Skip to content
Trang chủ » ตัวอย่างประโยค Suffix: สร้างประโยคให้เป็นไปตามหลังคำด้วยตัวอย่าง 20 คำ

ตัวอย่างประโยค Suffix: สร้างประโยคให้เป็นไปตามหลังคำด้วยตัวอย่าง 20 คำ

[อังกฤษ] เทคนิคเดาข้อสอบโดยใช้ Prefix - Suffix ที่เจอบ่อย!!

[อังกฤษ] เทคนิคเดาข้อสอบโดยใช้ Prefix – Suffix ที่เจอบ่อย!!

ตัวอย่างประโยค Suffix ในภาษาไทย

ความหมายของ Suffix

ในภาษาไทย ส่วนท้ายของคำที่เรียกว่า “Suffix” คือส่วนที่เพิ่มเติมลงหลังคำศัพท์หรือคำนามเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายหรือสร้างคำใหม่ ด้วยความหมายที่แตกต่างกัน ส่วนนี้มักใช้ในการปรับปรุงคำศัพท์หรือทำให้คำนามเปลี่ยนสัดส่วน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนุกและน่าสำเร็จในการศึกษาภาษาไทย

การใช้ Suffix ในภาษาไทย

ในภาษาไทย Suffix นั้นมีหลากหลายรูปแบบและความหมายที่ต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับคำนามเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมาย อย่างไรก็ตามความหมายและวิธีการใช้ Suffix ในภาษาไทยนั้นมีจำนวนมากและต้องการความระมัดระวังในการใช้เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นควรศึกษาและฝึกฝนการใช้งานให้มากขึ้น

ตัวอย่างประโยคแสดงการใช้ Suffix

 • คำศัพท์ “สวย” หมายถึง มีความงาม หากเราเพิ่ม Suffix “ทร์” จะกลายเป็น “สวยทร์” ที่หมายถึง สวยและมีเสน่ห์น่าติดตาม
 • คำศัพท์ “เก่ง” หมายถึง มีความสามารถพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง ถ้าเพิ่ม Suffix “ใน” จะกลายเป็น “เก่งใน” ซึ่งหมายความว่า มีความสามารถในด้านที่เรียน
 • คำนาม “เด็ก” ถ้าเราเพิ่ม Suffix “หน้า” จะกลายเป็น “เด็กหน้า” ที่หมายความว่า เด็กในช่วงวัยหน้าต่าง ๆ

การสร้างคำใหม่ด้วย Suffix

การใช้ Suffix ในภาษาไทยนั้นสามารถสร้างคำใหม่ได้มากมาย ซึ่งการสร้างคำใหม่นี้เป็นที่น่าสนุกและน่าสนใจในการศึกษาภาษาไทย ดังนี้:

 • จากคำศัพท์ “เก็บ” สามารถเพิ่ม Suffix “กร” เพื่อให้กลายเป็น “เก็บกร” ซึ่งหมายความว่าการเก็บเกี่ยวซึ่งกันและกัน
 • คำศัพท์ “ตรง” เมื่อเพิ่ม Suffix “เมื่อย” จะกลายเป็น “ตรงเมื่อย” ที่หมายถึง ตรงและมั่นคง
 • คำศัพท์ “ดี” เมื่อเพิ่ม Suffix “อิ่ม” จะกลายเป็น “ดีอิ่ม” ซึ่งหมายความว่า ดีและอุดมสมบูรณ์

ความแตกต่างระหว่าง Suffix และ Prefix

เมื่อพูดถึงคำที่เพิ่มเติมลงหน้าหรือข้างหลังคำนั้น คำที่เพิ่มหน้าคือ “Prefix” ส่วนคำที่เพิ่มหลังคือ “Suffix” ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้:

 • Prefix (คำหน้า): เป็นส่วนท้ายของคำที่เพิ่มเติมให้กับคำนามหรือคำกริยา เพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายหรือสร้างคำใหม่ ส่วนใหญ่ใช้กับคำกริยา เช่น “ไม่” ในคำว่า “ไม่สวย” เป็นต้น

 • Suffix (คำท้าย): เป็นส่วนท้ายของคำที่เพิ่มเติมให้กับคำนาม หมายถึงเสียงท้ายคำที่เพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนความหมายหรือสร้างคำใหม่ เช่น “ทร์” ในคำว่า “สวยทร์” เป็นต้น

การอ่านและออกเสียงของคำที่มี Suffix

เมื่อต้องการอ่านและออกเสียงคำที่มี Suffix ในภาษาไทย ควรทำตามขั้นตอนนี้:

 1. อ่านคำหลัง Suffix ให้เหมือนกับการอ่านคำนามหรือคำกริยาที่ไม่มี Suffix เช่น คำว่า “สวยทร์” ควรอ่าน “สวยทร์” เหมือนกับคำว่า “สวย”

 2. ให้ใส่เสียงท้ายคำที่มี Suffix ให้ดังเนื่องจาก Suffix เป็นส่วนที่เพิ่มลงหลังคำ ดังนั้นควรให้ความสำคัญในการออกเสียงส่วนนี้ด้วย

เคล็ดลับในการเรียนรู้ Suffix

เมื่อต้องการเรียนรู้ Suffix ในภาษาไทย ควรทำตามเคล็ดลับนี้เพื่อให้มีความสำเร็จในการเรียนรู้:

 1. ฝึกฝนอ่านและเขียน: การฝึกอ่านและเขียนคำที่มี Suffix จะช่วยเสริมสร้างทักษะในการระบุและใช้งาน Suffix ได้ดีขึ้น

 2. ศึกษาตัวอย่างคำ: ศึกษาตัวอย่างคำที่มี Suffix ในที่สุด และนำมาฝึกฝนในประโยคเพื่อความเข้าใจที่มีนัยสำคัญ

 3. อ่านเพิ่มเติม: อ่านหนังสือหรือบทความที่มีคำในลักษณะของ Suffix เพื่อความคุ้นเคยและเข้าใจในลักษณะการใช้งาน

วิธีใช้ Suffix เพื่อเสริมคำศัพท์และฝึกฝนภาษาไทย

การใช้ Suffix ในภาษาไทยนั้นเป็นวิธีที่น่าสนุกและน่าสำเร็จในการเสริมคำศัพท์ และฝึกฝนภาษาไทย ดังนี้:

 • เพิ่ม Suffix “น่า” เพื่อเสริมคำศัพท์ เช่น คำว่า “อร่อย” กลายเป็น “อร่อยน่า” ที่หมายถึง อร่อยและน่ากิน
 • เพิ่ม Suffix “ห์” เพื่อเสริมคำศัพท์ เช่น คำว่า “เปลือย” กลายเป็น “เปลือยห์” ที่หมายถึง สบายๆ ไม่ค่อยแข็งแรง

ตาราง Suffix แสดงตัวอย่างและคำศัพท์ที่มี Suffix

ตารางนี้แสดงตัวอย่างของ Suffix และคำศัพท์ที่มี Suffix ในภาษาไทย:

Suffix ตัวอย่างคำศัพท์ที่มี Suffix
ทร์ สวยทร์ (สวยและมีเสน่ห์น่าติดตาม)
ใน เก่งใน (มีความสามารถในด้านที่เรียน)
หน้า เด็กหน้า (เด็กในช่วงวัยหน้าต่าง ๆ)
กร เก็บกร (การเก็บเกี่ยวซึ่งกันและกัน)
เมื่อย ตรงเมื่อย (ตรงและมั่นคง)
อิ่ม ดีอิ่ม (ดีและอุดมสมบูรณ์)
น่า อร่อยน่า (อร่อยและน่ากิน)
ห์ เปลือยห์ (สบายๆ ไม่ค่อยแข็งแรง)

คำศัพท์ Suffix ทั้งหมด

นอกจากคำที่แสดงในตารางข้างต้นแล้ว ยังมีคำศัพท์อื่น ๆ ที่มี Suffix ในภาษาไทย อย่างเช่น “สวย” กลายเป็น “สวยทร์” และ “ตรง” กลายเป็น “ตรงเมื่อย” เป็นต้น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Suffix

1. Suffix คืออะไร?

Suffix คือส่วนท้ายของคำที่เพิ่มเติมลงหลังคำศัพท์หรือคำนามเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายหรือสร้างคำใหม่

2. Suffix ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

Suffix สามารถใช้เสริมคำศัพท์หรือคำนามเพื่อเปลี่ยนความหมายหรือสร้างคำใหม่ในภาษาไทย

3. Suffix แตกต่างกับ Prefix อย่างไร?

Suffix คือส่วนท้ายของคำ ส่วน Prefix คือส่วนหน้าของคำ และทั้งสองมีความหมายและวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน

4. การอ่านและออกเสียงคำที่มี Suffix ควรทำอย่างไร?

เมื่ออ่านและออกเสียงคำที่มี Suffix ควรอ่านเสียงท้ายคำที่มี Suffix ให้ดังเนื่องจาก Suffix เป็นส่วนที่เพิ่มลงหลังคำ และใส่เสียงท้ายคำที่มี Suffix ให้ดังเนื่อง

5. Suffix ใช้สร้างคำใหม่ได้อย่างไร?

Suffix สามารถใช้เสริมคำนามหรือคำกริยาเพื่อสร้างคำใหม่ได้ เช่น คำว่า “เก็บ” สามารถเพิ่ม Suffix “กร” เพื่อให้กลายเป็น “เก็บกร” ที่หมายถึง เก็บเกี่ยวซึ่งกันและกัน

6. คำศัพท์ Suffix มีอะไรบ้าง?

คำศัพท์ Suffix ที่มีในภาษาไทยมีหลากหลาย เช่น “ทร์” ในคำว่า “สวยทร์” และ “ใน” ในคำว่า “เก่งใน” เป็นต้น

7. มีเทคนิคในการเรียนรู้ Suffix หรือไม่?

ในการเรียนรู้ Suffix ควรฝึกอ่านและเขียนคำที่มี Suffix เพื่อเสริมสร้างทักษะในการระบุและใช้งาน Suffix ได้ดีขึ้น ศึกษาตัวอย่างคำและอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Suffix เพื่อความคุ้นเคยและเข้าใจในลักษณะการใช้งาน

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ตัวอย่างประโยค suffix prefix suffix ตัวอย่างประโยค, Suffix ตัวอย่าง, noun suffix ตัวอย่างประโยค, ตาราง suffix, Suffix adj., คําศัพท์ suffix ทั้งหมด, suffix มีอะไรบ้าง, ตัวอย่างประโยค prefix

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตัวอย่างประโยค suffix

[อังกฤษ] เทคนิคเดาข้อสอบโดยใช้ Prefix - Suffix ที่เจอบ่อย!!
[อังกฤษ] เทคนิคเดาข้อสอบโดยใช้ Prefix – Suffix ที่เจอบ่อย!!

หมวดหมู่: Top 85 ตัวอย่างประโยค Suffix

คำ Suffix มีอะไรบ้าง

คำ Suffix มีอะไรบ้าง: เคล็ดลับในการเพิ่มอันดับการค้นหาของ Google

คำ Suffix เป็นส่วนท้ายของคำศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ในการเพิ่มความหมายให้กับคำ การใช้คำ Suffix อย่างถูกต้องและควบคู่กับคำศัพท์ให้เหมาะสม จะช่วยให้ประโยคมีความเป็นรูปธรรมและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับคำ Suffix ที่น่าสนใจในภาษาไทย พร้อมเสิร์ชเทคนิคในการเพิ่มอันดับในการค้นหาของ Google อีกด้วย!

คำ Suffix คืออะไร?

คำ Suffix คือส่วนท้ายของคำศัพท์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายหรือรูปแบบของคำ คำศัพท์ต้นฉบับจะถูกเรียกว่า “คำใหญ่” (root word) ซึ่งเป็นส่วนที่ให้ความหมายหลัก ส่วนท้ายของคำที่เปลี่ยนแปลงให้กับคำใหญ่นั้นเองก็คือคำ Suffix ซึ่งจะทำหน้าที่เพิ่มความหมาย แปลงคำนามให้เป็นคำกริยาหรือคำอื่นๆ หรือเพิ่มความหมายที่อื่นๆ เข้าไป

รายการคำ Suffix ที่น่าสนใจในภาษาไทย

1. คำ Suffix “-เติม”

คำ Suffix “-เติม” เป็นคำที่ใช้เพื่อเติมหรือเสริมความหมายให้กับคำศัพท์ให้มีความหมายเป็น “การทำ” หรือ “การกระทำ” ตัวอย่างเช่น “เขียนเติม” แปลว่า “การเขียน” หรือ “ค้นหาเติม” แปลว่า “การค้นหา” ในกรณีนี้ Suffix “-เติม” เพิ่มความหมายของการกระทำที่เกิดขึ้น

2. คำ Suffix “-ครึ่ง”

คำ Suffix “-ครึ่ง” ใช้เพื่อแสดงถึง “ครึ่งหนึ่ง” หรือ “ครึ่งหนึ่งของ” ตัวอย่างเช่น “โลกครึ่ง” หมายความว่า “ครึ่งหนึ่งของโลก” การใช้คำ Suffix “-ครึ่ง” จะเสริมความหมายเกี่ยวกับสัดส่วน

3. คำ Suffix “-ทอง”

คำ Suffix “-ทอง” เป็นคำที่ใช้เพื่อเปรียบเสมือนความมีค่าของสิ่งที่กล่าวถึง หรืออาจใช้เพื่อเสริมความหมายให้กับคำให้มีความหมายเป็น “สิ่งที่มีค่า” ตัวอย่างเช่น “รักทอง” หมายความว่า “รักที่มีค่า” หรือ “ความสำคัญทอง” หมายความว่า “ความสำคัญที่เป็นที่สูง”

4. คำ Suffix “-อย่าง”

คำ Suffix “-อย่าง” ใช้เพื่อแสดงถึง “อย่างใดอย่างหนึ่ง” หรือ “อย่างในทุกๆ ด้าน” ตัวอย่างเช่น “สวยอย่าง” หมายความว่า “สวยอย่างใดอย่างหนึ่ง” หรือ “รู้อย่าง” หมายความว่า “รู้ในทุกๆ ด้าน”

5. คำ Suffix “-น้อย”

คำ Suffix “-น้อย” เป็นคำที่ใช้เพื่อแสดงถึง “น้อย” หรือ “น้อยที่สุด” ตัวอย่างเช่น “งานน้อย” หมายความว่า “งานที่น้อย” หรือ “ราคาน้อย” หมายความว่า “ราคาที่ถูกที่สุด”

6. คำ Suffix “-เยอะ”

คำ Suffix “-เยอะ” เป็นคำที่ใช้ในการเพิ่มความหมายเกี่ยวกับ “มาก” หรือ “เยอะ” ตัวอย่างเช่น “น้ำตาลเยอะ” หมายความว่า “น้ำตาลมาก” หรือ “เงินเยอะ” หมายความว่า “เงินมาก”

การเพิ่มอันดับในการค้นหาของ Google ด้วยคำ Suffix

การใช้คำ Suffix อย่างถูกต้องและควบคู่กับคำใหญ่ให้เหมาะสม จะช่วยเพิ่มโอกาสในการปรากฏบนหน้าแรกของการค้นหาของ Google การเพิ่มคำ Suffix ที่เกี่ยวข้องกับคำหลักที่มีความนิยมในการค้นหาจะทำให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสเป็นอันดับต้นๆ ในการค้นหานั้นๆ นอกจากนี้ยังสามารถดึงผู้เยี่ยมชมที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคำนั้นๆ มาที่เว็บไซต์ของคุณได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ด คุณอาจใช้คำ Suffix “-เติม” เพื่อสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับ “เทคนิคการเขียนโค้ด” ซึ่งเป็นหัวข้อที่คนส่วนใหญ่สนใจในการค้นหา นอกจากนี้ยังสามารถใช้คำ Suffix “-น้อย” เพื่อสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับ “สร้างเว็บไซต์ให้น้อยที่สุด” เพื่อดึงดูดผู้เยี่ยมชมที่ต้องการความรู้ในเรื่องนี้มาที่เว็บไซต์ของคุณ

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

1. คำ Suffix คืออะไร?

คำ Suffix คือส่วนท้ายของคำศัพท์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายหรือรูปแบบของคำ ในภาษาไทยมีหลากหลายคำ Suffix ที่มีบทบาทและความหมายที่แตกต่างกัน

2. คำ Suffix มีประโยชน์อย่างไร?

คำ Suffix มีประโยชน์ในการเพิ่มความหมายและการใช้คำให้เหมาะสมกับบทความหรือประโยคที่ต้องการเสริมความหมาย การใช้คำ Suffix อย่างถูกต้องช่วยให้บทความมีความครบถ้วนและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

3. คำ Suffix ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง?

คำ Suffix ที่น่าสนใจในภาษาไทยมีหลากหลาย เช่น “-เติม”, “-ครึ่ง”, “-ทอง”, “-อย่าง”, “-น้อย”, และอื่นๆ แต่ละคำ Suffix มีความหมายและบทบาทที่แตกต่างกัน

4. การใช้คำ Suffix ส่งผลต่อการค้นหาใน Google อย่างไร?

การใช้คำ Suffix ที่เกี่ยวข้องกับคำหลักที่มีความนิยมในการค้นหาจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปรากฏบนหน้าแรกของการค้นหาของ Google นอกจากนี้ยังช่วยดึงดูดผู้เยี่ยมชมที่ต้องการข้อมูลในหัวข้อนั้นๆ มาที่เว็บไซต์ของคุณ

สรุป

คำ Suffix เป็นส่วนท้ายของคำศัพท์ที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความหมายให้กับคำ ในภาษาไทยมีหลากหลายคำ Suffix ที่น่าสนใจ เช่น “-เติม”, “-ครึ่ง”, “-ทอง”, “-อย่าง”, “-น้อย”, และอื่นๆ การใช้คำ Suffix อย่างถูกต้องและควบคู่กับคำใหญ่ให้เหมาะสม ช่วยเพิ่มโอกาสในการปรากฏบนหน้าแรกของการค้นหาของ Google และดึงดูดผู้เยี่ยมชมมาที่เว็บไซต์ของคุณอีกด้วย

Suffix Al มีอะไรบ้าง

Suffix al มีอะไรบ้าง: แนะนำ อธิบายและคำถามที่พบบ่อย

เบื้องหลังเรื่องราวของ Suffix al

เมื่อคุณศึกษาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นคุณอาจเคยเจอกับ Suffixes หรือคำที่เพิ่มเติมไปยังส่วนท้ายของคำศัพท์เพื่อให้มีความหมายหรือลักษณะพิเศษเสริมเข้ามา และในภาษาไทยเราก็มี Suffixes ให้ใช้เช่นกัน ซึ่งในบทความนี้เราจะได้รู้จักกับ Suffix “al” ในภาษาไทยที่ใช้ร่วมกับคำศัพท์อย่างไรบ้างและควรใช้ในประโยคอย่างไรเพื่อเสริมความหมายให้ถูกต้องและครบถ้วนมากขึ้น

ความหมายและการใช้งานของ Suffix “al”

Suffix “al” เป็น Suffix ที่นำมาต่อท้ายของคำศัพท์ในภาษาไทยเพื่อให้คำศัพท์นั้นมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะหรือลักษณะของสิ่งนั้น ๆ หรือเสริมความหมายให้กับคำศัพท์ที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะที่แท้จริงของสิ่งนั้น ๆ

เราสามารถใช้ Suffix “al” ในหลากหลายกรณี ตัวอย่างเช่น:

 1. ทำให้เกิดคำนาม (Noun) – เมื่อนำ Suffix “al” มาต่อท้ายกับคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ จะทำให้คำนั้นกลายเป็นคำนาม ซึ่งใช้เสริมความหมายให้กับคำนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น:

  • Nature (ธรรมชาติ) + al = Natural (ธรรมชาติ, เกี่ยวกับธรรมชาติ)
  • Music (ดนตรี) + al = Musical (ดนตรี, เกี่ยวกับดนตรี)
 2. ทำให้เกิดคำคุณศัพท์ (Adjective) – เมื่อนำ Suffix “al” มาต่อท้ายกับคำนามหรือคำสรรพนาม จะทำให้คำนั้นกลายเป็นคำคุณศัพท์ ซึ่งใช้เสริมความหมายให้กับคำนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น:

  • Power (พลัง) + al = Powerful (มีพลัง, เป็นที่มีพลัง)
  • Nature (ธรรมชาติ) + al = Natural (ธรรมชาติ, เป็นที่เกี่ยวกับธรรมชาติ)
 3. ทำให้เกิดคำกริยา (Verb) – แม้ Suffix “al” จะนิยมใช้ในการสร้างคำนามและคำคุณศัพท์ แต่ในบางกรณีก็สามารถใช้เสริมความหมายให้กับคำกริยาได้บ้าง ตัวอย่างเช่น:

  • Critic (นักวิจารณ์) + al = Criticize (วิจารณ์, วิจารณ์อย่างวิเคราะห์)
 4. ทำให้เกิดคำสรรพนาม (Pronoun) – เราสามารถใช้ Suffix “al” เพื่อสร้างคำสรรพนามใหม่ในภาษาไทย อาทิ:

  • She (เธอ) + al = Shal (ของเธอ)
  • He (เขา) + al = Hal (ของเขา)
 5. ทำให้เกิดคำกรรมาชนะ (Adverb) – ในบางกรณี Suffix “al” อาจใช้สร้างคำกรรมาชนะเพื่อเสริมความหมายให้กับคำกริยา ตัวอย่างเช่น:

  • Quick (รวดเร็ว) + al = Quickly (อย่างรวดเร็ว)

FAQs เกี่ยวกับ Suffix “al”

 1. “al” คืออะไรในภาษาไทย?

  • “al” เป็น Suffix ในภาษาไทยที่นำมาต่อท้ายคำศัพท์เพื่อเสริมความหมายให้กับคำนั้น ๆ หรือเปลี่ยนประเภทของคำนั้น ๆ เช่น เปลี่ยนคำนามเป็นคำคุณศัพท์ หรือเปลี่ยนคำคุณศัพท์เป็นคำกริยา
 2. คำศัพท์ใดที่ใช้ Suffix “al” บ่อยที่สุดในภาษาไทย?

  • มีหลายคำที่ใช้ Suffix “al” บ่อยที่สุดในภาษาไทย เช่น Natural (ธรรมชาติ), Musical (ดนตรี), Critical (วิจารณ์), Powerful (มีพลัง), Typical (ตามแบบฉบับ), Personal (ส่วนตัว), และอื่น ๆ
 3. เมื่อใช้ Suffix “al” ควรทราบถึงกฎการเขียนหรือการสะกดคำใดบ้าง?

  • เมื่อใช้ Suffix “al” ควรทราบว่าในบางกรณีอาจมีการเปลี่ยนแปลงคำต้นก่อนที่จะต่อ Suffix “al” และอาจต้องปรับเปลี่ยนเสียงเสียงของคำนั้น ๆ ด้วย เช่น Final (ใกล้ที่สุด) + al = Finally (ในที่สุด), Music (ดนตรี) + al = Musical (ดนตรี)
 4. การใช้ Suffix “al” ทำให้ความหมายของคำมีความแตกต่างอย่างไร?

  • การใช้ Suffix “al” จะเสริมความหมายให้กับคำนั้น ๆ และทำให้มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะหรือลักษณะของสิ่งนั้น ๆ เช่น Natural (ธรรมชาติ) แสดงถึงความเกี่ยวกับธรรมชาติ, Musical (ดนตรี) แสดงถึงความเกี่ยวกับดนตรี
 5. ควรใช้ Suffix “al” ในประโยคอย่างไรเพื่อให้ถูกต้องและครบถ้วน?

  • เพื่อให้ใช้ Suffix “al” ในประโยคอย่างถูกต้องและครบถ้วนควรทราบถึงลักษณะหรือลักษณะของคำนั้น ๆ และสามารถนำ Suffix “al” มาต่อท้ายคำนั้น ๆ เพื่อเสริมความหมายหรือเปลี่ยนประเภทของคำนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

สรุป

Suffix “al” เป็น Suffix ที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อเสริมความหมายให้กับคำศัพท์ มีหลากหลายรูปแบบเช่น เปลี่ยนคำนามเป็นคำคุณศัพท์ หรือคำกริยา และใช้ในการเพิ่มเติมความหมายให้กับคำนั้น ๆ ให้ครบถ้วนมากขึ้น การใช้ Suffix “al” ควรทำให้เหมาะสมกับคำต้นและเพิ่มความหมายให้กับประโยคอย่างถูกต้อง

คำแนะนำในการเพิ่มความน่าสนใจของบทความ

 • เพิ่มตัวอย่างประโยคที่ใช้ Suffix “al” ในทุกประเภทของคำศัพท์ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น
 • ใส่ลิงก์ไปยังแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Suffix “al” ในภาษาไทย
 • เสริมความคิดสร้างสรรค์โดยการนำเสนอคำศัพท์ที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบันที่ใช้ Suffix “al” หรือคำนามที่เกี่ยวข้อง

ดูเพิ่มเติมที่นี่: cookkim.com

Prefix Suffix ตัวอย่างประโยค

Prefix and Suffix in Thai Language: ตัวอย่างประโยค

Introduction

The Thai language, with its rich vocabulary and complex grammatical structures, utilizes prefixes and suffixes extensively to modify and expand the meaning of words. Understanding how these affixes work is crucial for mastering the language and improving your communication skills. In this article, we will delve deep into the world of prefix and suffix in Thai, providing comprehensive explanations and numerous example sentences to aid your learning journey.

Understanding Prefixes in Thai

What are Prefixes?

Prefixes are morphemes added at the beginning of a word to alter its meaning. In Thai, prefixes serve various purposes, such as indicating negation, intensification, possession, or even changing verb tenses. Different prefixes can be added to the same root word, resulting in different shades of meaning.

Common Thai Prefixes and Their Meanings

 1. ไม่ (mâi) – This prefix is used to indicate negation, similar to the English word “not.” For example:

  • ไม่ดี (mâi dii) – not good
  • ไม่เห็น (mâi hĕn) – not visible
 2. เป็น (bpen) – The prefix เป็น is commonly used to form adjectives from nouns, indicating that something possesses the characteristics of the base word. For example:

  • เป็นคนดี (bpen khon dii) – to be a good person
  • เป็นสีแดง (bpen sĭi daeng) – to be red in color
 3. ไม่เป็น (mâi bpen) – When the prefix ไม่ (mâi) is combined with เป็น (bpen), it expresses denial or negation. For example:

  • ไม่เป็นไปได้ (mâi bpen bpai dâi) – impossible
 4. แบบ (bàep) – This prefix conveys the idea of being “like” or “similar to.” For example:

  • แบบนี้ (bàep níi) – like this
  • แบบใหม่ (bàep mài) – new style
 5. ทำไม (tam-mai) – This question word functions as a prefix in certain cases, used to ask “why” something is done or happens. For example:

  • ทำไมคุณมาไม่ถึงเวลา (tam-mai kun maa mâi tĕung wela) – Why did you come late?

Unraveling the Mysteries of Suffixes in Thai

What are Suffixes?

Suffixes, on the other hand, are morphemes attached to the end of a word, again serving various grammatical purposes in Thai. Suffixes can indicate verb tenses, plurality, adjectives, and more. Understanding suffixes is essential for constructing well-formed sentences and expressing nuanced ideas.

Common Thai Suffixes and Their Meanings

 1. -เลย (-looei) – This suffix is often added to verbs or adjectives to convey the sense of “completely” or “entirely.” For example:

  • กินเลย (gin-looei) – eat it all
  • สนุกเลย (sà-nùk-looei) – totally fun
 2. -ก็แล้วกัน (-gâw láew gan) – Used at the end of a sentence to imply that “it doesn’t matter” or “whatever happens.” For example:

  • ไปกับใครก็แล้วกัน (bpai gàp krai gâw láew gan) – Go with whoever, it doesn’t matter.
 3. -อย่างนั้น (-yàang nán) – This suffix is added to nouns to emphasize their nature or quality. For example:

  • สวยอย่างนั้น (sŭay yàang nán) – incredibly beautiful
 4. -เป็นเพื่อน (-bpen pêuan) – The suffix เป็นเพื่อน is used to indicate the relationship of being a friend. For example:

  • เราเป็นเพื่อนกัน (rao bpen pêuan gan) – We are friends.
 5. -เสมอ (-sà-mŏr) – When added to a noun or adjective, this suffix conveys the idea of “always” or “constantly.” For example:

  • สู้เสมอ (sûu sà-mŏr) – always fight
  • ร้องไห้เสมอ (ráwng hâi sà-mŏr) – constantly crying

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1: Are there any rules for using prefixes and suffixes in Thai?

Yes, there are some general guidelines, but like many aspects of language, there can be exceptions. It’s essential to study common patterns and learn how native speakers use affixes in everyday conversation.

Q2: Can prefixes and suffixes be combined in a word?

Absolutely! In Thai, it’s common to see words with both prefixes and suffixes. These combinations create intricate meanings and are a natural part of the language’s evolution.

Q3: How can I effectively learn and remember prefixes and suffixes?

Practice is key. Engage in conversations with native speakers, read Thai texts, and actively use prefixes and suffixes in your speech. Additionally, keeping a vocabulary journal can help reinforce your understanding.

Q4: Are there regional variations in using prefixes and suffixes?

Yes, there might be some regional differences in how prefixes and suffixes are used or pronounced. However, the core concepts remain consistent throughout the Thai-speaking regions.

Conclusion

Prefixes and suffixes play a fundamental role in the Thai language, enabling speakers to convey nuanced meanings and expressions. By understanding the various prefixes and suffixes and their applications, learners can enhance their command of the language and communicate more effectively. Embrace the richness of Thai affixes, and let them elevate your language skills to new heights. Happy learning!


I have provided an in-depth article about the topic “prefix suffix ตัวอย่างประโยค” in Thai as per your request. This article explores the concepts of prefixes and suffixes in the Thai language, with numerous examples and a comprehensive FAQ section to assist language learners. If you have any specific additional requests or modifications, feel free to let me know!

Suffix ตัวอย่าง

Suffix ตัวอย่าง: A Comprehensive Guide to Thai Suffixes

Introduction

In the Thai language, suffixes (ตัวอย่าง) play a crucial role in word formation and convey various meanings. Understanding these suffixes is essential for anyone seeking to expand their vocabulary, communicate more effectively, and delve deeper into the intricacies of the Thai language. In this comprehensive guide, we will explore the world of Thai suffixes, explaining their functions, examples, and how they contribute to enhancing your language skills.

Table of Contents

 1. What are Suffixes?
 2. Functions of Suffixes in Thai
 3. Common Suffixes and their Meanings
  1. Noun Suffixes
  2. Adjective Suffixes
  3. Verb Suffixes
 4. Rules and Patterns of Suffix Usage
 5. Special Cases and Exceptions
 6. Tips to Master Thai Suffixes
 7. FAQs (Frequently Asked Questions)
 8. Conclusion

1. What are Suffixes?

Suffixes are affixes added to the end of a word to modify its meaning or grammatical function. In the Thai language, they are known as “ตัวอย่าง” (tua-yang). Suffixes are an integral part of word formation, helping to create new words or alter the meaning of existing ones.

2. Functions of Suffixes in Thai

Suffixes serve several functions in the Thai language, including but not limited to:

 • Creating Nouns: Suffixes can transform verbs or adjectives into nouns, expanding the vocabulary and adding versatility to the language.

 • Forming Adjectives: By attaching specific suffixes to nouns or verbs, one can create adjectives that describe characteristics or qualities.

 • Changing Verb Tenses: Suffixes can indicate verb tenses, helping to convey information about the time of an action.

 • Expressing Plurality: Certain suffixes are used to indicate plural forms of nouns, similar to adding “-s” in English.

 • Showing Respect: Thai is a language that places significant emphasis on politeness. Suffixes can be used to indicate respect or politeness levels when addressing others.

3. Common Suffixes and their Meanings

Let’s explore some of the common suffixes used in Thai and their respective meanings:

1. Noun Suffixes

 • -คน (-kon): This suffix is used to indicate a person or people associated with the noun it attaches to. For example, คนไทย (kon Thai) means “Thai people.”

 • -งาน (-ngaan): When added to a verb or an event, this suffix indicates the job or occupation related to that activity. For instance, ทำงาน (tam-ngaan) means “to work.”

2. Adjective Suffixes

 • -โหยว (-yow): This suffix is used to describe the feeling of hunger or appetite. For example, หิว (hiu) means “hungry.”

 • -ซะ (-sa): When attached to an adjective, it intensifies the degree of that quality. For instance, สูง (soong) means “tall,” and สูงซะ (soong-sa) means “very tall.”

3. Verb Suffixes

 • -ด (-d): This suffix is used to indicate the past tense of a verb. For example, กิน (gin) means “to eat,” and กินด (gin-d) means “ate.”

 • -อยู่ (-yuu): When added to a verb, it signifies an ongoing or continuous action. For instance, นั่ง (nang) means “to sit,” and นั่งอยู่ (nang-yuu) means “sitting.”

4. Rules and Patterns of Suffix Usage

To use suffixes effectively in Thai, it’s essential to understand some rules and patterns:

 • Consonant Clusters: When attaching a suffix to a word ending with a consonant cluster, the final consonant of the cluster is usually dropped. For example, สวย (suay) becomes สวยงาม (suay ngaam) when adding the suffix -งาม (-ngaam), meaning “beautiful.”

 • Changing Vowel Sounds: Some suffixes cause changes in the vowel sounds of the preceding word. These changes are governed by specific rules and require practice to master.

5. Special Cases and Exceptions

Like any language, Thai also has special cases and exceptions when using suffixes. Certain words might not follow the standard patterns, and learners need to be aware of these irregularities. It’s advisable to learn these exceptions through exposure and practice.

6. Tips to Master Thai Suffixes

 • Reading and Listening: Expose yourself to a wide range of Thai texts, including books, articles, and audio materials, to encounter various suffixes in context.

 • Practice Speaking: Engage in conversations with native speakers to practice using suffixes appropriately and to receive feedback.

 • Language Exchange: Join language exchange programs or find language exchange partners to enhance your speaking and listening skills.

 • Flashcards and Mnemonics: Create flashcards with words and their suffixes for memorization, and use mnemonic techniques to associate meanings with suffixes.

7. FAQs (Frequently Asked Questions)

Q1: Are suffixes gender-specific in Thai?
A: No, most suffixes in Thai are not gender-specific. They can be used with nouns, adjectives, and verbs regardless of the gender of the speaker or the subject.

Q2: How do I know which suffix to use in a sentence?
A: The choice of suffix depends on the context and the specific meaning you want to convey. Regular exposure to the language and practice will help you identify the appropriate suffix for different situations.

Q3: Can one word have multiple suffixes in Thai?
A: Yes, it is possible for a word to have multiple suffixes, resulting in complex word formations with nuanced meanings.

Q4: Are there formal and informal suffixes in Thai?
A: Yes, some suffixes are considered more formal and polite than others. Using the appropriate level of politeness is crucial in Thai culture.

Conclusion

Thai suffixes (ตัวอย่าง) are fascinating linguistic tools that enrich the language by providing versatility and depth to expressions. By understanding how they function and incorporating them into your language learning journey, you can enhance your communication skills and connect more deeply with Thai culture. As with any aspect of language learning, consistent practice, exposure, and curiosity are the keys to mastering Thai suffixes and becoming a more fluent Thai speaker. Happy learning!

พบใช่ 41 ตัวอย่างประโยค suffix.

หน้าที่ของ Suffixes ในภาษาอังกฤษ
หน้าที่ของ Suffixes ในภาษาอังกฤษ
หน้าที่ของ Suffixes ในภาษาอังกฤษ
หน้าที่ของ Suffixes ในภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ-หลัก – Praewfreedom
ภาษาอังกฤษ-หลัก – Praewfreedom
เรียนรู้เทคนิคการใช้ 'Suffix' เพื่อเปลี่ยนชนิดของคำ (Suffixes To Indicate Part Of Speech) - Pantip
เรียนรู้เทคนิคการใช้ ‘Suffix’ เพื่อเปลี่ยนชนิดของคำ (Suffixes To Indicate Part Of Speech) – Pantip
แชร์ 5 เทคนิคท่องศัพท์ ที่ไม่ใช่แค่ท่องไปเฉยๆ ! | Dek-D.Com
แชร์ 5 เทคนิคท่องศัพท์ ที่ไม่ใช่แค่ท่องไปเฉยๆ ! | Dek-D.Com
เทคนิคการเดาศัพท์ด้วย Prefix - Ielts
เทคนิคการเดาศัพท์ด้วย Prefix – Ielts
เรียนรู้เทคนิคการใช้ 'Suffix' เพื่อเปลี่ยนชนิดของคำ (Suffixes To Indicate Part Of Speech) - Pantip
เรียนรู้เทคนิคการใช้ ‘Suffix’ เพื่อเปลี่ยนชนิดของคำ (Suffixes To Indicate Part Of Speech) – Pantip
มาเรียนรู้ ***Suffix*** - Ish กันเถอะ เรียนภาษาอังกฤษวันละนิดจิตแจ่มใส ^_^ | Dek-D.Com
มาเรียนรู้ ***Suffix*** – Ish กันเถอะ เรียนภาษาอังกฤษวันละนิดจิตแจ่มใส ^_^ | Dek-D.Com
Prefix Suffix | Pdf
Prefix Suffix | Pdf
ปักพินโดย Jon Ho ใน Thai | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษ, การศึกษา
ปักพินโดย Jon Ho ใน Thai | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษ, การศึกษา
Suffix แปลว่า เติมส่วนที่ต่อท้ายคำ, ต่อท้าย, เติมคำต่อท้าย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Suffix แปลว่า เติมส่วนที่ต่อท้ายคำ, ต่อท้าย, เติมคำต่อท้าย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ชีทสรุปพี่ไอซ์เภสัช On Twitter:
ชีทสรุปพี่ไอซ์เภสัช On Twitter: “🌈💖 มาจำ Suffix กับตำแหน่งของคำนามกันเถอะ💡✨ บางทีเราไม่จำเป็นต้องแปลออกทั้งประโยค 🤔 ก็สามารถตอบได้น้าา 🥳📝💯 #Dek64 #Dek65 #Dek66 #Gatpat #กสพท #สาระโอเน็ต #Tcas64 Https://T.Co/Scdzxojvhl” / Twitter
Prefix Suffix
Prefix Suffix
Prefix Suffix เทคนิคจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขั้นเทพ! โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
Prefix Suffix เทคนิคจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขั้นเทพ! โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
รู้ศัพท์แบบก้าวกระโดดด้วย Prefix-Suffix (✓ Pdf) | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Jolieasyenglish | Lemon8
รู้ศัพท์แบบก้าวกระโดดด้วย Prefix-Suffix (✓ Pdf) | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Jolieasyenglish | Lemon8
ภาษาอังกฤษ-หลัก – Overlordtae
ภาษาอังกฤษ-หลัก – Overlordtae
3 สิ่งสำคัญที่ต้องรู้เมื่อเรียนคำศัพท์📒❤️‍🔥✨ | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Ascend Academy | Lemon8
3 สิ่งสำคัญที่ต้องรู้เมื่อเรียนคำศัพท์📒❤️‍🔥✨ | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Ascend Academy | Lemon8
𝐬𝐚𝐲𝐜⚯𝐥𝐞𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡™🏳️‍🌈 On Twitter:
𝐬𝐚𝐲𝐜⚯𝐥𝐞𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡™🏳️‍🌈 On Twitter: “• การเรียนรู้คำศัพท์ สิ่งสำคัญนอกจากความหมายคือการนำไปใช้ • อย่าท่องจำความหมายอย่างเดียว ศึกษาคำนั้นจากประโยคตย. • เรียนรู้การนำไปใช้ด้วย เช่น Collocation =คำที่มักใช้ร่วมกันบ่อยๆ แบบนี้จะทำให้การพูด …
สรุปให้หายสงสัย! หลักการเติม -Ise/-Ize เพื่อสร้างคำใหม่ให้เป็น Verb (พร้อมเปิดวาร์ป Suffix อื่นอีกเพียบ)
สรุปให้หายสงสัย! หลักการเติม -Ise/-Ize เพื่อสร้างคำใหม่ให้เป็น Verb (พร้อมเปิดวาร์ป Suffix อื่นอีกเพียบ)
▻ครูพี่แนน Enconcept◅ เซ็ทหนังสือคำศัพท์ครูพี่แนน 9 เล่ม รวบรวมคำศัพท์ที่พบเจอบ่อยที่สุดในข้อสอบ เรียนรู้ศัพท์จากประโยคต่างๆ , เรียนรู้การสร้างคำ Prefix Suffix, รากศัพท์ รวมทั้งคำศัพท์ที่มักปรากฎในข่าวและในชีวิตประจำวัน // วิธีใช้อ่าน หยิบแผ่น Magic ...
▻ครูพี่แนน Enconcept◅ เซ็ทหนังสือคำศัพท์ครูพี่แนน 9 เล่ม รวบรวมคำศัพท์ที่พบเจอบ่อยที่สุดในข้อสอบ เรียนรู้ศัพท์จากประโยคต่างๆ , เรียนรู้การสร้างคำ Prefix Suffix, รากศัพท์ รวมทั้งคำศัพท์ที่มักปรากฎในข่าวและในชีวิตประจำวัน // วิธีใช้อ่าน หยิบแผ่น Magic …
แบบฝึกหัด Present Continuous Tense - เรียงประโยคภาษาอังกฤษ
แบบฝึกหัด Present Continuous Tense – เรียงประโยคภาษาอังกฤษ
คนที่แยก Noun / Verb / Adj. / Adv. ได้นี่เค้าแยกได้ไงคะ - Pantip
คนที่แยก Noun / Verb / Adj. / Adv. ได้นี่เค้าแยกได้ไงคะ – Pantip
Prefix & Suffixที่นิยมใช้ในภาษาอังกฤษ:12 Prefixesที่นิยมใช้ในภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับEse - Youtube
Prefix & Suffixที่นิยมใช้ในภาษาอังกฤษ:12 Prefixesที่นิยมใช้ในภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับEse – Youtube
รู้ศัพท์แบบก้าวกระโดดด้วย Prefix-Suffix (✓ Pdf) | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Jolieasyenglish | Lemon8
รู้ศัพท์แบบก้าวกระโดดด้วย Prefix-Suffix (✓ Pdf) | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Jolieasyenglish | Lemon8
Be Inactive แปลว่า เฉื่อยชา | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Be Inactive แปลว่า เฉื่อยชา | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ปลาดาวหุ้มเกราะ] ข้อสอบการอ่าน รูปแบบของคำถามที่ผู้สอบต้องตอบให้ได้หลังจากอ่านบทความนั้นมี 6 รูปแบบ ได้แก่ ข้อเท็จจริง, ความหมายแฝง, ประมวลศัพท์, อธิบายอย่างเข้าใจง่าย, แทรกประโยคลงในบทความ และสรุปใจความสำคัญ
ปลาดาวหุ้มเกราะ] ข้อสอบการอ่าน รูปแบบของคำถามที่ผู้สอบต้องตอบให้ได้หลังจากอ่านบทความนั้นมี 6 รูปแบบ ได้แก่ ข้อเท็จจริง, ความหมายแฝง, ประมวลศัพท์, อธิบายอย่างเข้าใจง่าย, แทรกประโยคลงในบทความ และสรุปใจความสำคัญ
Parts Of Speech คืออะไร? บทความสรุป Parts Of Speech
Parts Of Speech คืออะไร? บทความสรุป Parts Of Speech
หลักการใช้ Prefix และ Suffix - Engcouncil
หลักการใช้ Prefix และ Suffix – Engcouncil
หนุ่มมาเก๊า] [ตอนที่ 61] “ภาษาต่างประเทศนอกกระแสความนิยมในไทย” ที่ “หนุ่มมาเก๊า” สนใจ (ตอนแรก : ภาษาตะวันออก 3 ภาษา) เนื่องจากเครือข่ายเจ้าของบล็อกและเพจสายภาษาต่างประเทศที่ผมเป็นสมาชิกอยู่ มีกิจกรรมร่วมกัน โดยให้
หนุ่มมาเก๊า] [ตอนที่ 61] “ภาษาต่างประเทศนอกกระแสความนิยมในไทย” ที่ “หนุ่มมาเก๊า” สนใจ (ตอนแรก : ภาษาตะวันออก 3 ภาษา) เนื่องจากเครือข่ายเจ้าของบล็อกและเพจสายภาษาต่างประเทศที่ผมเป็นสมาชิกอยู่ มีกิจกรรมร่วมกัน โดยให้
Possible แปลว่า เป็นไปได้, ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Possible แปลว่า เป็นไปได้, ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Parts Of Speech คืออะไร? บทความสรุป Parts Of Speech
Parts Of Speech คืออะไร? บทความสรุป Parts Of Speech
Suffix ที่บ่งบอกว่าเป็นคำ Adjective | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
Suffix ที่บ่งบอกว่าเป็นคำ Adjective | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
Prefix Suffix คืออะไร มีกี่แบบ - Youtube
Prefix Suffix คืออะไร มีกี่แบบ – Youtube
Imprint With แปลว่า ประทับ, ทำให้เป็นรอยพิมพ์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Imprint With แปลว่า ประทับ, ทำให้เป็นรอยพิมพ์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
8.Word Formation
8.Word Formation
คำศัพท์ Suffix Noun แปลว่า ทั้งหมด | Pangpond
คำศัพท์ Suffix Noun แปลว่า ทั้งหมด | Pangpond
3 สิ่งสำคัญที่ต้องรู้เมื่อเรียนคำศัพท์📒❤️‍🔥✨ | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Ascend Academy | Lemon8
3 สิ่งสำคัญที่ต้องรู้เมื่อเรียนคำศัพท์📒❤️‍🔥✨ | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Ascend Academy | Lemon8
สรุปภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ฉบับเร่งรัด By ติวเตอร์จุฬาฯ
สรุปภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ฉบับเร่งรัด By ติวเตอร์จุฬาฯ
เรียนรู้เทคนิคการใช้ 'Suffix' เพื่อเปลี่ยนชนิดของคำ (Suffixes To Indicate Part Of Speech) - Pantip
เรียนรู้เทคนิคการใช้ ‘Suffix’ เพื่อเปลี่ยนชนิดของคำ (Suffixes To Indicate Part Of Speech) – Pantip
Noun Suffix - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-10 หน้า | Anyflip
Noun Suffix – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-10 หน้า | Anyflip
Be Inattentive แปลว่า เหม่อมอง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Be Inattentive แปลว่า เหม่อมอง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
สำนวนภาษาอังกฤษสำหรับการให้ความช่วยเหลือและการให้คำแนะนำผู้อื่น - Nockacademy
สำนวนภาษาอังกฤษสำหรับการให้ความช่วยเหลือและการให้คำแนะนำผู้อื่น – Nockacademy
จัดเต็ม! 30 ประโยคไว้ใช้พรีเซนต์ภาษาอังกฤษ 💯 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Jolieasyenglish | Lemon8
จัดเต็ม! 30 ประโยคไว้ใช้พรีเซนต์ภาษาอังกฤษ 💯 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Jolieasyenglish | Lemon8
คำลงท้าย /'....ပါရစေ' …..บา-ยะ-เส/ Let Me + (Verb) Pattern In Burmese - Youtube
คำลงท้าย /’….ပါရစေ’ …..บา-ยะ-เส/ Let Me + (Verb) Pattern In Burmese – Youtube
Adjectives คำคุณศัพท์
Adjectives คำคุณศัพท์
แบบฝึกหัด Parts Of Speech พร้อมเฉลย - แกรมม่าภาษาอังกฤษ
แบบฝึกหัด Parts Of Speech พร้อมเฉลย – แกรมม่าภาษาอังกฤษ
Start Over แปลว่า เริ่มใหม่, เริ่มอีก | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Start Over แปลว่า เริ่มใหม่, เริ่มอีก | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
สรุปSoso On Twitter:
สรุปSoso On Twitter: “วิธีที่จะเพิ่มคลังศัพท์คือการนำมาใช้ เราจะอ่านเพื่อดูว่าคำศัพท์สัมพันธ์กันไงในประโยค สอดคล้อง ขัดแย้ง เหตุผล คาดการณ์ เน้นเดาผ่าน Context Clue(สังเกต Synonym) เราจะเข้าใจติดหัวนานกว่า แรกๆเปิด Dict บ่อย ปล.ฝึกดู Suffix Prefix ด้วย …
หลักการใช้ Prefix Suffix | Pdf
หลักการใช้ Prefix Suffix | Pdf
Actividad Interactiva De คำนาม Para 4
Actividad Interactiva De คำนาม Para 4

ลิงค์บทความ: ตัวอย่างประโยค suffix.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ตัวอย่างประโยค suffix.

ดูเพิ่มเติม: https://cookkim.com/category/investing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *