modifying words and expressing various grammatical nuances. One such versatile suffix is “มีอะไรบ้าง” (pronounced as “mee arai baang”). This suffix, when added to a noun or a verb, enriches the meaning of the word by conveying the sense of “having” or “possessing” something. In this article, we will delve deep into the intricacies of this suffix, exploring its usage, rules, and examples to provide a comprehensive guide for language learners and enthusiasts.

Understanding Suffixes in Thai

In the Thai language, a suffix is a linguistic element added to the end of a word, affecting its meaning and sometimes its grammatical function. Suffixes can create new words, alter word forms, or give insights into the subject’s characteristics. Understanding suffixes is essential to grasp the subtleties and complexities of Thai vocabulary and grammar.

Exploring มีอะไรบ้าง

The suffix “มีอะไรบ้าง” is composed of four elements: “มี” (mee) meaning “have,” “อะไร” (arai) meaning “what,” and “บ้าง” (baang) meaning “some.” When combined, they form a powerful and versatile suffix that adds depth and breadth to the words it attaches to.

Usage of มีอะไรบ้าง

The primary function of this suffix is to express the idea of “having something” or “possessing something.” It implies the existence of something or the presence of certain qualities. Let’s explore its usage with different word types:

 1. Nouns

When added to a noun, the suffix “มีอะไรบ้าง” turns it into a phrase that indicates possession or availability of certain items or qualities. For example:

 • ร้านอาหารนี้มีอะไรบ้าง (raan aahaan nee mee arai baang) – What does this restaurant have? (Literally: This restaurant has what some?)
 1. Verbs

When attached to verbs, the suffix conveys the sense of “doing something with something” or “doing something that involves something.” For example:

 • เขาชอบที่จะเดินทางและมีอะไรบ้างในกระเป๋า (khao chawp thee ja dern thaang lae mee arai baang nai gra-bpao) – He likes to travel and has some things in his bag.

Rules for Using มีอะไรบ้าง

While using the suffix “มีอะไรบ้าง,” there are a few important rules to keep in mind:

 1. Placement

The suffix is added directly to the end of a noun or verb without any additional particles.

 1. Tone Rules

The tone rules for the final consonant of the word to which the suffix is attached must be applied. For example, if the final consonant is a mid-tone (e.g., ก, ด, บ, ป, อ), the tone of “มีอะไรบ้าง” will be low. If the final consonant is a high or rising tone (e.g., ข, ช, ซ, ฎ, ด, ต, ท, บ, ป, ฝ, ศ, ส, ห, อ, ฮ), the tone of “มีอะไรบ้าง” will be falling.

 1. Spelling Changes

In some cases, the spelling of the word may change slightly when adding the suffix “มีอะไรบ้าง” to maintain proper pronunciation. For instance, a final silent “n” may be added to certain words.

Examples of มีอะไรบ้าง

Let’s explore more examples of how the suffix “มีอะไรบ้าง” is used in different contexts:

 1. ครูคนนี้มีอะไรบ้างในกระเป๋า? (kroo khon nee mee arai baang nai gra-bpao) – What does this teacher have in the bag?

 2. เมืองนี้มีอะไรบ้างในด้านการท่องเที่ยว? (muang nee mee arai baang nai daan gaan thaawng thiiao) – What does this city have to offer in terms of tourism?

 3. พ่อค้าคนนี้มีอะไรบ้างที่สร้างความสุขให้ลูกค้า? (phaa-khaa khon nee mee arai baang thee sang kwaam-suk hai luuk-khaa) – What does this merchant have that brings happiness to the customers?

FAQs (Frequently Asked Questions)

Q1: Is “มีอะไรบ้าง” the only suffix for expressing possession in Thai?

A1: While “มีอะไรบ้าง” is a common suffix used for expressing possession, it is not the only one. There are other suffixes and structures used to convey possession or ownership, such as “ของ” (khaawng) and possessive pronouns.

Q2: Can “มีอะไรบ้าง” be used with proper nouns?

A2: Yes, “มีอะไรบ้าง” can be used with proper nouns to inquire about what a specific person or place has or possesses.

Q3: Are there any other suffixes that can be used to modify nouns and verbs?

A3: Yes, Thai language has several other suffixes that modify nouns and verbs to indicate various grammatical aspects, such as tense, mood, causality, etc.

Q4: How can I improve my understanding and usage of Thai suffixes?

A4: To improve your knowledge of Thai suffixes, practice reading, writing, and listening to Thai texts. Engage with native speakers, watch Thai movies or shows, and consider enrolling in language courses that focus on grammar and vocabulary.

Conclusion

The suffix “มีอะไรบ้าง” is an essential element of the Thai language that adds depth and meaning to words by expressing possession or involvement with certain items or qualities. Understanding the rules and usage of this suffix is crucial for learners aiming to master the intricacies of Thai grammar and vocabulary. By incorporating the knowledge shared in this comprehensive guide, language enthusiasts can enhance their communication skills and appreciation of the richness of the Thai language. So, embrace the beauty of “มีอะไรบ้าง” and explore the vast possibilities it opens in the realm of Thai linguistics!

พบใช่ 19 คํา suffix.

ภาษาอังกฤษ-หลัก – Praewfreedom
ภาษาอังกฤษ-หลัก – Praewfreedom
หน้าที่ของ Suffixes ในภาษาอังกฤษ
หน้าที่ของ Suffixes ในภาษาอังกฤษ
เรียนรู้เทคนิคการใช้ 'Suffix' เพื่อเปลี่ยนชนิดของคำ (Suffixes To Indicate Part Of Speech) - Pantip
เรียนรู้เทคนิคการใช้ ‘Suffix’ เพื่อเปลี่ยนชนิดของคำ (Suffixes To Indicate Part Of Speech) – Pantip
English By Kruyell ] คราวนี้ เป็นทีของ Verb Suffixes บ้างละค่ะ ว่าถ้าลงท้ายด้วยคำไหน แล้วมันจะเป็น Verb ดูตระกูลแรกนะคะ -S, -Es, -Ed คือตระกูลการผันตาม Tense ค่ะ ซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วจะมีการผันกริยา ใน Present Simple ในกฎ —ป
English By Kruyell ] คราวนี้ เป็นทีของ Verb Suffixes บ้างละค่ะ ว่าถ้าลงท้ายด้วยคำไหน แล้วมันจะเป็น Verb ดูตระกูลแรกนะคะ -S, -Es, -Ed คือตระกูลการผันตาม Tense ค่ะ ซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วจะมีการผันกริยา ใน Present Simple ในกฎ —ป
เทคนิคการเดาศัพท์ด้วย Prefix - Ielts
เทคนิคการเดาศัพท์ด้วย Prefix – Ielts
Middlefinger 💎 On Twitter:
Middlefinger 💎 On Twitter: “วิธีการจำศัพท์ที่เพชรใช้ครับ 1. แบ่งเป็นกลุ่ม ตามเรื่อง สถานที่ สถานการณ์ 2. คำตรงกันข้าม ถ้าพูด Hard ต้องนึก Soft ออก เป็นต้น 3. จำเป็นกราฟ เส้น แผนผัง ภาพ ฯลฯ ให้มีอะไรให้นึกถึง 4. จำจาก Root Prefix Suffix 5. จำจาก …
Vocabulary | Englishgrammar
Vocabulary | Englishgrammar
มาสนุก ๆ กับทุก
มาสนุก ๆ กับทุก “Suffixes” สำคัญที่คุณต้องรู้ในภาษาอังกฤษ – มีประโยชน์มากครับ – Today’S English Tip For Toeic And Beyond – Pantip
English By Kruyell ] คราวนี้ เป็นทีของ Verb Suffixes บ้างละค่ะ ว่าถ้าลงท้ายด้วยคำไหน แล้วมันจะเป็น Verb ดูตระกูลแรกนะคะ -S, -Es, -Ed คือตระกูลการผันตาม Tense ค่ะ ซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วจะมีการผันกริยา ใน Present Simple ในกฎ —ป
English By Kruyell ] คราวนี้ เป็นทีของ Verb Suffixes บ้างละค่ะ ว่าถ้าลงท้ายด้วยคำไหน แล้วมันจะเป็น Verb ดูตระกูลแรกนะคะ -S, -Es, -Ed คือตระกูลการผันตาม Tense ค่ะ ซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วจะมีการผันกริยา ใน Present Simple ในกฎ —ป
เรียนรู้เทคนิคการใช้ 'Suffix' เพื่อเปลี่ยนชนิดของคำ (Suffixes To Indicate Part Of Speech) - Pantip
เรียนรู้เทคนิคการใช้ ‘Suffix’ เพื่อเปลี่ยนชนิดของคำ (Suffixes To Indicate Part Of Speech) – Pantip
คำศัพท์ Suffix Noun แปลว่า ทั้งหมด | Pangpond
คำศัพท์ Suffix Noun แปลว่า ทั้งหมด | Pangpond
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ On Twitter:
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ On Twitter: “เก็บศัพท์กันคั้บ 👉🏻 คำที่ลงท้ายด้วย -Sion จริงๆ แล้วคือคำที่เรียกว่า Suffix เป็นคำประเภท Noun-Forming Suffixes คือที่เติมท้ายคำอื่น แล้วทำให้คำนั้นกลับกลายเป็นคำนามขึ้นมา 🤔 #Engnow Https://T.Co/Ozzicqjwqn” / Twitter
กลอนตี๋น้อย ทริคเด็ด Noun Suffix ร้องตาม จำง่ายใช้ได้ทุกสนามสอบ Omg!!! - Youtube
กลอนตี๋น้อย ทริคเด็ด Noun Suffix ร้องตาม จำง่ายใช้ได้ทุกสนามสอบ Omg!!! – Youtube
มาเรียนรู้ ***Suffix*** - Ish กันเถอะ เรียนภาษาอังกฤษวันละนิดจิตแจ่มใส ^_^ | Dek-D.Com
มาเรียนรู้ ***Suffix*** – Ish กันเถอะ เรียนภาษาอังกฤษวันละนิดจิตแจ่มใส ^_^ | Dek-D.Com
เก่งอังกฤษด้วยเกมคำศัพท์ Prefix Suffix | ร้านหนังสือนายอินทร์
เก่งอังกฤษด้วยเกมคำศัพท์ Prefix Suffix | ร้านหนังสือนายอินทร์
Grammar Unlocker: Suffix ที่ลงท้ายแล้วหมายถึง คน
Grammar Unlocker: Suffix ที่ลงท้ายแล้วหมายถึง คน
Paradise (@Paradis67226908) / Twitter
Paradise (@Paradis67226908) / Twitter
รู้ศัพท์แบบก้าวกระโดดด้วย Prefix-Suffix (✓ Pdf) | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Jolieasyenglish | Lemon8
รู้ศัพท์แบบก้าวกระโดดด้วย Prefix-Suffix (✓ Pdf) | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Jolieasyenglish | Lemon8
Suffix ที่บ่งบอกว่าเป็นคำ Adjective | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
Suffix ที่บ่งบอกว่าเป็นคำ Adjective | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
ทุก Suffixes ที่คุณต้องรู้ในภาษาอังกฤษ – Today'S English Tip For Toeic And Beyond – Prinenglish
ทุก Suffixes ที่คุณต้องรู้ในภาษาอังกฤษ – Today’S English Tip For Toeic And Beyond – Prinenglish
มาเรียนรู้ ***Suffix*** - Ish กันเถอะ เรียนภาษาอังกฤษวันละนิดจิตแจ่มใส ^_^ | Dek-D.Com
มาเรียนรู้ ***Suffix*** – Ish กันเถอะ เรียนภาษาอังกฤษวันละนิดจิตแจ่มใส ^_^ | Dek-D.Com
หลักการใช้ Prefix และ Suffix - Engcouncil
หลักการใช้ Prefix และ Suffix – Engcouncil
ภาษาอังกฤษ: การประกอบคำ ( Word Formation )
ภาษาอังกฤษ: การประกอบคำ ( Word Formation )
รู้ทันศัพท์ 10,000 คำ จำศัพท์แม่น แต่งประโยคได้ ไม่ตกม้าตาย
รู้ทันศัพท์ 10,000 คำ จำศัพท์แม่น แต่งประโยคได้ ไม่ตกม้าตาย
อังกฤษ] เทคนิคเดาข้อสอบโดยใช้ Prefix - Suffix ที่เจอบ่อย!! - Youtube
อังกฤษ] เทคนิคเดาข้อสอบโดยใช้ Prefix – Suffix ที่เจอบ่อย!! – Youtube
100 ศัพท์ลงท้ายด้วย Noun Suffix ออกสอบ Toeic® 100% | Opendurian เตรียมสอบ Toeic Ielts Tcas ก.พ.
100 ศัพท์ลงท้ายด้วย Noun Suffix ออกสอบ Toeic® 100% | Opendurian เตรียมสอบ Toeic Ielts Tcas ก.พ.
เรียนรู้เทคนิคการใช้ 'Suffix' เพื่อเปลี่ยนชนิดของคำ (Suffixes To Indicate Part Of Speech) - Pantip
เรียนรู้เทคนิคการใช้ ‘Suffix’ เพื่อเปลี่ยนชนิดของคำ (Suffixes To Indicate Part Of Speech) – Pantip
รู้ศัพท์แบบก้าวกระโดดด้วย Prefix-Suffix (✓ Pdf) | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Jolieasyenglish | Lemon8
รู้ศัพท์แบบก้าวกระโดดด้วย Prefix-Suffix (✓ Pdf) | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Jolieasyenglish | Lemon8
Root Words : Prefix Suffix - แอปพลิเคชันใน Google Play
Root Words : Prefix Suffix – แอปพลิเคชันใน Google Play
คําศัพท์ภาษาอังกฤษพื�นฐาน ป. 3 42 คํา (Dolch Sight Word) 1 About อะเบ้า ประมาณ, เ กี�ยวกับ 2 Better เบ็ทเทอะ ดีกว่า 3… | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษ, ศึกษา
คําศัพท์ภาษาอังกฤษพื�นฐาน ป. 3 42 คํา (Dolch Sight Word) 1 About อะเบ้า ประมาณ, เ กี�ยวกับ 2 Better เบ็ทเทอะ ดีกว่า 3… | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษ, ศึกษา
10 เทคนิคเลือกคำลงท้าย -Able/-Ible ที่โรงเรียนไม่เคยสอน
10 เทคนิคเลือกคำลงท้าย -Able/-Ible ที่โรงเรียนไม่เคยสอน
ติว Toeic ครูดิว : Verb Suffix มีอะไรบ้าง - Youtube
ติว Toeic ครูดิว : Verb Suffix มีอะไรบ้าง – Youtube
หนังสือ เทคนิค การจดจำ-การแปล คำศัพท์ อังกฤษ-ไทย Prefix Suffix Root : หรือที่เราเรียกว่า รากศัพท์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาษาละตินหรือภาษากรีก | Lazada.Co.Th
หนังสือ เทคนิค การจดจำ-การแปล คำศัพท์ อังกฤษ-ไทย Prefix Suffix Root : หรือที่เราเรียกว่า รากศัพท์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาษาละตินหรือภาษากรีก | Lazada.Co.Th
Ielts Tips] เพิ่มพูนคำศัพท์จาก Suffix - Ielts
Ielts Tips] เพิ่มพูนคำศัพท์จาก Suffix – Ielts
Parts Of Speech คืออะไร? บทความสรุป Parts Of Speech
Parts Of Speech คืออะไร? บทความสรุป Parts Of Speech
Welcome To-Prefixes-And-Suffixes-World
Welcome To-Prefixes-And-Suffixes-World
Prefixes Suffixes & Root Word - แอปพลิเคชันใน Google Play
Prefixes Suffixes & Root Word – แอปพลิเคชันใน Google Play
Prefixes , Suffix , Root คืออะไร | Learning 4 Live
Prefixes , Suffix , Root คืออะไร | Learning 4 Live
𝐬𝐚𝐲𝐜⚯𝐥𝐞𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡™🏳️‍🌈 On Twitter:
𝐬𝐚𝐲𝐜⚯𝐥𝐞𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡™🏳️‍🌈 On Twitter: “⠀ Suffix เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยในการเรียนรู้ Vocab ไปทั้ง “Word Family” [เช่น 1 Family ของคำนี้ปกด: Imagine (V), Imagination (N), Imaginary (Adj)] คำที่อยู่ใน Word Family เดียวกันความหมายจะ …
ใบงาน Nouns พร้อมเฉลย - Nouns Worksheet
ใบงาน Nouns พร้อมเฉลย – Nouns Worksheet
Prefix Suffix คืออะไร มีกี่แบบ - Youtube
Prefix Suffix คืออะไร มีกี่แบบ – Youtube
Sale) หนังสือคำศัพท์อังกฤษ-ไทย และกริยา 3 ช่อง | Shopee Thailand
Sale) หนังสือคำศัพท์อังกฤษ-ไทย และกริยา 3 ช่อง | Shopee Thailand
Ielts Tips] เพิ่มคำศัพท์ในการสอบ Ielts จาก Prefix - Ielts
Ielts Tips] เพิ่มคำศัพท์ในการสอบ Ielts จาก Prefix – Ielts
หลักการใช้ Prefix และ Suffix - Engcouncil
หลักการใช้ Prefix และ Suffix – Engcouncil
แชร์ 5 เทคนิคท่องศัพท์ ที่ไม่ใช่แค่ท่องไปเฉยๆ ! | Dek-D.Com
แชร์ 5 เทคนิคท่องศัพท์ ที่ไม่ใช่แค่ท่องไปเฉยๆ ! | Dek-D.Com
Gat Eng - Part Of Speech: การแยกประเภทคำโดยดูจากคำลงท้าย - Youtube
Gat Eng – Part Of Speech: การแยกประเภทคำโดยดูจากคำลงท้าย – Youtube
หลักการใช้ Prefix และ Suffix - Engcouncil
หลักการใช้ Prefix และ Suffix – Engcouncil
Fqo4638924 หนังสือภาษา รู้ทันศัพท์ 10000 คำ จำศัพท์แม่น แต่งประโยคได้ (Infinitybook Center) | Lazada.Co.Th
Fqo4638924 หนังสือภาษา รู้ทันศัพท์ 10000 คำ จำศัพท์แม่น แต่งประโยคได้ (Infinitybook Center) | Lazada.Co.Th
แบบฝึกหัด Nouns พร้อมเฉลย - Nouns Identification Worksheet
แบบฝึกหัด Nouns พร้อมเฉลย – Nouns Identification Worksheet
Suffix Prefix ที่มักออกสอบใน Toeic
Suffix Prefix ที่มักออกสอบใน Toeic

ลิงค์บทความ: คํา suffix.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ คํา suffix.

ดูเพิ่มเติม: https://cookkim.com/category/investing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *