Skip to content
Trang chủ » ประโยคคําสั่งภาษาอังกฤษ: แนะนำเบื้องต้นในการใช้งาน

ประโยคคําสั่งภาษาอังกฤษ: แนะนำเบื้องต้นในการใช้งาน

word of command : ประโยคคำสั่งในห้องเรียน

Word Of Command : ประโยคคำสั่งในห้องเรียน

ประโยคคำสั่งภาษาอังกฤษ: ความหมายและการใช้งาน

1. ประโยคคำสั่งภาษาอังกฤษคืออะไร

ในภาษาอังกฤษ ประโยคคำสั่ง (Imperative Sentence) เป็นประเภทของประโยคที่ใช้สั่งการหรือขอให้ผู้ฟังทำบางสิ่งบางอย่าง ประโยคคำสั่งมักจะมีประโยคเชิงบังคับหรือคำสั่งที่เรียกให้ดำเนินการ โดยประโยคนี้มักไม่มีประธาน และใช้กริยาในรูปฐาน (Base Verb) เพื่อให้มีความกระชับและเข้าใจง่าย เช่น “Eat your vegetables” หมายถึง “กินผักของคุณ” หรือ “Close the door” หมายถึง “ปิดประตู”

ประโยคคำสั่งอาจมีหน้าที่ในการแจ้งข่าวสารหรือคำขอเชิญเช่นกัน เช่น “Please be quiet” หมายถึง “โปรดให้เงียบ” หรือ “Come here” หมายถึง “มาที่นี่”

2. ประเภทของประโยคคำสั่ง

ในภาษาอังกฤษ ประโยคคำสั่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

2.1 คำสั่งเชิงบวก (Affirmative Commands): ประโยคที่สั่งให้ทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น

 • “Turn off the lights.” (ปิดไฟ)
 • “Read this book.” (อ่านหนังสือเล่มนี้)

2.2 คำสั่งเชิงลบ (Negative Commands): ประโยคที่สั่งให้หยุดทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น

 • “Don’t eat too much candy.” (อย่ากินลูกอมมากเกินไป)
 • “Don’t talk during the movie.” (อย่าพูดในระหว่างดูหนัง)

3. ลักษณะและโครงสร้างของประโยคคำสั่ง

ประโยคคำสั่งมีลักษณะและโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไม่มาก โดยประกอบด้วยส่วนหลักๆ ดังนี้

3.1 กริยาในรูปฐาน (Base Verb): เป็นส่วนที่ให้คำสั่งหรือเรียกให้ดำเนินการ เช่น “Close,” “Eat,” “Run” เป็นต้น

3.2 คำช่วย (Auxiliary Verbs) และกริยาช่วย (Modal Verbs): บางครั้งประโยคคำสั่งอาจมีการใช้คำช่วยหรือกริยาช่วยเพื่อเสริมความแม่นยำหรือการเรียกร้อง เช่น “Please close the door” หรือ “You should finish your homework.”

3.3 คำขยาย (Adverbs): บางครั้งประโยคคำสั่งอาจมีการใช้คำขยายเพื่อเสริมความหมาย เช่น “Quickly clean your room” หมายถึง “ทำความสะอาดห้องของคุณอย่างรวดเร็ว”

3.4 คำสั่งการส่วนใหญ่ (Subject): ประโยคคำสั่งไม่จำเป็นต้องมีประธานหรือเป็นประโยคครบถ้วน เนื่องจากเป้าหมายของประโยคคำสั่งคือเสริมสร้างคำสั่งให้กับผู้ที่ฟัง ซึ่งมักจะถูกใช้ในบทสนทนาที่มีความใกล้ชิด

4. การใช้กริยาในประโยคคำสั่ง

ในประโยคคำสั่ง กริยามักจะอยู่ในรูปฐาน โดยไม่มีการเติม -s หรือ -ed เหมือนกับรูปการกระทำปกติของกริยา ตัวอย่างเช่น

 • “Come here.” (มาที่นี่)
 • “Study for the test.” (เรียนเตรียมตัวสำหรับการสอบ)
 • “Sit down.” (นั่งลง)

เมื่อเป็นกริยาช่วยหรือกริยาเติมเพื่อเสริมความแม่นยำหรือการเรียกร้อง อาจใช้คำอื่นๆ เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น

 • “Please wait for me.” (โปรดรอฉัน)
 • “You should listen carefully.” (ควรฟังอย่างใกล้ชิด)
 • “Don’t be late.” (อย่ามาสาย)

5. ความสำคัญของประโยคคำสั่งในภาษาอังกฤษ

ประโยคคำสั่งในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่มีบทบาทในชีวิตประจำวัน และมีความสำคัญที่สูงในหลากหลายสถานการณ์ เราสามารถใช้ประโยคคำสั่งในการเสริมสร้างความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคม รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้และสอนในการศึกษา

ความกระชับและโดดเด่นของประโยคคำสั่งทำให้ผู้ที่ได้ยินเข้าใจง่ายและสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ด้วยความถูกต้องและสม่ำเสมอ

6. คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในประโยคคำสั่ง

 • Please: โปรด (คำขอเชิญหรือขอร้อง)
 • Don’t: อย่า (ใช้ในประโยคคำสั่งเชิงลบ)
 • Wait: รอ
 • Listen: ฟัง
 • Study: เรียน
 • Be: เป็น
 • Come: มา
 • Go: ไป
 • Stop: หยุด
 • Eat: กิน
 • Read: อ่าน
 • Close: ปิด
 • Open: เปิด

7. ตัวอย่างประโยคคำสั่งในชีวิตประจำวัน

 1. “Turn off the TV before you go to bed.” (ปิดทีวีก่อนที่จะไปนอน)
 2. “Clean your room right now.” (ทำความสะอาดห้องของคุณทันที)
 3. “Please wash the dishes after dinner.” (โปรดล้างจานหลังอาหารเสร็จ)
 4. “Don’t forget to submit your assignment tomorrow.” (อย่าลืมส่งงานในวันพรุ่งนี้)
 5. “Wait for the green light before you cross the street.” (รอสัญญาณไฟเขียวก่อนข้ามถนน)

8. การใช้ประโยคคำสั่งในการสอนและการเรียนรู้

ประโยคคำสั่งมีบทบาทสำคัญในการสอนและการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การใช้ประโยคคำสั่งในสถานการณ์การสอนเช่นการให้คำสั่งให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมต่างๆ การสอนให้เขียนและอ่านประโยคคำสั่ง มีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน และการพูดของนักเรียน

9. คำแนะนำในการใช้ประโยคคำสั่งให้มีประสิทธิภาพ

 • ใช้คำสั่งเชิงบวกเพื่อเสริมสร้างการกระทำที่ดีและสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
 • ใช้คำขยายเพื่อเสริมความแม่นยำและเพิ่มความเข้าใจในประโยคคำสั่ง
 • ใช้คำสั่งเชิงลบอย่างสุภาพและเหตุผล เพื่อป้องกันความขัดแย้งและข้อโต้แย้ง
 • ให้คำสั่งอย่างชัดเจนและกระชับ เพื่อให้ผู้ที่ได้ยินเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย
 • ใช้คำขยายที่เหมาะสมเพื่อแสดงอารมณ์หรือแสดงความเร่งด่วนของคำสั่ง

10. การฝึกฝนทักษะในการเขียนและอ่านประโยคคำสั่ง

การฝึกฝนทักษะในการเขียนและอ่านประโยคคำสั่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน นอกจากให้รับรู้ความหมายและโครงสร้างของประโยคคำสั่งแล้ว ยังสามารถฝึกการใช้คำสั่งในสถานการณ์ต่างๆ หรือในรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกัน เช่น ฝึกการใช้คำสั่งในการสอบถาม การเชื่อมความคิดกัน และการขออภัย

การฝึกฝนทักษะการอ่านประโยคคำสั่งที่แตกต่างกัน เช่น ฝึกอ่านคำสั่งในหนังสือ เว็บไซต์ หรือคำสั่งในการใช้งานแอปพลิเคชัน เป็นต้น จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะในการทำตามคำสั่งอย่างถูกต้อง

สรุปถึงประโยคคำสั่งภาษาอังกฤษ คือการใช้ประโยคในรูปแบบคำสั่งหรือคำขอเพื่อเรียกให้ผู้ฟังดำเนินการหรือปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ประโยคคำสั่งมักไม่มีประธานและใช้กริยาในรูปฐาน มีความกระชับและเข้าใจง่าย ประโยคคำสั่งสามารถแบ่งออกเป็นคำสั่งเชิงบวกและคำสั่งเชิงลบ การใช้ประโยคคำสั่งมีความสำคัญในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้และสอน และสามารถฝึกฝนทักษะการเขียนและอ่านประโยคคำสั่งได้ในหลากหลายสถานการณ์ การใช้คำสั่งให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องให้คำสั่งอย่างชัดเจนและเพิ่มความแม่นยำด้วยคำขยายที่เหมาะสม

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ประโยคคําสั่งภาษาอังกฤษ คำสั่ง ภาษาอังกฤษ, ออกคําสั่ง ภาษาอังกฤษ, Imperative sentence คือ, นี่คือคําสั่ง ภาษาอังกฤษ, ปฏิบัติตามคําสั่ง ภาษาอังกฤษ, Imperative คือ, ประโยคอุทาน ภาษาอังกฤษ, ประโยคขอร้อง ภาษาอังกฤษ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประโยคคําสั่งภาษาอังกฤษ

word of command : ประโยคคำสั่งในห้องเรียน
word of command : ประโยคคำสั่งในห้องเรียน

หมวดหมู่: Top 38 ประโยคคําสั่งภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cookkim.com

คำสั่ง ภาษาอังกฤษ

คำสั่งภาษาอังกฤษ: แนะนำและอธิบายอย่างละเอียด

คำสั่งภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่เราพบเห็นทุกวันในชีวิตประจำวัน การใช้คำสั่งเหล่านี้ช่วยให้เราสื่อสารและสั่งการกับผู้อื่นในภาษาอังกฤษได้ดังนั้นการรู้จักและเข้าใจคำสั่งภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ในบทความนี้เราจะนำเสนอคำสั่งภาษาอังกฤษในลักษณะต่างๆ และอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติและวิธีการใช้งานของคำสั่งเหล่านี้อย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้ให้กับคุณในการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ๆ

คำสั่งภาษาอังกฤษคืออะไร?

คำสั่งภาษาอังกฤษเป็นประโยคที่ใช้สั่งการ ขอความกรุณา หรือชวนเชิญให้ผู้ฟังทำบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งมักใช้รูปของประโยคบอกเล่าแบบกริยาช่องที่ 2 หรือกริยาช่องที่ 1 โดยไม่มีส่วนของกรรมหรือประธาน เช่น “Eat your breakfast.” (กินอาหารเช้าของคุณ), “Please close the door.” (กรุณาปิดประตู), “Be quiet.” (เงียบ) เป็นต้น

แนวคิดและแต่ละประเภทของคำสั่ง

คำสั่งภาษาอังกฤษสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามความหมายและลักษณะที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีการใช้คำสั่งแตกต่างกันตามบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการส่งถึง ต่อไปนี้คือแนวคิดและประเภทของคำสั่งภาษาอังกฤษที่พบบ่อย:

 1. คำสั่งเบิกบาน (Command of Request): คำสั่งเพื่อขอร้องให้ใครบางคนกรุณาทำบางสิ่ง เช่น “Please sit down.” (กรุณานั่งลง), “Could you pass me the salt, please?” (คุณสามารถส่งเกลือให้ฉันไหมคะ).

 2. คำสั่งแนะนำ (Command of Advice): คำสั่งที่ให้คำแนะนำในกรณีที่ผู้พูดอยากให้คนอื่นทำบางสิ่ง หรือหลีกเลี่ยงบางสิ่ง เช่น “Look both ways before crossing the street.” (มองทางทั้งสองทิศทางก่อนข้ามถนน), “Don’t forget to bring an umbrella.” (อย่าลืมเอาร่มมา).

 3. คำสั่งตาม (Command of Instruction): คำสั่งเพื่อสั่งให้คนทำบางสิ่งหรือลำดับขั้นตอนในกระบวนการ เช่น “Press the red button to start.” (กดปุ่มสีแดงเพื่อเริ่ม), “Mix the ingredients well.” (คนส่วนผสมให้เข้ากัน).

 4. คำสั่งปฏิเสธ (Command of Prohibition): คำสั่งที่ห้ามหรือแสดงควบคุมในการกระทำบางอย่าง เช่น “Don’t smoke in this area.” (อย่าสูบบุหรี่ในบริเตนนี้), “No entry.” (ห้ามเข้า).

 5. คำสั่งส่วนตัว (Command of Personal Pronoun): คำสั่งที่ใช้ส่งถึงบุคคลเดียว เช่น “Go to your room.” (ไปที่ห้องนอนของคุณ), “Clean up your mess.” (ทำความสะอาดสิ่งที่คุณทำร้าย).

การใช้คำสั่งภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

เมื่อเราใช้คำสั่งภาษาอังกฤษเราควรใส่ใจในบางสิ่งเพื่อให้คำสั่งของเราเป็นที่ยอมรับและสื่อถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน นี่คือบางเคล็ดลับในการใช้คำสั่งภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง:

 1. ใช้คำกริยาช่องที่ 1 หรือช่องที่ 2: คำสั่งภาษาอังกฤษสามารถใช้รูปของกริยาช่องที่ 1 (กริยาช่องธรรมดา) หรือกริยาช่องที่ 2 (กริยาช่องสำหรับคำสั่ง) อย่างไรก็ตามควรใช้รูปที่เหมาะสมกับบริบทและผู้ฟัง เช่น “Eat your vegetables.” (กินผักของคุณ), “Please close the window.” (กรุณาปิดหน้าต่าง).

 2. เพิ่มคำขยาย (Adverbs): การเพิ่มคำขยายเพื่อเติมความสุภาพและสีสันให้กับคำสั่ง เช่น “Wait here, please.” (รอที่นี่หน่อยครับ), “Be quiet, please.” (เงียบสิครับ).

 3. ใช้รูปคำถาม (Question Form): เมื่อต้องการสั่งคนอื่นให้กระทำบางสิ่งให้ลองใช้คำถาม เช่น “Can you please pass me the menu?” (คุณสามารถส่งเมนูให้ฉันได้ไหมครับ), “Could you tell me the time, please?” (คุณบอกเวลาให้ฉันได้ไหมครับ).

 4. ให้คำอธิบาย (Give Explanations): ในบางกรณี ควรให้คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจมากขึ้น เช่น “Close the door, so the air conditioning doesn’t escape.” (ปิดประตูให้ไม่มีลมแอร์หายไป), “Study hard, and you will pass the exam.” (เรียนขยันๆ คุณจะสอบผ่านครับ).

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 1. คำสั่งภาษาอังกฤษคืออะไร?

  • คำสั่งภาษาอังกฤษคือประโยคที่ใช้สั่งการ ขอความกรุณา หรือชวนเชิญให้ผู้ฟังทำบางสิ่งในภาษาอังกฤษ เช่น “Please be quiet.” (กรุณาเงียบ) หรือ “Open the window.” (เปิดหน้าต่าง).
 2. คำสั่งภาษาอังกฤษมีกี่ประเภท?

  • คำสั่งภาษาอังกฤษสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น คำสั่งเบิกบาน (Command of Request) คำสั่งแนะนำ (Command of Advice) คำสั่งตาม (Command of Instruction) คำสั่งปฏิเสธ (Command of Prohibition) และคำสั่งส่วนตัว (Command of Personal Pronoun).
 3. ควรใช้คำสั่งภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง?

  • เพื่อให้คำสั่งภาษาอังกฤษมีความหมายที่ชัดเจนและยอมรับ ควรใช้กริยาช่องที่ 1 หรือช่องที่ 2 ที่เหมาะสม และควรเพิ่มคำขยายหรือคำถามในบางกรณี นอกจากนี้ควรให้คำอธิบายเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น.
 4. คำสั่งภาษาอังกฤษสามารถใช้ในสถานการณ์ใดบ้าง?

  • คำสั่งภาษาอังกฤษสามารถใช้ในสถานการณ์ทั้งประจำวันและทางธุรกิจ หรือในการสอบถามความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการแนะนำหรือสั่งคนอื่นในหมู่คณะอื่น ๆ ได้ด้วย.
 5. เมื่อไหร่ที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำสั่งภาษาอังกฤษ?

  • ควรระมัดระวังในการใช้คำสั่งภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เหมาะสำหรับผู้ฟัง เช่น อย่าใช้คำสั่งที่หยาบคายหรือก่อให้เกิดความไม่สงบ.

เมื่อคุณมีความรู้เกี่ยวกับคำสั่งภาษาอังกฤษในมือคุณ การสื่อสารในภาษาอังกฤษก็จะเป็นเรื่องง่ายและทำให้คุณสามารถสื่อสารและสั่งการในภาษานี้ได้อย่างถูกต้องและสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือการใช้คำสั่งให้เป็นที่ยอมรับและเหมาะสมในบริบทที่เหมาะสม

ออกคําสั่ง ภาษาอังกฤษ

ออกคำสั่งภาษาอังกฤษ: คู่มือและข้อมูลที่ลึกซึ้ง

คำสั่งภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของไวยากรณ์ที่ใครหลายๆ คนคงเคยได้ยินหรือใช้ในชีวิตประจำวัน แม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้จักหมดถึงคำว่า “ออกคำสั่ง” ก็ตาม ในบทความนี้เราจะนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งภาษาอังกฤษอย่างละเอียด หากคุณกำลังมองหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งภาษาอังกฤษและวิธีใช้งานในชีวิตประจำวันของคุณ!

เนื้อหา

 1. ความหมายของคำสั่งภาษาอังกฤษ
 2. โครงสร้างของคำสั่งภาษาอังกฤษ
 3. การใช้คำสั่งภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  • คำสั่งในที่ทำงาน
  • คำสั่งในบ้าน
  • คำสั่งในการเดินทาง
 4. คำสั่งพิเศษและการใช้สำหรับคำสั่งภาษาอังกฤษ
 5. คำสั่งและไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 6. คำแนะนำในการเรียนรู้คำสั่งภาษาอังกฤษ

1. ความหมายของคำสั่งภาษาอังกฤษ

คำสั่งภาษาอังกฤษหมายถึงประโยคที่กำหนดให้ใครบางคนทำบางสิ่ง โดยไม่มีการให้ตอบกลับหรือถามคำถาม คำสั่งมักใช้กับข้อความที่เป็นอัตราการ หรือในกรณีที่ต้องการให้คนอื่นทำตามคำแนะนำหรือของคุณ

2. โครงสร้างของคำสั่งภาษาอังกฤษ

คำสั่งภาษาอังกฤษสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ คือ:

 • กริยา (Verb): ส่วนของคำสั่งที่ให้กำหนดการกระทำของคนหรือสิ่งของ
 • กรรม (Object): ส่วนของคำสั่งที่ให้กำหนดวัตถุที่ถูกกระทำ

เช่น:

 • “Close the door.” (ปิดประตู)
 • “Turn off the lights.” (ปิดไฟ)

3. การใช้คำสั่งภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คำสั่งภาษาอังกฤษนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่สำคัญในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่คุณอาจพบเห็นหรือได้ยินจากผู้อื่นทั้งในสถานที่ทำงาน ที่บ้าน หรือแม้กระทั่งในสื่อมวลชน ตัวอย่างการใช้คำสั่งคือ:

– คำสั่งในที่ทำงาน:

 • “Submit the report by Friday.” (ส่งรายงานภายในวันศุกร์)
 • “Complete the presentation before the meeting.” (จัดเตรียมงานนำเสนอก่อนประชุม)

– คำสั่งในบ้าน:

 • “Wash the dishes after dinner.” (ล้างจานหลังจากอาหารเสร็จ)
 • “Take out the trash, please.” (นำขยะออกไปค่ะ)

– คำสั่งในการเดินทาง:

พบใช่ 22 ประโยคคําสั่งภาษาอังกฤษ.

บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Requests (ประโยคขอร้อง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูบุบผา อัปมะโท - Youtube
บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Requests (ประโยคขอร้อง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูบุบผา อัปมะโท – Youtube
แปลประโยคเป็นภาษาอังกฤษ: 3 ขั้นตอนง่ายๆ! - Hanoilaw Firm
แปลประโยคเป็นภาษาอังกฤษ: 3 ขั้นตอนง่ายๆ! – Hanoilaw Firm
ประโยคคำสั่ง Worksheet
ประโยคคำสั่ง Worksheet
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม_พต 31001 - Kanitta Chuawcharoen - หน้าหนังสือ 259 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม_พต 31001 – Kanitta Chuawcharoen – หน้าหนังสือ 259 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
Expression In Class L คำสั่งที่ใช้ในชั้นเรียน - Youtube
Expression In Class L คำสั่งที่ใช้ในชั้นเรียน – Youtube
50 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษที่จำเป็นและมักต้องใช้ ~ บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
50 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษที่จำเป็นและมักต้องใช้ ~ บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ พต11001 ระดับประถมศึกษา - Mediaksn586 - หน้าหนังสือ 208 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ พต11001 ระดับประถมศึกษา – Mediaksn586 – หน้าหนังสือ 208 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
ปักพินโดย Kritsana Chuelai ใน สื่อEng... | คำที่มีความหมาย, คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ, ประเภทคำ
ปักพินโดย Kritsana Chuelai ใน สื่อEng… | คำที่มีความหมาย, คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ, ประเภทคำ
ทดสอบเด็กป2
ทดสอบเด็กป2
เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับTheezyenglish: 50 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับTheezyenglish: 50 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
Classroom Language / Classroom English 70 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารในห้องเรียน - Youtube
Classroom Language / Classroom English 70 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารในห้องเรียน – Youtube
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5 เรื่อง การใช้ประโยคคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่ายๆ - Youtube
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5 เรื่อง การใช้ประโยคคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่ายๆ – Youtube
เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับTheezyenglish: 50 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับTheezyenglish: 50 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
รู้หรือไม่! ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ หากอยากสื่อสารได้เก่งก่อนใคร
รู้หรือไม่! ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ หากอยากสื่อสารได้เก่งก่อนใคร
ตัวอย่างประโยคคำสั่ง - Youtube
ตัวอย่างประโยคคำสั่ง – Youtube
100 Sentence Structures 100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ | English By Chris
100 Sentence Structures 100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ | English By Chris
ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย - E- Book Library กศน.ตําบลแพรกษา - หน้าหนังสือ 259 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย – E- Book Library กศน.ตําบลแพรกษา – หน้าหนังสือ 259 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
ภาษาฝรั่งเศส : Impératif ประโยคคำสั่ง - Youtube
ภาษาฝรั่งเศส : Impératif ประโยคคำสั่ง – Youtube
ข้อสอบภาษาอังกฤษชั้น ม.3
ข้อสอบภาษาอังกฤษชั้น ม.3
ประโยคสื่อสาร Interactive Worksheet
ประโยคสื่อสาร Interactive Worksheet
50+ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (อัพเดท บทเรียนใหม่ เพิ่มรายละเอียด) - Youtube
50+ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (อัพเดท บทเรียนใหม่ เพิ่มรายละเอียด) – Youtube
ประโยคชนิดต่างๆ ตอนที่ 2 - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 - Youtube
ประโยคชนิดต่างๆ ตอนที่ 2 – สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 – Youtube
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 140 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - Learningstudio.Info
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 140 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน – Learningstudio.Info
แนวข้อสอบประโยคคำสั่ง
แนวข้อสอบประโยคคำสั่ง
ประโยคคำสั่งในภาษาอังกฤษ Imperative Sentence ใช้ยังไงมาดูกัน !!
ประโยคคำสั่งในภาษาอังกฤษ Imperative Sentence ใช้ยังไงมาดูกัน !!
คำสั่งภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว / Imperative Sentences - Youtube
คำสั่งภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว / Imperative Sentences – Youtube
ฝึกพูดประโยคคำถามภาษาอังกฤษ Are You?
ฝึกพูดประโยคคำถามภาษาอังกฤษ Are You?
ใบงานการใช้ Verb To Be ในประโยคคําถาม
ใบงานการใช้ Verb To Be ในประโยคคําถาม
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
100 ประโยคอังกฤษ ฝึกพูด-ฟัง ได้ใช้จริงชัวร์!! - Youtube
100 ประโยคอังกฤษ ฝึกพูด-ฟัง ได้ใช้จริงชัวร์!! – Youtube
108 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานง่ายๆ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน มีคำอ่าน แปล! - ภาษาอังกฤษออนไลน์
108 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานง่ายๆ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน มีคำอ่าน แปล! – ภาษาอังกฤษออนไลน์
วิธีแต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษ(เริ่มจาก 0) 10 คำถามใน 10 นาที - Youtube
วิธีแต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษ(เริ่มจาก 0) 10 คำถามใน 10 นาที – Youtube
ตอบ How Are You? แบบไม่โหล สบายดี ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร
ตอบ How Are You? แบบไม่โหล สบายดี ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร
เกมแต่งประโยคจากบัตรคำ - แต่งประโยคภาษาอังกฤษและภาษาไทย
เกมแต่งประโยคจากบัตรคำ – แต่งประโยคภาษาอังกฤษและภาษาไทย
การวางตำแหน่งคำประเภทต่างๆในประโยคภาษาอังกฤษ - Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์
การวางตำแหน่งคำประเภทต่างๆในประโยคภาษาอังกฤษ – Engnow.In.Th เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ตัวอย่างประโยค Present Simple Tense 20 ประโยค | Meowdemy
ตัวอย่างประโยค Present Simple Tense 20 ประโยค | Meowdemy
50 คําถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ ยอดนิยม พร้อมคำตอบ วิธี ตอบสัมภาษณ์งาน – Bestkru
50 คําถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ ยอดนิยม พร้อมคำตอบ วิธี ตอบสัมภาษณ์งาน – Bestkru
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 140 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - Learningstudio.Info
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 140 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน – Learningstudio.Info
ประโยคคำถาม| Do You...? | คำตอบ ภาษาอังกฤษ | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ - Youtube
ประโยคคำถาม| Do You…? | คำตอบ ภาษาอังกฤษ | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ – Youtube
เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับTheezyenglish: 50 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับTheezyenglish: 50 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
100++ วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ความหมายน่าสนใจ ไม่รู้ไม่ได้
100++ วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ความหมายน่าสนใจ ไม่รู้ไม่ได้
Disobey An Order แปลว่า ขัดคำสั่ง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Disobey An Order แปลว่า ขัดคำสั่ง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย-ประโยคเพื่อการสื่อสาร-ป.4กับครูทราย Worksheet
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย-ประโยคเพื่อการสื่อสาร-ป.4กับครูทราย Worksheet
ฝึกพูดประโยคคำถาม ภาษาอังกฤษ ที่ขึ้นต้นด้วย Do You และ Are You พร้อมคำอ่านคำแปล - Youtube
ฝึกพูดประโยคคำถาม ภาษาอังกฤษ ที่ขึ้นต้นด้วย Do You และ Are You พร้อมคำอ่านคำแปล – Youtube
30 ประโยคภาษาอังกฤษในห้องเรียน ฝึกก่อนเลย ต้องใช้แน่นอน !
30 ประโยคภาษาอังกฤษในห้องเรียน ฝึกก่อนเลย ต้องใช้แน่นอน !
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ประโยค May I ... ? ในการร้องขอสิ่งที่ต้องการ
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ประโยค May I … ? ในการร้องขอสิ่งที่ต้องการ
What'S The Question? คำถามภาษาอังกฤษคิดว่าง่าย แต่มักใช้ 'ผิด' | ร้านหนังสือนายอินทร์
What’S The Question? คำถามภาษาอังกฤษคิดว่าง่าย แต่มักใช้ ‘ผิด’ | ร้านหนังสือนายอินทร์
400 คำถามภาษาอังกฤษ | English By Chris
400 คำถามภาษาอังกฤษ | English By Chris
Classroom Requests (การขอร้อง) - สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ป.4 - Youtube
Classroom Requests (การขอร้อง) – สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ป.4 – Youtube

ลิงค์บทความ: ประโยคคําสั่งภาษาอังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ประโยคคําสั่งภาษาอังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: https://cookkim.com/category/investing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *